Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018

Beleidsprioriteiten 2018

Toelichting

AFC Nieuw Prinsenland

In 2018 hebben wij een bedrag voor bovenplanse bijdrage ontvangen van de Provincie van (afgerond) € 1.167.000,-. Dat bedrag is gebaseerd op het aantal verkochte vierkante meters op het AFC. Rekening houdend met het nog uit te geven aantal vierkante meters verwachten wij nog een bijdrage van ruim ca € 4 miljoen in de komende 8 jaar. De bovenplanse bijdragen worden volgens het vastgestelde beleidskader reserves en voorzieningen toegevoegd aan de reserves (voormalig natuurfonds en fonds bovenwijks). In 2018 zijn er drie bedrijven gestart en is de bouw van twee tuinbouwkassen voltooid.

Stimulering innovatie

Met het vaststellen van het beleidskader Reserves en Voorzieningen op 9 november 2017 is een "Reserve Economische Ontwikkeling" in het leven geroepen. De voorbereidingen voor de kaderstelling zijn gestart. Vaststelling is gepland voor Q2 van 2019.

Economische kracht (verduurzaming economie)

Acquisitie en bedrijfsbezoeken vinden het hele jaar door plaats.
Het centrumplan “Vitaal Hart van de Stad met Sterke Toegangspoorten” is vastgesteld in februari 2018. Een van de belangrijkste actiepunten in dit programma was het aanstellen van een centrummanager. De centrummanager is aangesteld en deze is sinds juli jl. actief. Om de uitvoering van het centrumplan te waarborgen is een centrumoverleg opgestart.
Het Marketing & Promotieplan zal in de tweede helft van 2019 worden uitgewerkt. De ondernemerspeiling is eind 2017 uitgevoerd. De resultaten van de ondernemerspeiling en de verbeteracties zijn met de ondernemers gedeeld.

