Wat willen we bereiken?

WMO en Jeugd

  • De eigen kracht van mensen wordt versterkt en staat centraal bij de uitvoering van de drie decentralisaties. De gemeente Steenbergen heeft hierbij vooral een ondersteunende en faciliterende rol.
  • Het zorgveld wordt de komende jaren op een zodanige manier ingericht dat er sprake is van een efficiënte manier van zorg verlenen, waarbij geen mensen tussen wal en schip vallen

Onderwijs

  • Scholen zijn veilig en goed bereikbaar
  • Het onderwijsaanbod in de regio sluit aan bij de regionale economie en de behoeften van het bedrijfsleven in de gemeente Steenbergen. Gemeente, onderwijsinstellingen en ondernemers realiseren gezamenlijk voldoende leer- en werkervaringsplekken voor leerlingen en studenten op alle opleidingsniveaus.

Beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

jaar laatste meting

meting begroting 2018

Huidige meting

Gemeente < 25.000

WMO en jeugd

Absoluut verzuim

per 1.000 leerplichtigen 5-18 jr.

2017

8

3,44

1,29

Relatief verzuim

per 1.000 leerplichtigen 5-18 jr.

2017

57

25,01

18,83

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2016

2,3

1

1,3

Melding kindermishandeling

%

2014

nb

0,5

Achterstandsleerlingen

%

2012

10,09

10,09

8,37

Jongeren met jeugdhulp

% van jongeren tot 18 jaar

2018

11

9

8,3

Jongeren met jeugdbescherming

% van jongeren tot 18 jaar

2018

1,5

1,2

0,9

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2017

0,3

0,3

0,5

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inw

2017

nb

29

46