Financiële verantwoording 2018

Begroting
2018

Begr. na wijz. 2018

Rekening
2018

taakveld

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

burgerzaken

888.941

-430.068

839.259

-436.745

919.994

-440.291

openbare orde en veiligheid p2

11.429

-17.703

11.429

-12.172

1.800

-17.110

wonen en bouwen

568.887

-723.870

568.887

-851.271

495.848

-808.381

milieubeheer

139.945

0

139.945

0

136.253

0

mut.res.progr bestuur & dienstverlening

0

-112.401

0

-52.401

0

-41.777

Totaal

1.609.202

-1.284.042

1.559.520

-1.352.589

1.553.896

-1.307.559

Nadelig saldo

325.160

206.931

246.337

Het programma Dienstverlening sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 39.406,- nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)

Burgerzaken

€ 77,000

N

Dienstverlening

€ 71,000

N

Toelichting:

De salariskosten van de webmaster zijn vanwege de reorganisatie van de afdelingen naar het product dienstverlening verplaatst. (€ 60.000 N). Het restant betreft een cumulatie van kleinere verschillen. Deze zijn niet verder toegelicht.

i

Wonen en Bouwen

€ 30,000

V

Bouwleges

€ 53,000

N

Toelichting:

Bij de tussenrapportage 2018 zijn de verwachte legesopbrengsten verhoogd. De reden daarvoor was dat er extra inkomsten werden verwacht vanuit een speciaal project (windmolens Karolinadijk). Deze inkomsten zijn ontvangen. Het aantal geraamde, reguliere aanvragen, is echter met name in het 2de halfjaar achtergebleven bij de begroting. De verwachting was dat er meer aanvragen voor nieuwbouw zouden plaatsvinden dan feitelijk het geval was. ( €87.000 N)
Daarnaast heeft de economische conjunctuur gezorgd voor een hoger aantal aanvragen WRO en welstandsverzoeken (€ 34.000 V)

i

Wabo bouwvergunningen

€ 99,000

V

Toelichting:

Minder inhuur bij Wabo vergunningen (68.000 V). Het restant betreft een cumulatie van kleinere verschillen (31.000 V). Deze zijn niet verder toegelicht.

i