Uitvoeringsprogramma Recreatie, Erfgoed en Natuur

Uitvoeringsprogramma REN
Het uitvoeringsprogramma is in het najaar van 2018 vastgesteld voor de periode 2018-2020. Het betreft een organisch document, dat gedurende de periode tot 2020 aangevuld of gewijzigd zal worden. De verschillende beleidsonderdelen staan gepland in de tijd en aan de onderdelen voor 2019 wordt op dit moment al uitvoering gegeven.
Streekorganisatie Brabantse Wal
De werkzaamheden van de Streekorganisatie Brabantse Wal zijn in volle gang. Naast het Geopark, militair erfgoed (linies), biobased economy en EU regio Food 2018 is er een propositie gemaakt in de vorm van een bidbook met 85 projecten. Voor een aantal projecten is co-financiering vanuit de provincie toegezegd. Voor de andere projecten wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid en financierbaarheid, al dan niet met provincie. Steenbergen heeft recentelijk een start gemaakt met het project Innovatieve / rendabele teelten. In het afgelopen jaar is de basis gelegd voor een tijdelijk, nieuw bestuur dat eind januari 2019 is geïnstalleerd. Dit bestuur, multihelix vormgegeven, heeft de opdracht om een toekomstbestendige organisatie te realiseren.
Fort Henricus
Met belanghebbenden (Natuurmomumenten, Gemeente, Provincie en Waterschap) is in 2018 onderzocht op welke wijze de doorontwikkeling van Fort Henricus kan plaatsvinden. Ter inspiratie heeft een ideeënavond voor belangstellenden plaatsgevonden. Deze ideeën zijn meegenomen in de verdere gedachtenvorming over het toekomstige gebruik van het Fort en haar omgeving. Om deze ideeën te concretiseren, is er in het najaar van 2018 een marktconsultatie gestart en afgerond. Hieropvolgend zijn meerdere gesprekken met diverse (lokale) ondernemers gevoerd. Zij hebben hun belangstelling door middel van (gezamenlijke) plannen en mogelijkheden kenbaar gemaakt. Begin 2019 is de procedure gestart om invulling te krijgen voor de panden en het gebied rond het Fort. Daarbij wordt de door de raad aangenomen motie betrokken.
Expeditie Nassau
Expeditie Nassau heeft 7 ideeën opgeleverd. Alle ideeën zijn besproken met betrokken partijen. Daaruit bleek dat de realisatie van 3 ideeën wenselijk is: Vestinghuys, Vesting 5.0 en het Levensboek. Diverse voorbereidingen aangaande de realisatie van deze 3 ideeën, zijn in 2018 gestart. Een planning voor de uitvoering is gemaakt voor in de periode 2019-2022, waarbij naar verwachting het Levensboek als eerste zal worden gerealiseerd. Landschappen van Allure De deadline van het project West Brabantse Waterlinie is na goedkeuring van de provincie verzet naar 30 juni 2019. De verwachting is dat de Steenbergse onderdelen van het project West Brabantse Waterlinie voor deze deadline zijn afgerond.
Waterpoort
De drie hoofdpijlers waarop Waterpoort rust zijn Water, Natuur en Erfgoed. Duurzaamheid en energie zijn daar nauw mee verbonden. Twee concrete initiatieven worden/zijn uitgewerkt tot business cases; het realiseren van een waternetwerk (riviercruises) en het maken narratives ter ondersteuning van de stellingen. Deze laatste is gereed. Onder de vlag NL Delta wordt ingezet op verbindingen over het water. Met de Waterbus zijn contracten gesloten voor excursies naar Tiengemeten en het Steenbergs gebied wordt gepromoot op beurzen etc. om opgenomen te worden in het netwerk van riviercruises. De Masterclasses vormen een goede manier van overheidsparticipatie en worden zeer gewaardeerd door de inwoners / ondernemers.
(Streek)marketing
Samen met de gemeente Bergen op Zoom en de gemeente Woensdrecht, is in 2018 een onderzoek gestart naar het organiseren van een streekmarketingorganisatie Brabantse Wal. De uitkomsten worden bekend gemaakt in het eerste half jaar van 2019. Hierop zal, vanuit de eigen gemeente, worden bezien of een streekmarketingorganisatie de voorkeur heeft en tot de mogelijkheden behoort vanaf 2020.
Zuiderwaterlinie
In 2016 is er een intentieovereenkomst ondertekend door de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Waterliniegemeenten (ook de gemeente Steenbergen) en de Waterschappen. Uit deze intentieovereenkomst is een linieplanner met doelen en acties gekomen, die in de periode 2017-2019 met succes is/wordt uitgevoerd door vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Enkele resultaten zijn: een visie op bezoekerscentra, een inspiratie-atlas, een lange afstand wandeling- en fietsroute, een beeldbank, een website, een social media platform, een narrative, maar ook foldermateriaal, nieuwsbrieven, markeringen en welkomstborden zijn ontstaan. Daarnaast hebben er meerdere partnerconferenties met alle partners plaatsgevonden. Een samenwerkingsovereenkomst bleek een logisch gevolg op deze intentieovereenkomst, gekeken naar de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na de start van de samenwerking enkele jaren geleden. Een samenwerkingsovereenkomst formaliseert de eerder gemaakte afspraken en biedt daardoor meer mogelijkheden op het langer termijn, ook op het gebied van de financieel administratieve processen. Op 13 december 2018 is daarom in Megen, tijdens een liniemeeting met alle partners, een samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie voor de komende 10 jaar ondertekend. De samenwerkingsovereenkomst formaliseert de eerder gemaakte afspraken, om de intentie tot toekomstig samenwerken kracht bij te zetten. Een nieuw uitvoeringsprogramma (linieplanner) volgt in 2019 voor de periode vanaf 2020.
Gummaruskerk
In het najaar van 2018 is een bestuursopdracht geformuleerd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een van de meest beeldbepalende gebouwen in de gemeente: het Gummaruskerkgebouw. Het doel: duurzaam behoud van dit monumentale pand. Voor het uitvoeren van deze opdracht, zijn in de laatste maanden van 2018 de voorbereidingen getroffen. In 2019 wordt de opdracht, in een nauwe samenwerking tussen de stakeholders, uitgevoerd. Naar verwachting zal eind 2019 duidelijk moeten zijn welke mogelijkheden het gebouw biedt, om tot de meest duurzame en toekomstbestendige oplossing te komen voor het behoud van het gebouw. Voor die tijd wordt al wel het VVV Informatiepunt in het gebouw geplaatst.

Havenkom De Heen

Met stakeholders is overleg gevoerd over de invulling. Eind mei is een inloopavond gehouden voor de inwoners en andere belangstellenden. De resultaten zijn verwerkt in een ontwerp. In Q1 2019 zal een voorstel met kostenraming worden aangeboden. Afhankelijk van besluitvorming zal uitvoering in Q3 plaatsvinden.

Centrum/Haven Dinteloord

Het Uitvoeringsprogramma en het benodigde investeringskrediet is in juni 2018 vastgesteld door de Raad. Het herinrichtingsplan voor de haven is nog in december 2018 aangepast op specifieke wensen van een lokaal evenement. De voorbereiding van de aanbesteding is hierdoor later gestart en ook de start van de uitvoering is hierdoor verlaat naar Q3.