Raadsprogramma

De gemeente Steenbergen heeft beperkte middelen om nieuw beleid helemaal zelfstandig te realiseren. Het streven is om nieuwe ontwikkelingen bij voorkeur in samenwerking met anderen tot stand te laten komen. Op die manier worden de lasten zowel qua inspanning als qua geld samen gedeeld.

De gemiddelde lastendruk per huishouden zal de komende periode niet meer dan trendmatig worden verhoogd met de correctie vanwege inflatie. Voor onze eigen uitgaven geldt niet automatisch trendmatig verhogen tenzij verplicht. Er vindt een bewuste afweging van de noodzaak tot verhoging van de gemeentelijke uitgaven plaats. Het uitgangspunt is "nee, tenzij".

Kostendekkendheid is het uitgangspunt. Binnen de gemiddelde lastendruk per huishouden kan een verschuiving plaatsvinden. Dat betekent ook dat geen extra uitgaven worden gedaan dan nadat de middelen daarvoor gerealiseerd zijn binnen de kaders van de gemiddelde lastendruk per huishouden.

Voor de afvalstoffenheffing hanteert onze gemeente een vorm van gedifferentieerd tarief. Duurzaamheid is het vertrekpunt. Het doel is zo veel mogelijk afval verzamelen dat geschikt is voor hergebruik en dus zo min mogelijk restafval. De kosten van afvalinzameling worden zo laag mogelijk gehouden. Het streven is het bewustzijn in de gemeente Steenbergen zo groot mogelijk te laten zijn en dat een schoon en leefbaar milieu belangrijk is. Indachtig het standpunt "Van gemeente naar gemeenschap" wordt ingezet op meer voorlichting om het inzicht en de manieren waarop afval kan worden gescheiden en ingezameld te vergroten. Dat wordt gedaan door publiekscampagnes en door de inwoners van onze gemeente actief uit te nodigen ideeën daarvoor aan te dragen. De voorstellen van onze eigen inwoners worden als dat maar enigszins mogelijk is uitgevoerd en/of gefaciliteerd binnen de kaders van onze begroting.

Bij de eerstvolgende vaststelling van de rioolbelasting zal een onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden en effecten om het gemeten waterverbruik van het aansluitpunt te hanteren als verdeelsleutel voor een eerlijker verdeling van de rioolbelasting en deze maatstaf zo mogelijk te verwerken in de verordening Rioolbelasting 2015.