Wat willen we bereiken?

Bestuur

 • Van gemeente naar gemeenschap. Overheid, ondernemers en inwoners in de gemeente Steenbergen voelen ieder de verantwoordelijkheid om samen de gemeenschap Steenbergen vorm te geven. Daarbij staan ze open voor elkaars meningen en betrekken elkaar bij plannen en ontwikkelingen, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft.
 • Bewoners en ondernemers in de gemeente Steenbergen zien het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie als een betrouwbare en transparante partner
 • Een zelfstandige gemeente blijven die gestructureerd regionaal samenwerkt
 • Steenbergen is een plaats waar het goed wonen, werken en recreëren is

Veiligheid

 • In de gemeente Steenbergen is het veilig en voelt iedereen zich veilig
 • Gemeente, politie/justitie en bewoners zien veiligheid als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Bestuurlijke kaders

 • Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad
 • Reglement van orde voor de vergaderingen van het college
 • Spelregels voor de beeldvormende en opiniërende vergaderingen
 • Organisatieverordening
 • Inspraakverordening
 • Verordening klachtrecht
 • Verordening behandeling bezwaarschriften
 • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
 • Verordening Burgerinitiatief
 • Verordening op het referendum
 • Verordening rekenkamercommissie
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
 • Controleverordening
 • Coalitieakkoord / raadsprogramma 2014-2018
 • Integraal handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma
 • Regionaal Plan Crisismanagement 2012-2016
 • Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2016

Opties

Deel deze pagina: