Financiële verantwoording 2018

Begroting
2018

Begr. na wijz. 2018

Rekening
2018

taakveld

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

inkomensregelingen

7.132.270

-4.936.000

7.168.237

-4.936.000

6.763.693

-4.923.310

begeleide participatie

3.472.122

0

3.472.122

0

3.390.340

0

alg uitk. en ov uitk.gemeentefonds p3

0

-3.057.352

0

-3.057.352

0

-3.149.469

arbeidsparticipatie

2.803

0

2.803

0

2.718

0

recreatieve havens

207.067

-9.050

209.567

-9.050

135.526

-9.196

openb groen en (openlucht) recreatie p3

609.702

-218.062

594.703

-218.062

498.669

-249.141

economische promotie p5

100.353

0

100.353

0

91.653

0

economische ontwikkeling

259.062

0

301.062

0

215.966

0

bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

95.438

-3.450

95.438

-1.170.442

54.840

-1.169.893

mut.res.progr.economie/recr&toerisme

0

-271.099

502.500

-835.599

440.000

-579.529

Totaal

11.878.817

-8.495.013

12.446.785

-10.226.505

11.593.405

-10.080.538

Nadelig saldo

3.383.804

2.220.280

1.512.868

Het programma Economie, recreatie en participatie sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 707.412,- voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)

Inkomensregelingen

€ 392,000

V

Algemene uitgaven

€ 265,000

N

Toelichting:

Een aanzienlijk deel van de hogere kosten wordt veroorzaakt door het niet realiseren van de opgenomen taakstelling. Hiervoor was rekening gehouden met een bedrag van €132.000,-.

s

Jaarlijks wordt € 125.000,- van de ontvangen rijksbijdrage voor de reïntegratie van werkzoekenden (participatiebudget) gebruikt voor de dekking van de kosten van de reïntegratiemedewerkers. Het budget hiervoor is terug te vinden bij het product Reïntegratie werkzoekenden.

n

BBZ

€ 51,000

N

Toelichting:

Betreft een cumulatie van afwijkingen van geringere omvang, die niet nader worden toegelicht. De opvallendste afwijkingen zijn: mutatie voorziening dubieuze debiteuren € 26.000,- N en aflossing leenbijstand € 25.000,- N.

i

Algemene bestaanskosten

€ 506,000

V

Toelichting:

Op 31 december 2018 ontvingen 312 klanten een bijstands-uitkering. Op 31 december 2017 waren dit 343 personen. Een daling van het klantenbestand met 31 personen, € 443.000,- V. Ten opzichte van het vorig jaar is het aantal klanten in de leerftijdscategorie 38-48 het sterkst afgenomen. De voorziening dubieuze debiteuren is voor de bijstandsuitkeringen naar beneden bijgesteld met € 68.000,- V en een voordeel, ad € 56.000,-, op de terugontvangst van de bijstandsdebiteuren (aflossing krediethypotheek). Daartegenover staat een lagere Buiguitkering/vangnetuitkering dan geraamd van € 62.000,-.

s

Gemeentelijk minimabeleid

€ 195,000

V

Toelichting:

De aantrekkende economie zorgt er voor dat er minder beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand. Ook op schuldhulpverlening wordt een onderschrijding gerealiseerd, doordat meer aanvragen in het voortraject worden afgedaan (en niet worden doorgestuurd). Daarnaast is de berekening voor de voorziening dubieuze debiteuren voor het onderdeel minimabeleid lager uitgekomen en kan met ruim € 70.000,- afgewaardeerd.

s/i

Begeleide participatie/Rijks-bijdrage sociale werkvoorziening

€ 174,000

V

Reïntegratie werkzoekenden

€ 148,000

V

Toelichting:

Jaarlijks wordt de hiervoor ontvangen rijksbijdrage volledig beschikbaar gesteld voor de reïntegratie van werkzoekenden. Van dit budget wordt ook € 125.000,- gebruikt voor de kosten van reïntegratiemedewerkers. De kosten hiervan worden echter verantwoord onder de Algemene uitgaven.

i/n

Recreatieve havens

€ 74,000

V

Toelichting:

Dit jaar zijn er minder onderhoudskosten aan recreatieve voorzieningen geweest (€ 31.000 V). Daarnaast zijn er vervangingsinvesteringen doorgeschoven met als gevolg een incidenteel voordeel op de kapitaallasten in 2018 (€ 10.000 V)

i

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

€ 127,000

V

Openlucht-recreatie

€ 74,000

V

Toelichting:

De kosten voor het project Zuiderwaterlinie zijn in 2017 al voldaan (€ 40.000 V). Daarnaast heeft het onderzoek vesting Steenbergen (expeditie Nassau) nog niet plaatsgevonden (€ 35.000 V)

i

Economische ontwikkeling

€ 85,000

V

Economische aangelegenheden

€ 85,000

V

Toelichting:

De centrummanager is pas half 2018 gestart waardoor het budget niet volledig is opgemaakt (€ 17.000 V). Het bebordingsplan en verkeerscirculatieplan zijn niet in 2018 opgesteld (€ 27.000 V).
Door capaciteitsbeperkingen op de afdeling zijn bepaalde onderdelen van het uitvoeringsprogramma niet gerealiseerd; waaronder het opstellen en de uitvoering van het marketingplan, monitoren en ontwikkelen kwalitatieve werklocaties en de invulling van de BO Agrofood (€ 41.000 V)

i/n

Mutaties reserves progr. Economie, Recreatie & Toerisme

€ 194,000

N

Beschikking over reserves

€ 194,000

N

Toelichting:

Omdat niet alle werkzaamheden/projecten die ten laste van reserves zouden worden gedekt zijn gerealiseerd is deze onttrekking aan de reserves lager uitgevallen. Voor o.a. de volgende zaken, welke worden gedekt uit de algemene reserve heeft geen of een lagere onttrekking plaatsgevonden: Kosten centrummanager € 13.000,-, AFC adviezen derden € 15.000,-, Streekorganisatie Brabantse Wal, div.proj. € 25.000,-, Vesting Steenbergen/Expeditie Nassau € 25.000,-, Centrumhaven Dinteloord, opstellen uitvoer.progr. € 25.000,-, Landschappen van Allure, extra proj.management € 50.000,- en Projectbudget centrummanagement € 27.000,-.

i/n