Wat willen we bereiken?

Milieu

  • Duurzaamheid wordt in de meest brede zin van het woord nagestreefd
  • Stimuleren van duurzaam en energieneutraal bouwen
  • Er wordt meer gebruikgemaakt van zonne-energie in de gemeente Steenbergen, ook als nieuw verdienmodel
  • Er is een heldere visie op de plaats die natuur inneemt in de gemeente Steenbergen
  • Zo veel mogelijk afval verzamelen dat geschikt is voor hergebruik en dus zo min mogelijk restafval, waarbij de kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk zijn

Ruimtelijke Ordening

  • De woningvoorraad in de gemeente Steenbergen toekomstbestendig maken, zowel in hoeveelheid als wat betreft de soorten woningen
  • De woningmarkt in beweging brengen door open te staan voor nieuwe exploitatievormen, nieuwe vormen van gronduitgifte en het jaarlijks actualiseren van de grondprijs
  • Streven naar een modern glasvezelnetwerk in de hele gemeente Steenbergen
  • Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen worden gestimuleerd
  • Zorgen voor voldoende en goede huisvesting voor economisch gebonden arbeidsmigranten

Beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

jaar laatste meting

meting begroting 2018

Huidige meting

Gemeente < 25.000

Milieu en Ruimtelijke ordening

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2017

201

183

142

Hernieuwbare elektriciteit

%

2017

5

29,4

NB

Nieuwbouw

aantal per 1.000 woningen

2016

2,3

12,9

8,2

Demografische druk

%

2018

54,6

65,9

78,5