Wat willen we bereiken?

WMO en Jeugd

  • De eigen kracht van mensen wordt versterkt en staat centraal bij de uitvoering van de drie decentralisaties. De gemeente Steenbergen heeft hierbij vooral een ondersteunende en faciliterende rol.
  • Het zorgveld wordt de komende jaren op een zodanige manier ingericht dat er sprake is van een efficiënte manier van zorg verlenen, waarbij geen mensen tussen wal en schip vallen

Onderwijs

  • Scholen zijn veilig en goed bereikbaar
  • Het onderwijsaanbod in de regio sluit aan bij de regionale economie en de behoeften van het bedrijfsleven in de gemeente Steenbergen. Gemeente, onderwijsinstellingen en ondernemers realiseren gezamenlijk voldoende leer- en werkervaringsplekken voor leerlingen en studenten op alle opleidingsniveaus.

Beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

jaar laatste meting

meting begroting 2017

huidige meting

gemeente < 25.000

Absoluut verzuim

aantal per 1.000 leerlingen

2016

8

3,39

1,66

Relatief verzuim

aantal per 1.000 leerlingen

2014

57

30,85

18,07

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2014

2,30

2,20

1,40

Melding kindermishandeling

%

niet bekend

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

2012

10,09

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

%

2017

11,00

9,10

8,00

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

%

2016

1,50

1,30

0,90

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering

%

2015

0,30

0,50

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

aantal per 10.000 inwoners

2017

niet bekend

29,00

44,00