Investeringen

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving

Investeringskrediet

Uitgaven t/m 2018

Restant krediet

Afgewikkeld/vervallen 2018

Afvalstoffenbeleid

50.000

47.693

2.307

ja

Toelichting:

In 2016 was een bedrag van € 50.000,- opgenomen voor onderzoek samenwerkingsverbanden (€ 20.000,-) en voor onderzoek milieustraat (€ 30.000,-). De lopende samenwerking heeft een vervolg gekregen. Er is gestart met het onderzoek milieustraat, hierin is tevens de gemeentewerkplaats meegenomen.

Omgekeerd inzamelen (5 jaar)

370.288

311.707

58.581

nee

Toelichting:

Het resterend investeringskrediet wordt in 2019 nog ingezet voor het optiimaliseren van het containermanagementsysteem, haalbaarheidsonderzoek GFT bij hoogbouw en om waar nodig een aantal verbeteringen aan te brengen bij sommige locaties voor ondergronds inzamelen.

Omgekeerd inzamelen (10 jaar)

1.097.172

1.049.414

47.758

nee

Toelichting:

Zie de toelichting bij investeringskrediet Omgekeerd inzamelen (5 jaar)

Milieuparkjes bovengronds -> ondergronds

290.000

114.610

175.390

nee

Toelichting:

Nog niet alle milieuparkje zijn gereed (Noorddonk en optimalisatie andere terreinen). Zie ook bovenstaande toelichting.

Grond Renessestraat 1

150.575

150.575

-

ja

Toelichting:

Betreft de grondwaarde van de aankoop van het pand Renessestraat 1. Voor een verdere toelichting zie "Pand Renessestraat 1".

Pand Renessestraat 1

99.425

76.598

22.827

nee

Toelichting:

In verband met mogelijke ontwikkelingen van de milieustraat en gemeentewerf aan de Van Andelstraat is het naastgelegen perceel aangekocht. Bij de beschikbaarstelling van het krediet, raadsbesluit 25 oktober 2018, is naast het aankoopbedrag van het pand en de grond, ad € 227.500,-, een bedrag opgenomen voor onderhoud en nutsvoorzieningen. Het restantkrediet dient hiervoor nog beschikbaar te blijven.

Opschaling bestaande windturbines

53.500

3.613

49.887

nee

Toelichting:

Met de perspectiefnota 2017 is er budget ad € 53.500,- beschikbaar gesteld voor de opschaling van de bestaande windturbines Karolinadijk in Dinteloord. Het betreft hier het eerste project dat om invulling vroeg vanuit de sociale randvoorwaarden voor duurzame energieprojecten welke door de raad in september 2016 vast is gesteld. In 2018 zijn geen kosten te laste van het krediet gemaakt. Een definitief besluit over de opschaling van de bestaande windturbines wordt in 2019 verwacht.

ICT omgevingswet

65.000

65.000

nee

Toelichting:

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2021. De voorbereidingen hierop gaan gewoon door maar specifiek de invulling van deze investering is doorgeschoven.

Boerderij Zeelandseweg-Oost 16

590.000

15.912

574.088

nee

Toelichting:

De onderhandeling over de mogelijke aankoop zijn nog niet afgerond.

Gronden hoek Zeelandweg-Oost

736.925

736.925

nee

Toelichting:

Zie toelichting hierboven bij "Boerderij Zeelandweg Oost 16".