Wegen en Kunstwerken

De wegen zijn één van de belangrijkste kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Vanwege ondergrond, weersomstandigheden en gebruik, is regelmatig onderhoud essentieel. Onderhoud van wegen betekent investeren in duurzaamheid.

De aanpak in de komende jaren

In 2016 is het beheerplan Wegen 2017-2021 vastgesteld. Hierbij is gekozen voor Scenario 3: Alle wegen basisniveau en centrawegen een hoger niveau. Ten behoeve van toekomstige investeringen(rehabilitatie en kosten aanvullend wegbeheer,verkeersmaatregelen etc) is een bestemmingsreserve“openbare ruimte” gevormd van 5 miljoen euro.

Klein onderhoud

In december 2017 is door de Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) een notitie Materiële Vaste Activa gepubliceerd, waarin de commissie een aantal stellige uitspraken doet o.a.ten aanzien van een onderhoudsvoorziening die gevolgd moeten worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening. Een van de uitspraken is dat voorzieningen worden gevormd voor de lasten van groot onderhoud. Het huidige wegenbeheerplan dient op basis van de vereisten uit hetBBV te worden aangepast. In het beheer- en dekkingsplan wegen 2017 tot en met 2036 is jaarlijks € 200.000,- opgenomen voor de kosten van klein onderhoud. Om aan de vereisten uit de notitie Materiële vaste activa te voldoen dient de jaarlijkse raming voor kosten klein onderhoud van de wegen ad € 200.000,- uit het beheerplan- en dekkingsplan wegen 2017-2026 te worden gehaald. Vanaf 2018 betekent dit dat de kosten voor klein onderhoud ad € 200.000,- niet meer ten laste van de voorziening onderhoud wegen komen, maar functioneel in de begroting worden verantwoord. Tegenover deze functionele verantwoording staat een lagere storting in de voorziening onderhoud wegen.

Het databeheer

Afspraken zijn er gemaakt om het beheersysteem up-to-date te houden. Eigen personeel is opgeleid om het systeem te gebruiken en volledig te houden. Tweejaarlijks wordt een inspectie verricht, zodat altijd een betrouwbaar beeld aanwezig is van de feitelijke toestand van de wegen. In 2020 heeft weginspectie plaatsgevonden. Naar aanleiding van de resultaten heeft bijstelling van de uitvoeringsplanning plaatsgevonden.

Realisatie

Er wordt gewerkt met een jaar- en een méérjarenplanning. Uiteraard wordt hier integraal gewerkt volgens de gebiedsgerichte aanpak. Van een gebied wordt samen met de inwoners, dorpsraden en andere belanghebbenden een zgn “leefbaarheidsscan” gemaakt van het woongebied. Hierbij wordt verder gegaan dan alleen het onderhoud. Niet alleen alle facetten van de openbare ruimte onder en boven de grond komen hierbij aan bod, ook wordt gekeken naar aspecten als (verkeers)veiligheid, parkeergelegenheid en het feitelijk grondgebruik in relatie tot de eigendomssituatie. Dit betekent wel dat planvorming een langere doorlooptijd kent. Daarnaast worden werkzaamheden zoveel mogelijk gebundeld en in de markt geplaatst. In het nabije verleden is gebleken dat de marktwerking optimaal wordt benut.

Wegbeheer en reconstructies

In de openbare ruimte wordt zoals gebruikelijk een haal- en een brengsessie georganiseerd. De input die onze inwoners leveren wordt dankbaar gebruikt bij het tot stand komen van het plan.

De projecten waaraan in 2020 is gewerkt zijn:

Groot onderhoud Steenbergen Zuid (in 3 fases) (Steenbergen);

Herstel infra Kruispoort (Steenbergen).

Herinrichting Havenkom (Dinteloord),

Reconstructie Van Nesstraat e.o. (Dinteloord).

Reconstructie Witte de Witstraat e.o. (Dinteloord).

Groot onderhoud Groene Kruisstraat (Dinteloord)

Herinrichting Steenbergseweg, planvoorbereiding (Dinteloord)

Groot onderhoud Van Treslonglaan (Nieuw Vossemeer).

Centrumplan Welberg;

Klein onderhoudsbestek;

Asfalt onderhoud buitenwegen.

Beheer Civiel kunstwerken

Op basis van het in 2016 vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken worden ook in 2020 de nodige inspectie- en herstelwerkzaamheden aangepakt. Het herstel is gebaseerd op levensduurverlenging.

Naast deze reguliere werkzaamheden wordt is in 2020 gewerkt aan:

• Vervangen brug Corneliusstraat (Welberg)

• Vervangen grondkeringen Noord-Oost (Steenbergen)

Navolgend een overzicht van de voor 2020 beschikbare budgetten en de gerealiseerde uitgaven:

Onderhoud Wegen en Kunstwerken

Gepland voor 2020

Uitgevoerd 2020

Doorgeschoven naar 2021

Onderhoud wegen

Voorbereid./toezicht wegen

327.743

702.523

-

Onderhoud bestek

85.663

89.526

-

Helmich v Doernickstraat e.o.

34.153

42.937

-

Zuid fase 2

3.119

9.304

-

Zuid fase 3

466.710

574.675

-

Zuid fase 3 asfalt Brooimansdr Montenaken

251.304

207.858

43.446

Asfaltbestek

356.054

233.256

122.798

Puinwegen

18.702

-

-

Johan Frisolaan e.o.

207.395

22.579

184.816

Groene Kruisstraat e.o.

258.247

227.231

31.016

De Vriesstraat e.o.

170.985

166.181

4.804

Steenbergseweg

780.173

-

780.173

Witte de wit e.o.

477.983

468.100

9.883

Westdam e.o.

335.997

-

335.997

Noordzeedijk

275.651

-

275.651

Herinrichting Oostgroeneweg

48.000

53.910

-

Overige projecten

25.635

5.253

20.382

Onderhoud kunstwerken

Vaste lasten

35.900

13.026

-

Herstelkosten

310.326

108.554

201.772

Openbare verlichting

In 2016 is het beheerplan openbare verlichting 2017-2021 vastgesteld. Hierbij is een scenario vastgesteld waarbij in 2021 alle verlichting voorzien zal zijn van LED verlichting. Grofweg houdt dit in: dat de reguliere combinatie mast/armaturenvervanging wordt uitgesmeerd over een periode van 15 jaar en dat de armaturen met een langere levensduur dan 5 jaar vervangen door LEDtubes. Dit gebeurt tijdens de gebruikelijke groepsremplace (groepsgewijs vervangen van lampen) in 2018 en 2019. Daarnaast wordt in de periode 2018-2021 een Inhaalslag gemaakt van vervanging verouderde armaturen door LED armaturen. Vanaf 2022 wordt een maximale energiebesparing bereikt. In 2017 is het werk voor 4 jaar aanbesteed. Gelijktijdig zijn uiteraard de projecten, genoemd onder wegbeheer en reconstructies, waar in 2020 aan is gewerkt voorzien van LED lampen.