Raadsprogramma

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Deze heeft gevolgen voor passend onderwijs. Scholen zijn verplicht een onderwijsplek te geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen hebben recht op zowel passend onderwijs als een veilige en stimulerende (onderwijs)omgeving. Onderwijs en Jeugdzorg moeten samenwerken. Bij de aanpak van de decentralisaties is het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Passend onderwijs sluit aan op deze integrale benadering. De ondersteuningsplannen worden afgestemd op het leerlingenvervoer. Daarom is samenwerking en afstemming van het leerlingenvervoer in de regio nu nog belangrijker. Onderwijs, gemeente en zorgpartners moeten dezelfde taal gaan spreken en met een gemeenschappelijke visie komen."

Uitgangspunt daarbij is dat passend onderwijs dicht bij de leerling wordt gerealiseerd. Hierbinnen wordt ook de samenwerking tussen de verschillende scholen in onze gemeente gestimuleerd.

Onderwijs staat niet los in de gemeenschap. Overheid, Onderwijs en Ondernemerschap moeten samenwerken. Dat betekent een inspanning om stageplaatsen voor het onderwijs dicht bij de vraag van onze eigen ondernemers te brengen. Wij blijven in gesprek met het onderwijs om het aanbod in de regio afgestemd te krijgen op de vraag. Met de scholen wordt de mogelijkheid besproken voor een instroompunt zodat de eerste 3 jaar HAVO in Steenbergen gevolgd kan worden.

Van en naar de scholen in en buiten onze gemeente moeten goede en veilige verbindingen zijn. Veilig kunnen fietsen maar ook goed openbaar vervoer. De kans op een veilige fietsroute tussen Dinteloord en Bergen op Zoom wordt betrokken bij de gesprekken over de overname van N259. Dit geldt ook voor de fietsroutes vanuit De Heen en Nieuw-Vossemeer bij de N257.

Eén van de grootste opgaven voor gemeenten voor de komende jaren zijn de veranderingen in het sociale domein. De decentralisaties stelt gemeenten voor de opgave om met minder geld belangrijke verantwoordelijkheden te dragen. Uitvoering van deze opgave kan alleen als de gemeenschap vanuit eigenkracht meer zorgtaken op zich gaat nemen. Uitgaan van de burgerkracht en de ondersteuning van het persoonlijk netwerk wordt belangrijker dan ooit. De decentralisatieopgave zal vanuit dat principe worden gerealiseerd. Gelijktijdig moet de gemeente er zijn voor de mensen die de zorg echt nodig hebben. Mensen mogen door alle veranderingen niet tussen de wal en het schip vallen.

Het is nog altijd niet duidelijk met welke ingangsdatum en met welke middelen deze nieuwe taken moeten worden opgepakt. Dit geldt niet voor de jeugdzorg. Die komt op 1-1-2015 naar de gemeente toe. De uitvoering van deze nieuwe taken moet plaats kunnen vinden met de middelen die daar voor naar de gemeente komen. Dat is het kader van waaruit wordt gewerkt. Omdat er nog te veel onduidelijkheden bestaan, bestaat het risico dat dit niet direct vanaf de start kan worden gerealiseerd. In die situatie zullen de reserves worden ingezet. Een dergelijke situatie mag niet langer dan hooguit 2 jaar bestaan. Daarna moet binnen de financiële kaders gewerkt worden.

De bezuinigingen raken de verschillende instellingen in onze gemeente. Voorkomen moet worden dat de bezuinigingen tot gevolg hebben dat instellingen niet langer kunnen blijven bestaan. De functie van dorpshuizen, ouderenorganisaties, welzijnsinstellingen etc. zijn voor een vitale gemeenschap van groot belang. Door het inzetten van vrijwilligers, samen brengen van partijen zoals ondernemers, particulieren en instellingen, ontstaat draagvlak om belangrijke functies betaalbaar te behouden. Gelijktijdig hebben voorzieningen die niet of nauwelijks worden gebruikt geen bestaansrecht. Het gaat dan ook om maatwerk.

Het brede terrein van zorg biedt ook kansen. In het economisch beleidsplan 2009-2020 is aandacht gegeven aan de kans voor wellness en zorgeconomie. Deze ontwikkeling biedt kansen. Initiatieven op dit gebied worden gestimuleerd door ze in planologische zin voldoende ruimte te geven. Het vestigingsklimaat voor ondernemers in deze sector moet goed zijn. De kansen die in het economisch beleidsplan zijn genoemd worden geactualiseerd. Daaruit komt een actief programma waarmee we als gemeente nieuwe initiatieven naar Steenbergen kunnen halen.