Raadsprogramma

De lokale economie verdient een extra impuls. Belangrijk is dat bedrijven zich goed kunnen ontwikkelen in Steenbergen. Goed lopende bedrijven trekken ook nieuwe bedrijven aan. Groot en klein. Een sterke lokale economie is niet alleen goed voor de werkgelegenheid maar heeft direct invloed op wonen, onderwijs, sociale structuur, kortom de gehele gemeenschap. Belangrijk is dat bedrijven aangetrokken worden die werkgelegenheid brengen.

Nu de economie aan lijkt te trekken is het belangrijk dat de lokale economie extra aandacht krijgt. Al jarenlang werkt de gemeente hiervoor samen met het Rewin. Deze inzet wordt extra geïntensiveerd door ook zelf op pad te gaan en extra ambtelijke capaciteit en deskundigheid in te zetten. De aanleg van de A4 biedt kansen voor bedrijfsontwikkeling. Uitbreiding van Reinierpolder 1 met een groene inpassing is wenselijk. Maar ook op bestaande bedrijfsterreinen waaronder het AFC wordt vanuit de gemeente actieve acquisitie ingezet.

Er wordt in gesprek gegaan met de bestaande ondernemers en brancheverenigingen en samenwerkingsorganisaties, waardoor duidelijk wordt waar wij als gemeente de randvoorwaarden voor ondernemerschap kunnen verbeteren. Belemmeringen die de ontwikkeling van de lokale economie in de weg staan worden weggenomen. Samen met het netwerk van samenwerkende ondernemers wordt onze gemeente een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bestaande en nieuwe bedrijven.

Een belangrijke economische sector in onze gemeente is de agrarische sector. De beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed zoet water is van levensbelang voor deze sector. De toekomstige ontwikkeling van het Volkerak Zoommeer biedt kansen voor de waterrecreatie. Dit mag echter niet ten koste gaan van de beschikbaarheid van zoet water voor de agrarische sector.

Samen met de agrarische sector wordt onderzocht welke kansen er gezien worden voor nieuwe economische dragers. Initiatieven waarbij agrarische activiteiten gecombineerd worden met zorg, recreatie of duurzame energie worden gestimuleerd. Er wordt niet meegewerkt aan nieuwe intensieve veehouderijen. Nieuwe bedrijfsgerelateerde activiteiten binnen het agrarische bouwblok worden toegestaan.

Recreatie is een kans voor de gemeente Steenbergen. Dat geldt ook voor de combinatie zorg en toerisme. Bij het hoofdstuk zorg is dit al aangegeven. Het economisch beleidsplan 2009 -2020 moet geactualiseerd worden. Ingezette initiatieven zoals Waterpoort, Brabantse Wal en Landschap van Allure worden doorgezet.

Stadhaven en jachthaven Steenbergen staan in voldoende mate in de steigers. De uitwerking moet doorgaan zodat de aantrekkelijkheid van Steenbergen als toeristische ontmoetingsplaats concreet vorm krijgt. In navolging van Steenbergen moet de havenkom van Dinteloord kans krijgen om te ontwikkelen. Er moet een onderzoek komen met welke samenwerkingscombinaties een nieuwe impuls aan deze haven kan worden gegeven.

In het kader van de visies: Land- en Waterrecreatie, Waterpoort en de visie Toerisme & Recreatie met de hierin benoemde toegangspoorten voor recreatie & toerisme dienen Nieuw Vossemeer, Cruijslandse Kreken 8t Bovensas tevens reële kansen te krijgen zich te ontwikkelen tot pijlers van "recreatie & toerisme". Hiertoe dienen samenwerkings- en ontwikkelingsmogelijkheden onderzocht te worden om te komen tot nieuwe impulsen en initiatieven.