Wat hebben we bereikt in 2020?

Onze opgaven

Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de volgende opgaven te herleiden:

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

We stellen de klant centraal; we voldoen aan de behoefte en verwachting van de klant, of we overtreffen deze zelfs.

Op basis van de visie Dienstverlening Steenbergen wordt een Uitvoeringsprogramma Dienstverlening opgesteld. Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in maatregelen die de gemeente moet nemen om de ambitie te kunnen waarmaken, al dan niet samen met de inwoners, ondernemers, bezoekers, verenigingen, instellingen of belanghebbenden.

Het uitvoeringsprogramma Dienstverlening is in juli 2020 door het college vastgesteld en ter kennisname gebracht in de gemeenteraad. In de Perspectiefnota 2020 is geanticipeerd op financiële ruimte voor de uitvoering ervan, en is deze verwerkt in de meerjarenbegroting.
Doordat de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma langer heeft geduurd, is de financiële reservering voor 2020 niet volledig ingezet voor het uitvoeringsprogramma. Doordat minder activiteiten door vaste formatieruimte opgevangen kon worden, is toch meer beslag gelegd op de financiële projectruimte dan met de Tussenrapportage is verondersteld. Hierdoor zal ca. € 25.000 in plaats van € 40.000 in 2020 vrijvallen.

Op schema

Wij zijn dichtbij en toegankelijk; de gemeente is voor iedereen plaats- en tijdsonafhankelijk herkenbaar, bereikbaar en betrouwbaar door optimale online dienstverlening terwijl telefonisch en fysiek contact mogelijk blijft.

Wij zijn betrokken; inwoners, ondernemers, instellingen, bezoekers en belanghebbenden voelen zich welkom, ervaren dat de gemeente er voor hen is, en voelen zich gehoord en begrepen.

Wij organiseren samen dienstverlening; een continue verbetering van de kwaliteit en bedrijfsvoering van de gemeentebrede dienstverlening.

Wij hebben deskundige, professionele medewerkers; medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om binnen hun handelingsruimte het verschil te maken in dienstverlening, om een prettige klantervaring tot stand te brengen bij de klant; zij willen dit continu verbeteren.

Datagedreven dienstverlening; wij gebruiken digitale gegevens om de kwaliteit van onze dienstverlening actueel in beeld te hebben en om onze dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren.

Organisatieontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Een gezonde balans tussen de inhoudelijke ambitie, de benodigde personele capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) en het geld (de beschikbare budgetten).

Wij brengen de komende jaren de capaciteit van vaste medewerkers zowel kwantitatief als kwalitatief op het gewenste niveau.

Al in 2019 is de organisatie begonnen om de personeelscapaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief op het gewenste niveau te brengen. Dit is een traject van meerdere jaren en zal naar verwachting in 2023 zijn afgerond. In 2020 heeft het accent gelegen op de werving en selectie van nieuwe medewerkers, die passen bij de ambitie waar de organisatie voor staat. De ontwikkeling is in de monitor organisatieontwikkeling opgenomen en wordt jaarlijks aan de raad voorgelegd.

Op schema

Afbouw van inhuur-, advies- en "overige" kosten.

De afbouw van advies- en overige kosten' is in kader van het project 'transparantie in budgetten' al afgenomen in de begroting 2020. Verdere aanscherping is gezocht in het kader van de begroting 2021. In het begin van de transitieperiode 2020-2023 zal nog een piek in inhuur zijn, om vervolgens af te nemen ten gunste van de vaste formatie. Door de huidige arbeidsmarkt zijn sommige relevante functies moeilijk invulbaar. Ook is soms een tijdelijke kwalitatieve impuls nodig voor een primair werkproces of project. In deze gevallen blijft inhuur van belang om zorg te dragen voor continuïteit van werkprocessen en kwaliteit van resultaten. Om de inzet van inhuur van personeel transparant af te wegen en inzichtelijk te houden, wordt het Beleidskader Inhuur Derden gehanteerd. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt dit verder toegelicht. De ontwikkeling is in de monitor organisatieontwikkeling opgenomen en wordt jaarlijks aan de raad voorgelegd.

Op schema

Uitvoeren van een vitaliteitsregeling.

De vitaliteitsregeling is in november 2019 vastgesteld. De regeling is inwerking getreden met ingang van 2 januari 2020 voor de duur van twee jaar. Gedurende deze periode kunnen medewerkers die voldoen aan de criteria zich inschrijven voor de regeling. Per 31 december 2020 hebben dertien medewerkers zich aangemeld voor de regeling.

op schema

Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Verordening burgerinitiatief

2002

Inspraakverordening

2003

Verordening referendum

2006

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (213a GW)

2008

Verordening fractieondersteuning

2009

Verordening commissie bezwaarschriften

2015

Verordening rekenkamercommissie

2015

Financieringsstatuut

2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen 2017

2017

Visie Veerkrachtig Bestuur in de Brabantse Wal

2017

Convenant samenwerking Brabantse Wal

2017

Communicatiebeleidsplan 2017 Communicatie is alles, alles is communicatie

2017

Nota Risicomanagement

2017

Nota reserves en voorzieningen

2017

Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid 2017

2017

Privacybeleid 2017 - 2019

2017

Organisatieverordening

2018

Archiefverordening

2018

Aanwijzingsbesluit wet Markt en Overheid

2018

Diverse belastingverordeningen

2018

Notitie inkoopbeleid

2018

Plan van aanpak kerngericht werken en Overheidsparticipatie

2018

Visie dienstverlening gemeente Steenbergen

2019

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen (financiele verordening)

2020

Nota waardering en afschrijving vaste activa

2020

Controleverordening (213 GW)

2020