Financiële verantwoording 2018

Begroting
2018

Begr. na wijz. 2018

Rekening
2018

taakveld

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

onderwijshuisvesting

727.126

0

747.126

0

757.394

0

onderwijsbeleid en leerlingzaken

676.898

-22.278

698.648

-22.278

738.687

-29.666

samenkracht en burgerparticipatie

1.665.574

-411.716

1.982.258

-418.716

1.786.395

-366.751

wijkteams

1.062.380

0

1.305.508

0

1.354.007

0

maatwerkvoorzieningen (wmo)

693.737

-2.500

693.737

-25.370

796.860

-26.821

maatwerkdienstverlening 18+

4.442.304

0

4.441.100

0

4.435.978

-23.367

maatwerkdienstverlening 18-

3.462.072

0

4.715.263

0

4.231.474

0

geescaleerde zorg 18-

463.934

0

463.934

0

541.070

0

volksgezondheid

1.229.888

0

1.244.917

0

1.213.789

-8.618

alg uitk. en ov uitk.gemeentefonds p1

0

-7.638.733

0

-7.862.903

0

-7.869.380

mut.res.progr.mens en samenleving

0

-223.755

0

-1.393.089

0

-1.265.189

Totaal

14.423.912

-8.298.982

16.292.490

-9.722.356

15.855.655

-9.589.792

Nadelig saldo

6.124.930

6.570.134

6.265.863

Het programma WMO en jeugd sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 304.271,- voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)

Samenkracht en burgerparticipatie

€ 144,000

V

Algemeen maatschappelijk werk

€ 58,000

V

Toelichting:

Op dit product is een bedrag geraamd, ad € 55.000,-, voor de kosten van de kwartiermaker in relatie tot kerngericht werken. Deze tijdelijke functie is intern ingevuld en de kosten zijn elders verantwoord.

n

Jeugd- en jongerenwerk

€ 48,000

V

Toelichting:

De salariskosten van de beheerster van het jeugdhonk zijn vanwege de reorganisatie van de afdelingen naar de kostenplaats Welzijn en zorg verplaatst. (€ 28.000 N). Het budget is echter op dit product blijven staan.

n

Maatwerkvoor-zieningen (WMO)

€ 102,000

N

Toelichting:

De hogere uitgaven zijn ontstaan in de tweede helft van 2018. Vanaf het einde van tweede kwartaal is er een groei te zien in bijna alle vormen van voorzieningen. Specifiek op de hulpmiddelen was deze stijging 9%. Daarnaast is in 2018 meer maatwerk nodig geweest buiten het bestaande contract met de leverancier van de hulpmiddelen.

s

Maatwerkdienst-verlening 18-

€ 484,000

V

Niet vrij toegankelijke voorzieningen jeugdzorg

€ 562,000

V

Toelichting:

In 2017 werden wij geconfronteerd met een aanzienlijk tekort. We hebben afgelopen jaar hard gewerkt om goede ondersteuning aan onze cliënten te geven en in te zetten op vermindering van de kosten volgens het actieplan dat we opgesteld hebben. Daarnaast hebben wij afgelopen stevig geïnvesteerd in de bedrijfsvoering van jeugdzorg. Deze investeringen hebben er toe geleid dat het tekort in 2018 lager is dan in 2017 en dat wij deze in de prognose gedurende het jaar al goed op waarde konden schatten. We zijn meer in control dan voorheen.

s

In 2018 waren er geen jeugdzorgplus plaatsingen. Dit is een moeilijk te voorspellen budget. Wanneer er een plaatsing is in een jaar zijn de kosten direct erg hoog.

Uitvoeringskosten jeugdzorg

€ 63,000

N

Toelichting:

Dit betreft een cumulatie van kleinere verschillen. Een gedeelte van het verschil, nl. huur applicaties € 29.000,-, kan grotendeels gecompenseerd worden met een op het product huishoudelijke verzorging opgenomen budget waarop in 2018 geen uitgaven zijn geweest. De verantwoording van de uitgaven heeft volledig op het product "Uitvoeringskosten jeugdzorg" plaatsgevonden..

i

Geescaleerde zorg 18-

€ 77,000

N

Toelichting:

Veiligheid is een moeilijk vooraf in te schatten post. Afgelopen jaar waren er in deze gemeente een aantal verhuizingen van buiten de regio wat heeft geresulteerd in meer cliënten JeugdBeschermingBrabant dan vooraf verwacht.

s

Mutaties reserves progr. WMO en jeugd

€ 128,000

N

Beschikking over reserves

€ 128,000

N

Toelichting:

Omdat niet alle werkzaamheden/projecten die ten laste van reserves zouden worden gedekt zijn gerealiseerd is deze onttrekking aan de reserves lager uitgevallen. Voor o.a. de volgende zaken, welke worden gedekt uit de algemene reserve heeft geen of een lagere onttrekking plaatsgevonden: Project-leider kerngericht werken € 30.000,-, Initiatievenfonds € 38.000,-, Monitoring en sturing sociaal domein lokaal/regionaal € 55.000,-

n