Financiële verantwoording 2018

Begroting
2018

Begr. na wijz. 2018

Rekening
2018

taakveld

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

sportbeleid en activering

238.572

0

238.572

0

232.886

0

sportaccomodaties

1.403.073

-367.198

1.443.964

-367.198

1.448.671

-401.989

cultr-presentatie/productie/participatie

165.075

-11.739

230.075

-11.739

159.883

-11.738

cultureel erfgoed

86.972

0

89.606

0

82.821

0

media

393.949

-99.096

393.872

-91.296

403.823

-91.835

samenkracht en burgerparticipatie p3

524.273

-225.886

520.846

-225.886

527.019

-224.990

mut.res.progr.kunst,cult&erfgoed

0

-360.336

0

-466.361

0

-408.592

Totaal

2.811.913

-1.064.255

2.916.934

-1.162.480

2.855.104

-1.139.144

Nadelig saldo

1.747.658

1.754.454

1.715.960

Het programma Sport en cultuur sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 38.494,- voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)

Cultr-presentatie/productie/ participatie

€ 70,000

V

Kunst en cultuurbeleid

€ 52,000

V

Toelichting:

Vanuit 2017 (jaarrekening) is een bedrag via de tussenrapportage overgeheveld voor de Kunstwerken per kern waarvan de uitvoering ook in latere jaren ligt. (€ 48.000 V)

n

Mut.reserves progr. Kunst, cultuur & erfgoed

€ 58,000

N

Beschikking over reserves

€ 58,000

N

Toelichting:

Omdat niet alle werkzaamheden/projecten die ten laste van reserves zouden worden gedekt zijn gerealiseerd is deze onttrekking aan de reserves lager uitgevallen. Voor o.a. de volgende zaken, welke worden gedekt uit de algemene reserve heeft geen of een lagere onttrekking plaatsgevonden: Kunstwerken per kern € 48.000,- en Canon van Steenbergen € 9.000,-.

n