Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018

Beleidsprioriteiten 2018

Toelichting

Canon van Steenbergen

Voor de canon is een werkgroep met deelnemers van erfgoedinstellingen samengesteld. De werkgroep heeft een lijst met de belangrijkste onderwerpen vastgesteld en is nu bezig de eerste artikelen te schrijven. Oplevering van de papieren versie is in Q2-2019 voorzien. Het is de wens daarnaast een digitale versie te realiseren die in de loop van 2020 gereed zal komen. Daarvoor komt een apart projectplan.

Kunstwerken per kern

In september 2018 is in de kern Welberg het Klaproosviaduct gerealiseerd. In Kruisland en loopt momenteel een initiatief voor het St. Jorispad. Dat is in april 2019 gereed gekomen. Voor Steenbergen is voor de rotonde aan de Nassaulaan een ontwerp gemaakt voor een beeldengroep. Naar verwachting is dit kunstwerk eind 2019 gereed.
In Nieuw-Vossemeer is een initiatief voor een project in 2019. De kern De Heen heeft nog geen initiatief genomen.

Cultuureducatie

In het schooljaar 2017-2018 zijn zeven basisscholen gestart met De Cultuur Loper onder leiding van de cultuurcoach, die door de gemeente is aangesteld. Acties die uitgevoerd worden zijn o.a. deskundigheidsbevordering docenten, uitwisseling en afstemming activiteiten en bezoek culturele activiteiten. Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn acht van de negen basisscholen aangesloten bij het project. De game 'weet waar je woont' is geactualiseerd.

Overdracht kleedlokalen

De kleedlokalen van VV Steenbergen van SV Diomedon zijn nog niet overgedragen omdat er nog geen overeenstemming is met VV Steenbergen. SV Diomedon is afhankelijk van VV Steenbergen omdat zij 2 kleedkamers willen omruilen zodat die aan de zijde komen te liggen waar Diomedon haar clubaccommodatie heeft. VV Steenbergen is bezig met nieuwbouwplannen voor de kleedaccommodaties. SV Diomedon wordt daarin meegenomen. Wij verwachten dat de overdracht van de kleedkamers na de zomervakantie 2019 of misschien iets eerder afgehandeld kan worden.

Sportbeleid

De kaderstellende nota Steenbergen Vitaal is inmiddels door de raad vastgesteld. De uitvoering hiervan wordt in de eerste helft van 2019 opgepakt.

Atletiekbaan

Het college heeft besloten om de huidige atletiekbaan gedurende 3 jaar te behouden en daarvoor relevant onderhoud te plegen. Door deze keuze ontstaat er tijd om te onderzoeken welke zaken er spelen bij overig maatschappelijk gemeentelijk vastgoed en om te bekijken welke slimme combinaties gemaakt kunnen worden die efficiency, financiële- en gebruiksvoordelen op kunnen leveren voor de toekomst. De gemeente kan hierop vervolgens haar visie en toekomstige koers bepalen. In dit onderzoek worden ook zaken als mogelijkheden voor samenwerking met een buurgemeente en de hoogte van de huurprijzen van (geheel gerenoveerde) sportaccommodaties meegenomen,
Hiermee kan het college komen tot een weloverwogen besluit voor de atletiekbaan en wordt een ad hoc beslissing voorkomen.

Bibliotheek

De bibliotheekvestiging in Dinteloord is verhuisd naar basisschool De Regenboog en op twee andere basisscholen in Dinteloord zijn bibliotheken ingericht. De komende jaren volgen ook andere vestigingen. Vanwege financiele tegenvallers heeft de bibliotheek noodgedwongen de openingstijden aangepast.

Laaggeletterdheid

Dit jaar is het Taalhuis van start gegaan. Een eerste evaluatie in het najaar van 2018 bood nog onvoldoende aanknopingspunten voor concrete vervolgstappen in de aanpak van laaggeletterdheid. De raad heeft in november 2018 wel besloten om voor 2019 financiële middelen voor het Taalhuis ter beschikking te stellen. Er vindt een verdiepingsslag op de evaluatie plaats; met aansluiting op de beleidspunten van gemeente. In Q3-2019 volgt een voorstel voor vervolgaanpak laaggeletterdheid.