Raadsprogramma

In het financieel gezond houden van onze gemeente zijn op de exploitatie van feitelijk alle sportaccommodaties belangrijke besparingen ingeboekt. De financiële doelstelling zoals opgenomen in de meerjarenbegroting blijft als uitgangspunt staan. De verdere uitwerking wordt volledig in overleg gedaan met de betrokkenen, de sportverenigingen. Dat vanwege bezuinigingen voorzieningen verdwijnen dient zo veel mogelijk voorkomen te worden. Het is onwenselijk dat voorzieningen sluiten zonder dat er alles aan gedaan is om dat te voorkomen.

Goede initiatieven zoals het in vrijwillig beheer nemen van belangrijke taken van het zwembad in Dinteloord, verdienen navolging. In Steenbergen kan dit ook zeker als de samenwerking met De Knotwilg wordt opgepakt. De gemeente neemt het initiatief om partijen met elkaar te verbinden zodat nieuwe oplossingen kunnen ontstaan. Dat geschiedt door actief ondernemers en particulieren te benaderen, maar ook door het samenbrengen van nu nog los van elkaar werkende instellingen. Indien de uitwerking van deze inzet een beperkt uitstel betekent van de eerder ingeboekte bezuiniging, dan moet dat mogelijk zijn.

Bibliotheken staan ook onder druk. Het uitgangspunt is dat de bestaande voorzieningen in stand blijven. Dat betekent dat de gemeenschap hier zelf meer taken op zich moet nemen. Dat zal worden gestimuleerd en ondersteund. In samenwerking met de bibliotheken wordt een actieprogramma voor de zelfbeherende bibliotheek van de toekomst opgesteld.

Ons cultureel erfgoed is wat we met elkaar delen. Het is het DNA van ons gebied. De nota cultureel erfgoed vraagt om uitvoering. Het stimuleren van de kennis van onze culturele geschiedenis is wenselijk. In het basisonderwijs wordt aandacht gegeven aan het culturele erfgoed. Het opzetten van een canon van Steenbergen kan daarbij helpen.

Cultuur moet ook een plaats hebben. Er zal worden onderzocht of de Gummaruskerk in Steenbergen geschikt is om ingezet te worden voor andere passende doeleinden zoals expositieruimte. Met inzet van vrijwilligers kan de geschiedenis van Steenbergen daar weer een gezicht krijgen.

Lokale verenigingen op cultureel gebied zullen worden gefaciliteerd zodat zij zich meer kunnen presenteren in onze gemeente.