Wegen en Kunstwerken

De wegen zijn één van de belangrijkste kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Vanwege ondergrond, weersomstandigheden en gebruik, is regelmatig onderhoud essentieel. Onderhoud van wegen betekent investeren in duurzaamheid.

De aanpak in de komende jaren

In 2021 is het integraal beheerplan Wegen 2022-2025 vastgesteld. Hierbij is gekozen voor Scenario 3: Alle wegen basisniveau (B niveau) en centrawegen een hoger niveau (A niveau).

Klein onderhoud

In december 2017 is door de Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) een notitie Materiële Vaste Activa gepubliceerd, waarin de commissie een aantal stellige uitspraken doet o.a. ten aanzien van een onderhoudsvoorziening die gevolgd moeten worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening. Een van de uitspraken is dat voorzieningen worden gevormd voor de lasten van groot onderhoud. Het huidige wegenbeheerplan dient op basis van de vereisten uit het BBV te worden aangepast. In het huidige beheer- en dekkingsplan wegen wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor de kosten van klein onderhoud. Om aan de vereisten uit de notitie Materiële vaste activa te voldoen, dient de jaarlijkse raming voor kosten klein onderhoud van de wegen uit het beheerplan- en dekkingsplan wegen te worden gehaald. Dit betekent dat de kosten voor klein onderhoud niet meer ten laste van de voorziening onderhoud wegen komen maar functioneel in de begroting worden verantwoord. Tegenover deze functionele verantwoording staat een lagere storting in de voorziening onderhoud wegen.

Het databeheer

Afspraken zijn er gemaakt om het beheersysteem up-to-date te houden. Eigen personeel is opgeleid om het systeem te gebruiken en volledig te houden. Tweejaarlijks wordt een inspectie verricht, zodat altijd een betrouwbaar beeld aanwezig is van de feitelijke toestand van de wegen. In 2020 is de laatste weginspectie uitgevoerd en in 2022 staat de nieuwe inspectie op de planning. Naar aanleiding van de resultaten heeft bijstelling van de uitvoeringsplanning plaatsgevonden.

Realisatie

Er wordt gewerkt met een jaar- en een méérjarenplanning. Uiteraard wordt hier integraal gewerkt volgens de gebiedsgerichte aanpak. Van een gebied wordt samen met de inwoners, dorpsraden en andere belanghebbenden een zgn. “leefbaarheidsscan” gemaakt van het woongebied. Hierbij wordt verder gegaan dan alleen het onderhoud. Niet alleen alle facetten van de openbare ruimte onder en boven de grond komen hierbij aan bod, ook wordt gekeken naar aspecten als (verkeers)veiligheid, parkeergelegenheid, klimaat en het feitelijk grondgebruik in relatie tot de eigendomssituatie. Dit betekentwel dat planvorming een langere doorlooptijd kent. Daarnaast worden werkzaamheden zoveel mogelijk gebundeld en in de markt geplaatst. In het verleden is gebleken dat de marktwerking optimaal wordt benut.

Wegbeheer en reconstructies

In de openbare ruimte wordt zoals gebruikelijk een haal- en een brengsessie georganiseerd. De input die onze inwoners leveren wordt dankbaar gebruikt bij het tot stand komen van het plan.

De projecten waaraan in 2021 is gewerkt zijn:

  • Herinrichting Julianastraat, Nieuw Vossemeer
  • Herinrichting David van Orliënstraat/Binnenvest planvoorbereiding, Steenbergen
  • Herinrichting Blauwstraat planvoorbereiding, Steenbergen
  • Herinrichting Steenbergseweg planvoorbereiding, Dinteloord
  • Herinrichting Oudlandsestraat planvoorbereiding, Steenbergen
  • Herinrichting Westdam/Kromme Elleboog planvoorbereiding, Steenbergen
  • Asfaltonderhoud, buitenwegen

Beheer Civiel kunstwerken

Op basis van het in 2016 vastgestelde beheerplan voor civiele kunstwerken worden ook in 2021 de nodige inspectie- en herstelwerkzaamheden aangepakt. Het herstel is gebaseerd op levensduurverlenging.

Naast deze reguliere werkzaamheden wordt is in 2021 gewerkt aan:

• beschoeiing Middenwal

• Vervanging bruggen Doornbosseweg/ Galgenweg

Hieronder een overzicht van de beschikbare budgetten en de gerealiseerde uitgaven voor 2021:

Onderhoud Wegen en Kunstwerken

Gepland voor 2021

Uitgevoerd 2021

Doorgeschoven naar 2022

Onderhoud wegen

Klein onderhoud

200.000

101.175

-

Groot Onderhoud

3.390.181

1.066.491

2.323.691

Onderhoud kunstwerken

Herstelkosten

60.000

61.248

-

Verv. brug Corneliusstr./Kapelaan Kockstr.

150.000

130.739

-

Investering kunstwerken 2020

644.100

250.394

393.706

Investering kunstwerken

703.000

73.743

629.257

Openbare verlichting

In 2016 is het beheerplan voor openbare verlichting 2017-2021 vastgesteld. Hierbij is een scenario vastgesteld waarbij in 2021 alle verlichting voorzien zal zijn van LED verlichting. Grofweg houdt dit in: dat de reguliere combinatie mast/armaturenvervanging wordt uitgesmeerd over een periode van 15 jaar en dat de armaturen met een langere levensduur dan 5 jaar vervangen door LED tubes. Dit gebeurt tijdens de gebruikelijke groepsremplace (groepsgewijs vervangen van lampen) in 2018 en 2019. Daarnaast wordt in de periode 2018-2021 een Inhaalslag gemaakt van vervanging verouderde armaturen door LED armaturen. Vanaf 2022 wordt een maximale energiebesparing bereikt. In 2017 is het werk voor 4 jaar aanbesteed. Gelijktijdig zijn uiteraard de projecten, genoemd onder wegbeheer en reconstructies, waar in 2021 aan is gewerkt voorzien van LED lampen.

Gepland voor 2021

Uitgevoerd 2021

Te besteden na 2021

Onderhoud, remplace

132.324

127.170

-

Energiekosten

71.687

96.944

-

Investeringen

Vervanging armaturen 2020

280.042

280.042

-

Vervanging armaturen 2021

325.637

45.376

280.261

Vervanging masten 2021

191.400

76.297

115.103