Wat willen we bereiken?

Recreatie

  • Versterken van de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente Steenbergen, door middel van het vergroten van de nationale en internationale bekendheid van de Brabantse Wal, Waterpoort en de West Brabantse Waterlinie (Zuiderwaterlinie) als recreatiegebied
  • Meer recreanten bezoeken de gemeente Steenbergen en weten wat de gemeente Steenbergen op het gebied van toerisme en recreatie te bieden heeft, wat resulteert in meer bestedingen in de recreatieve sector
  • Stimuleren dat, binnen de planologische mogelijkheden, het aantal horecagelegenheden enovernachtingsmogelijkheden wordt vergroot, met name in het buitengebied

Economie

  • Versterking van de Steenbergse lokale economie door groeiende bedrijvigheid en werkgelegenheid
  • Het verhogen van de aantrekkingskracht als vestigingsplaats voor bedrijven
  • Lokaal economische speerpunten (zoals Agrofood/Biobased, en Brabantse Wal) onderdeel houden of maken van regionale agenda's
  • Het AFC Nieuw Prinsenland als dé locatie voor de agrofood en agro gebaseerde biobased economie als onderdeel van de biobased ontwikkeling in de Brabantse Delta
  • Een vitaal en toekomstbestendig winkelcentrum in Steenbergen

Participatie

  • De eigen kracht van mensen wordt versterkt en staat centraal bij de invoering van de drie decentralisaties. De gemeente Steenbergen heeft hierbij vooral een ondersteunende en faciliterende rol
  • Het zorgveld wordt de komende jaren op een zodanige manier ingericht dat er sprake is van een efficiënte manier van zorg verlenen, waarbij geen mensen tussen wal en schip mogen vallen

Beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

jaar laatste meting

meting begroting 2017

huidige meting

gemeente < 25.000

Functiemenging

%

2016

41,80

41,40

47,20

Bruto Gemeentelijk Product

verhouding tussen verwacht en gemeten product

2013

89

Vestigingen (van bedrijven)

aantal per 1.000 inwoners in leeftijd 15 t/m 64 jaar

2016

129,50

127,10

142,20

Banen

aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

2016

467,10

464,40

609,50

Werkloze jongeren

% werkloze jongeren tussen 16-22 jaar)

2015

1,11

1,60

1,01

Netto Participatiegraad

% mensen tussen 15 en 67 jaar dat baan heeft

2016

65,20

66,10

66,70

Personen met een bijstandsuitkering

aantal per 1.000 inwoners

2016

23,29

23,90

21,90

Personen met een lopend re-integratietraject

aantal per 1.000 inwoners

2016

22,77

18,40

17,10

Kinderen in armoede

% kinderen tot 18 jr in gezin bijstandsuitkering

2015

3,00

4,86

3,54