Algemeen

De jaarstukken bestaan uit:

1. Een algemene inleiding met de financiële samenvatting.

2. Het jaarverslag

 • De programmaverantwoording
 • De paragrafen

3. De Jaarrekening

 • Inclusief de verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Sisa)

In het jaarverslag zijn per programma de volgende onderdelen opgenomen:

 • Het raadsprogramma, per programma staat beschreven wat in het raadsprogramma ‘Van Gemeente naar Gemeenschap’ is vastgelegd.
 • Wat willen we bereiken? Hierin staan, 1.de hoofddoelstelling van het programma en 2. de kaders en beleidstukken waarbinnen het programma wordt uitgevoerd
 • Wat hebben we gedaan? Hierin staat een toelichting op de voortgang en realisatie van de voorgenomen prestaties.
 • Wat heeft het gekost? Hier wordt een cijfermatige opstelling gepresenteerd van de baten en lasten per programma met een toelichting op de voornaamste verschillen tussen realisatie en begroting (na wijziging).

Na de programmaverantwoording volgen de wettelijk verplichte paragrafen. Hierin staan de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten en lokale heffingen.

De jaarrekening is een financiële verantwoording waar een toelichting wordt gegeven op de balans en het resultaat. De jaarrekening bestaat uit diverse onderdelen:

 • Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 • Toelichting op het overzicht van baten en lasten. Hierbij wordt specifiek ingegaan op

- Overzicht van baten en lasten

- De post onvoorzien

- Het overzicht van incidentele baten en lasten

- Het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve

- Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipuplieke sector (WNT)

- Overzicht algemene dekkingsmiddelen

 • De balans : geeft inzicht in de financiële positie als uitkomst van het financiële beheer en beleid.
 • Sisa : verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen