Wat willen we bereiken?

Milieu

 • Duurzaamheid wordt in de meest brede zin van het woord nagestreefd
 • Stimuleren van duurzaam en energieneutraal bouwen
 • Er wordt meer gebruikgemaakt van zonne-energie in de gemeente Steenbergen, ook als nieuw verdienmodel
 • Er is een heldere visie op de plaats die natuur inneemt in de gemeente Steenbergen
 • Zo veel mogelijk afval verzamelen dat geschikt is voor hergebruik en dus zo min mogelijk restafval, waarbij de kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk zijn

Ruimtelijke Ordening

 • De woningvoorraad in de gemeente Steenbergen toekomstbestendig maken, zowel in hoeveelheid als wat betreft de soorten woningen
 • De woningmarkt in beweging brengen door open te staan voor nieuwe exploitatievormen, nieuwe vormen van gronduitgifte en het jaarlijks actualiseren van de grondprijs
 • Streven naar een modern glasvezelnetwerk in de hele gemeente Steenbergen
 • Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen worden gestimuleerd
 • Zorgen voor voldoende en goede huisvesting voor economisch gebonden arbeidsmigranten

Bestuurlijke kaders

 • Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012 - 2020
 • Werkprogramma Duurzaamheid 2016-2018
 • Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI)
 • Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen
 • Strategische agenda van de Regio West-Brabant
 • EnergieAgenda 2015 Regio West-Brabant
 • Regionale afvalvisie Duurzaam West-Brabant Een bijdrage uit de afvalhoek
 • Bestemmingsplannen Buitengebied 2013
 • Structuurvisie
 • Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten
 • Verordening starterslening 2014
 • Beleidsnota externe veiligheid
 • Nota actualisatie gemeentelijk grondbeleid
 • Woonvisie

Opties

Deel deze pagina: