Wat willen we bereiken?

Milieu

  • Duurzaamheid wordt in de meest brede zin van het woord nagestreefd
  • Stimuleren van duurzaam en energieneutraal bouwen
  • Er wordt meer gebruikgemaakt van zonne-energie in de gemeente Steenbergen, ook als nieuw verdienmodel
  • Er is een heldere visie op de plaats die natuur inneemt in de gemeente Steenbergen
  • Zo veel mogelijk afval verzamelen dat geschikt is voor hergebruik en dus zo min mogelijk restafval, waarbij de kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk zijn

Ruimtelijke Ordening

  • De woningvoorraad in de gemeente Steenbergen toekomstbestendig maken, zowel in hoeveelheid als wat betreft de soorten woningen
  • De woningmarkt in beweging brengen door open te staan voor nieuwe exploitatievormen, nieuwe vormen van gronduitgifte en het jaarlijks actualiseren van de grondprijs
  • Streven naar een modern glasvezelnetwerk in de hele gemeente Steenbergen
  • Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen worden gestimuleerd
  • Zorgen voor voldoende en goede huisvesting voor economisch gebonden arbeidsmigranten

Beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

jaar laatste meting

meting begroting 2017

huidige meting

gemeente < 25.000

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

2015

201

193,00

168,00

Hernieuwbare elektriciteit

%

2016

5,00

18,20

36,60

Nieuw gebouwde woningen

aantal per 1.000 woningen

2014

2,30

3,40

6,80

Demografische druk

%

2017

54,60

68,30

77,70