Wat willen we bereiken?

Recreatie

  • Versterken van de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente Steenbergen, door middel van het vergroten van de nationale en internationale bekendheid van de Brabantse Wal, Waterpoort en de West Brabantse Waterlinie (Zuiderwaterlinie) als recreatiegebied
  • Meer recreanten bezoeken de gemeente Steenbergen en weten wat de gemeente Steenbergen op het gebied van toerisme en recreatie te bieden heeft, wat resulteert in meer bestedingen in de recreatieve sector
  • Stimuleren dat, binnen de planologische mogelijkheden, het aantal horecagelegenheden enovernachtingsmogelijkheden wordt vergroot, met name in het buitengebied

Economie

  • Versterking van de Steenbergse lokale economie door groeiende bedrijvigheid en werkgelegenheid
  • Het verhogen van de aantrekkingskracht als vestigingsplaats voor bedrijven
  • Lokaal economische speerpunten (zoals Agrofood/Biobased, en Brabantse Wal) onderdeel houden of maken van regionale agenda's
  • Het AFC Nieuw Prinsenland als dé locatie voor de agrofood en agro gebaseerde biobased economie als onderdeel van de biobased ontwikkeling in de Brabantse Delta
  • Een vitaal en toekomstbestendig winkelcentrum in Steenbergen

Participatie

  • De eigen kracht van mensen wordt versterkt en staat centraal bij de invoering van de drie decentralisaties. De gemeente Steenbergen heeft hierbij vooral een ondersteunende en faciliterende rol
  • Het zorgveld wordt de komende jaren op een zodanige manier ingericht dat er sprake is van een efficiënte manier van zorg verlenen, waarbij geen mensen tussen wal en schip mogen vallen

Beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

jaar laatste meting

meting begroting 2018

Huidige meting

Gemeente < 25.000

Recreatie, economie en participatie

Functiemenging

%

2017

41,8

41,1

47,7

Bruto gemeentelijk product

89

Vestigingen

per 1.000 inwoners leeftijd 15-74 jr

2017

129,5

105

123

Banen

per 1.000 inwoners leeftijd 15-74 jr

2017

467,1

381,8

525

Werkloze jongeren

%

2015

1,11

1,6

0,98

Netto arbeidsparticipatie

%

2017

65,2

67,9

67,6

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 18jr eo

2018

232,9

20,4

21,3

Lopende re-integratievoorziening (eind peilperiode)

personen per 1.000 inw. 15-74jr

2018

227,7

9,8

10,5

Kinderen in armoede

%

2015

4,86

3,48