Wegen en Kunstwerken

De wegen zijn één van de belangrijkste kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Vanwege ondergrond, weersomstandigheden en gebruik, is regelmatig onderhoud essentieel.

De aanpak in de komende jaren

In 2016 is het beheerplan Wegen 2017-2021 vastgesteld. Hierbij is gekozen voor Scenario 3: Alle wegen basisniveau en centrawegen een hoger niveau. Onderdeel van scenario 3 is de vorming van een bestemmingsreserve "openbare ruimte"van € 5 mln voor toekomstige investeringen (rehabilitatie en kosten aanvullend wegbeheer,verkeersmaatregelen etc).

Het databeheer

Afspraken zijn er gemaakt om het beheersysteem up-to-date te houden. Eigen personeel is opgeleid om het systeem te gebruiken en volledig te houden. Tweejaarlijks wordt een inspectie verricht, zodat altijd een betrouwbaar beeld aanwezig is van de feitelijke toestand van de wegen. In 2018 heeft weginspectie plaatsgevonden. Naar aanleiding van de resultaten heeft bijstelling van de uitvoeringsplanning plaatsgevonden.

Realisatie

Er wordt gewerkt met een jaar- en een méérjarenplanning. Uiteraard wordt hier integraal gewerkt volgens de gebiedsgerichte aanpak. Van een gebied wordt samen met de inwoners, dorpsraden en andere belanghebbenden een zgn “leefbaarheidsscan” gemaakt van het woongebied. Hierbij wordt verder gegaan dan alleen het onderhoud. Niet alleen alle facetten van de openbare ruimte onder en boven de grond komen hierbij aan bod, ook wordt gekeken naar aspecten als (verkeers)veiligheid, parkeergelegenheid en het feitelijk grondgebruik in relatie tot de eigendomssituatie. Dit betekent wel dat planvorming een langere doorlooptijd kent. Daarnaast worden werkzaamheden zoveel mogelijk gebundeld en in de markt geplaatst. In het nabije verleden is gebleken dat de marktwerking optimaal wordt benut.

Wegbeheer en reconstructies

Voor plannen In de openbare ruimte zijnhaal- en een brengsessies georganiseerd. De input die onze inwoners leveren wordt dankbaar gebruikt bij het tot stand komen van het plan.

De projecten waaraan in 2018 is gewerkt zijn:

Groot onderhoud Steenbergen Zuid (in 3 fases) (Steenbergen)

Herinrichting en groot onderhoud N259 (Steenbergen-Dinteloord)

Helfrichstraat en omgeving (Dinteloord)

Johan Frisostraat (Dinteloord) (voorbereiding)

Groene Kruisstr.-Margrietstraat (Dinteloord), (voorbereiding),

Reconstructie en groot onderhoud Binnenhaven (Dinteloord) (voorbereiding

Helmich van Doornichstraat/Treslongstraat e.o. (Nieuw Vossemeer),

centrumplan Welberg, voorbereiding aanpassing openbare ruimte( Welberg),

Openbare ruimte Haven De Heen (onderhoud),

Klein onderhoudsbestek en asfalt onderhoud buitenwegen

Beheer Civiel kunstwerken

Op basis van het in 2016 vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken zijn ook in 2018 de nodige inspectie- en herstelwerkzaamheden aangepakt. Het herstel is gebaseerd op levensduurverlenging.

Naast deze reguliere werkzaamheden is in 2018 gewerkt aan:

• Vervanging beschoeiing fase 2 Havenkanaal (Dinteloord).

• Vervangen brug Corneliusstraat (voorbereiding)

Navolgend een overzicht van de voor 2018 beschikbare budgetten en de gerealiseerde uitgaven:

Onderhoud Wegen en Kunstwerken

Gepland voor 2018

Uitgevoerd 2018

Doorgeschoven naar 2019

Onderhoud wegen

Voorbereid./toezicht wegen

462.662

364.495

98.167

Overig jaarlijks onderhoud

245.582

194.451

51.131

Zuidwal

-

2.400

-

Onderhoudbestek Dinteloord

65.217

44.539

20.678

Helfrichstraat

146.314

128.037

18.277

Helmich v Doernickstraat e.o.

115.958

3.857

112.101

Zuid fase 1 en fase 2

596.471

389.276

207.195

Asfaltbestek

962.288

966.252

-

Puinwegen

46.556

30.717

15.839

Voorstraat plein

3.080

3.814

-

Zoutstraat, Oranjebolwerk

111.909

104.121

7.788

Johan Frisolaan e.o.

223.994

2.718

221.276

Groene Kruisstraat e.o.

265.941

3.524

262.417

De Vriesstraat e.o.

171.415

-

171.415

Vierlingstraat

27.198

25.500

1.698

Overige projecten

348.079

177.131

170.948

Totaal onderhoud wegen

3.444.585

2.440.830

1.187.984

Onderhoud kunstwerken

Voorbereiding/toezicht bruggen

423.542

146.892

276.650

Totaal onderhoud kunstwerken

423.542

146.892

276.650

Totaal onderhoud wegen en kunstwerken

3.868.127

2.587.722

1.464.633

Openbare verlichting

In 2016 is het beheerplan openbare verlichting 2017-2021 vastgesteld. Hierbij is een scenario vastgesteld waarbij in 2021 alle verlichting voorzien zal zijn van LED verlichting. Grofweg houdt dit in: dat de reguliere combinatie mast/armaturenvervanging wordt uitgesmeerd over een periode van 15 jaar en dat de armaturen met een langere levensduur dan 5 jaar vervangen worden door LED-tubes. Dit is in 2018 gebeurd tijdens de gebruikelijke groepsremplace (groepsgewijs vervangen van lampen). Daarnaast wordt in de periode 2018-2021 een inhaalslag gemaakt van vervanging verouderde armaturen door LED armaturen. Vanaf 2022 wordt een maximale energiebesparing bereikt. In 2017 is het werk inmiddels voor de komende 4 jaar aanbesteed. Gelijktijdig zijn uiteraard de projecten van 2018, genoemd onder wegbeheer en reconstructies, voorzien van LED lampen.