Totaaloverzicht beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

jaar laatste meting

meting begroting 2018

Huidige meting

Gemeente < 25.000

Bestuur en veiligheid

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2018

6,1

6,4

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2018

5

6,2

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2018

€502

€436

Externe inhuur

% totale loonsom (incl.inhuur)

2018

9

13

Overhead

% totale lasten (excl.res.)

2018

13

11

Verwijzingen Halt

aantal per 10.000 inwoners 12-17jr

2017

230,5

238

113

Winkeldiefstallen

aantal per 1.000 inwoners

2017

0,9

0,5

0,7

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

2017

3,4

4

3,1

Diefstal uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2017

2,3

1,7

2,2

Vernieling

aantal per 1.000 inwoners

2017

4

5,5

4,2

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

0,78

0,78

0,83

Sport en cultuur

% Niet-sporters

%

2016

53,7

55,6

49,9

WMO en jeugd

Absoluut verzuim

per 1.000 leerplichtigen 5-18 jr.

2017

3,39

3,44

1,29

Relatief verzuim

per 1.000 leerplichtigen 5-18 jr.

2017

30,85

25,01

18,83

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2016

2,2

1

1,3

Melding kindermishandeling

%

2014

nb

0,5

Achterstandsleerlingen

%

2012

10,09

10,09

8,37

Jongeren met jeugdhulp

% van jongeren tot 18 jaar

2018

11,3

9

8,3

Jongeren met jeugdbescherming

% van jongeren tot 18 jaar

2018

1,3

1,2

0,9

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2017

0,3

0,3

0,5

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 10.000 inw

2017

nb

29

46

Recreatie, economie en participatie

Functiemenging

%

2017

41,4

41,1

47,7

Bruto gemeentelijk product

89

Vestigingen

per 1.000 inwoners leeftijd 15-74 jr

2017

127,1

105

123

Banen

per 1.000 inwoners leeftijd 15-74 jr

2017

464,4

381,8

525

Werkloze jongeren

%

2015

1,6

1,6

0,98

Netto arbeidsparticipatie

%

2017

66,1

67,9

67,6

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 18jr eo

2018

23,9

20,4

21,3

Lopende re-integratievoorziening (eind peilperiode)

personen per 1.000 inw. 15-74jr

2018

18,4

9,8

10,5

Kinderen in armoede

%

2015

4,86

3,48

Milieu en Ruimtelijke ordening

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2017

193

183

142

Hernieuwbare elektriciteit

%

2017

10,5

29,4

NB

Nieuwbouw

aantal per 1.000 woningen

2016

3,4

12,9

8,2

Demografische druk

%

2018

68,3

65,9

78,5

Financiering

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

dzd euro

2018

207

207

260

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2018

663

672

690

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2018

745

757

766