Investeringen

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving

Investeringskrediet

Uitgaven t/m 2018

Restant krediet

Afgewikkeld/vervallen 2018

Havenkom de Heen

125.000

18.903

106.097

nee

Toelichting:

Bij de begroting 2018 is een krediet voor een kwaliteitsimpuls van de havenkom beschikbaar gesteld. In 2018 heeft de voorbereiding plaatsgevonden. Tijdens de onderzoeken zijn in de aanwezige puinverharding asbestvezels aangetroffen. Hoewel dit geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert, betekent dit wel extra kosten. In mei 2019 is de raad voorgesteld een aanvullend krediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen. De bedoeling is dat het werk voor 1 oktober 2019 is afgerond.

Groot onderhoud havenkanaal D'oord

1.490.000

1.455.673

34.327

nee

Toelichting:

Bij raadsbesluit d.d. 24 november 2016 en d.d. 19 april 2018 is een totaal investeringskrediet van € 1.490.000,- beschikbaar gesteld. In 2017 zijn hiervan de baggerwerkzaamheden uitgevoerd. In 2018 zijn in fase 2 en 3 de beschoeiingen aan de zijde Havenweg en zijde Galgendijk vervangen. Het restantbedrag per eind 2018 is nog benodigd voor de eindafrekening. De investering zal naar wachting in 2019 binnen het beschikbaar gestelde krediet worden afgesloten.