Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018

Beleidsprioriteiten 2018

Toelichting

Onderwijshuisvesting

In december 2018 is voor de drie Brabantse Wal gemeenten en hun schoolbesturen een integraal huisvestingsplan (IHP) cf. Verordening (Voorzieningen Huisvesting Onderwijs) opgeleverd. Bij bespreking van dit ‘beleidsarme’ IHP is door gemeenten en schoolbesturen het voornemen uitgesproken om in 2019 verder te werken aan een ‘beleidsrijk’ IHP, waarin ook thema’s zoals duurzaamheid, leefbaarheid & kernen en integrale kindcentra worden meegenomen. Dit moet uiteindelijk leiden tot het opstellen van een business case met passende investeringsagenda in 2020.

Monitoring en sturing sociaal domein

In september hebben wij u geïnformeerd over het ingezette verbeterplan. Dit plan heeft betrekking op alle bedrijfsvoeringsaspecten binnen het sociaal domein. Dit heeft onder andere geleid tot een sub begroting Sociaal Domein (zie begroting 2019). In samenspraak met het auditcommittee is een eerste opzet voor de kwartaalmonitor Sociaal Domein gemaakt. Deze monitor sluit aan op de sub begroting en wordt voor het eerst opgesteld voor het eerste kwartaal 2019.

Transitie en transformatie

Verschillende ontwikkelingen in het sociaal domein brengen we samen in de opgave Transformatie Sociaal Domein. In 2018 zijn stappen gezet om te komen tot een integrale bestuursopdracht voor deze opgave. We formuleren hierin een duidelijke ambitie en richting. Onder andere doorontwikkeling van Vraagwijzer, bedrijfsvoering en sociale teams wordt binnen de opgave in samenhang opgepakt.

Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk

De notitie Kwaliteitsimpuls Welzijnswerk is door de gemeenteraad op 22 februari 2018 vastgesteld. Wij hebben u op 20 november 2018 geinformeerd over de voortgang van het proces. Er is in 2018 intensief samengewerkt met alle betrokken partijen met als doel het welzijnswerk in de kernen te verbeteren.

Onderzoek Jeugdhonk

Wij hebben - op basis van een risico Inventarisatie en Evaluartie - versneld een aantal maatregelen getroffen. De financiele gevolgen zijn in de tussenrapportage opgenomen. Daarnaast werken wij aan een duurzame oplossing, in samenhang met ons brede welzijnsbeleid, inclusief financieel kader. Dit zal worden meegenomen in de opgave maatschappelijk vastgoed.

Mobiele bus voor Jongeren

De voorbereidingen hebben meer tijd gekost dan voorzien, maar de Jongerenbus is inmiddels in gebruik genomen.