Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018

Beleidsprioriteiten 2018

Toelichting

Omgekeerd inzamelen zonder tarief op restafval en Milieuparkjes van bovengronds naar ondergronds

De aanschaf en plaatsing van de milieuparkjes is nagenoeg afgerond. Op een paar locaties vindt er nog optimalisatie plaats.

Haalbaarheidsonderzoek GFT bij hoogbouw

In 2019 is er veel veranderd voor de inwoners op afvalgebied: transitie naar omgekeerd inzamelen, nieuwe voorzieningen en een andere inzamelaar. De prioriteit heeft in 2018 gelegen bij deze transitie. Daardoor is haalbaarheidsonderzoek in de planning naar achteren geschoven. Dit wordt in het tweede kwartaal 2019 opgepakt.

Onderzoek ontwikkeling Milieustraat

In 2018 is gestart met een onderzoek waarbij gelijktijdig ook de gemeentewerkplaats wordt betrokken. Begin april 2019 hebben wij de raad geinformeerd over de stand van zaken.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

In lijn met het raadsprogramma Gewoon Samen Doen wordt de gemeentelijke duurzaamheidsindex (GDI) ingezet om de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen te meten. Eind 2018 scoorde de gemeente Steenbergen een ‘redelijk goed’ met een score 6. De ambitie was om eind 2018 minimaal een score van 5,0 te behalen. Voor een overzicht van de concrete projecten en acties die in 2018 zijn uitgevoerd wordt verwezen naar de paragaaf Duurzaamheid.

Voorbereidingen Omgevingswet

In de perspectiefnota 2017-2021 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de voorbereidingen voor de Omgevingswet. De raad heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2021. Wij gaan door met de voorbereidingen. In 2019 komt de gemeentelijke Toekomstvisie tot stand. Ook de visie energie en ruimte wordt uitgewerkt. Daarnaast wordt de planning voor de overige onderdelen en de daarbij behorende budgetten afgestemd op de verdere implementatie van de wet.

Ruimtelijke kwaliteitsverbetering woningbouw/bedrijvigheid

In 2018 is de planvorming voor sanering van de bedrijfslocatie Heense Molen gestart. Hiervoor heeft een inloopavond plaatsgevonden. Ten aanzien van de ontwikkeling van Heemskerckstraat/ Kareldoormanstraat is nog geen defenitieve duidelijkheid. Momenteel wordt door de iinitiatiefnemers gewerkt aan de financiële uitwerking.

Landschapskaart

De ontwikkeling van de landschapskaart moet nog worden opgestart. Deze kaart maakt deel uit van de implementatie van de Omgevingswet.

Hotel A4

In 2018 hebben we de realisatie van een hotelontwikkeling ondersteund. Onderhandelingen over contracten en randvoorwaarden voor een hotelontwikkeling zijn intensief gevoerd. Ook het opstellen van een bestemmingsplan met daaraan verbonden onderzoeken zoals marktonderzoek, veiligheid en geluidshinder zijn uitgevoerd in 2018. Het faciliteren van een dergelijke ontwikkeling is een voortgaand proces.

Opschaling bestaande windturbines Karolinadijk in Dinteloord

De behandeling van dit voorstel wordt opnieuw gepland. Een besluit over dit voorstel wordt naar verwachting in juni 2019 genomen.

Introductie stimuleringslening woningverbetering duurzaamheid / veiligheid / levensloopbestendigheid

In de raadsvergadering van juni 2018 is de verordening stimuleringslening “Kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Steenbergen” vastgesteld. Om het gebruik van de leningen te stimuleren wordt in 2019 nadere voorlichting gegeven. Hiervoor maken we gebruik van vrijwilligers. Zij geven voorlichting aan geïnteresseerden volgens de systematiek van de energieambassadeurs. Wij verwachten op dit moment niet dat hiervoor extra budget nodig is.

Toekomstmogelijkheden Sunclasspark

Het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstmogelijkheden voor het Sunclasspark is uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende scenario's bekeken:
• Sunclass als recreatief park;
• Sunclass als maatschappelijk verantwoorde huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten;
• Sunclass wordt ontwikkeld binnen de grenzen van het bestaande bestemmingsplan. In de beeldvormende vergadering van 15 april 2019 is de opgave arbeidsmigratie besproken. De toekomstige ontwikkeling van het Sunclasspark maakt deel uit van deze opgave.

Buiten de Veste flexibel en actueel

Het bestemmingsplan is in februari 2018 vastgesteld door de raad. Alle gronden zijn in optie gegeven; de verkoop verkeert in verschillende stadia. Het gebied is in het tweede kwartaal 2018 bouwrijp gemaakt. De eerste twee bouwplannen zijn gestart in het derde en vierde kwartaal van 2018.

Visie energie en ruimte

Het plan van aanpak voor de visie energie en ruimte is in 2018 vastgesteld. De planning is nog steeds gericht op het tweede kwartaal van 2019. De visie maakt deel uit van de voorbereiidngen van de nieuwe Omgevingswet.

Herinrichting Centrum Welberg

Het bestemmingsplan voor het centrumgebied van Welberg is in december 2018 vastgesteld door de raad. Binnen het plan wordt een nieuw dorpsplein gerealiseerd en worden gemeenschapshuis De Vaert en het gebouw van de Klup/JFK gerenoveerd. Het schoolgebouw zal door de Lowys Porquinstichting worden gerenoveerd. De renovatie van het gemeenschapshuis en het gebouw van de Klup/JFK zal in 2019 uitgevoerd worden. De aanpassingen aan de openbare ruimte ( infrastructuur, groen, etc) zal starten in 2019 en uiteindelijk worden uitgevoerd in 2020. De planning is dat de nieuwe woningen ook in 2020 worden opgeleverd.