Financiële verantwoording 2018

Begroting
2018

Begr. na wijz. 2018

Rekening
2018

taakveld

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

grondexploitatie niet-bedrijventerreinen

1.329.859

-1.329.860

1.329.859

-1.329.860

3.554.000

-3.551.337

fysieke bedrijfsinfrastructuur

764.800

-764.800

764.800

-764.800

690.866

-136.763

vennootschapsbelasting (vpb)

0

0

0

0

31.575

0

ruimtelijke ordening

773.968

-177.299

820.468

-232.299

880.965

-380.747

wonen en bouwen p6

66.317

-1.230

66.317

-1.230

66.230

-238

milieubeheer p6

199.586

0

156.586

0

81.290

0

afval

2.645.046

-3.319.076

2.826.598

-3.319.076

3.045.156

-3.398.777

mut.res.progr.fys.leefomg&duurz

0

-247.200

43.000

-377.400

78.783

-291.056

Totaal

5.779.576

-5.839.465

6.007.628

-6.024.665

8.428.865

-7.758.917

Nadelig saldo

-59.889

-17.037

669.949

Het programma Milieu en ruimtelijke ordening sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 686.986,- nadeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

€ 554,000

N

Uitbreiding Reinierpolder

€ 554,000

N

Toelichting:

De uitbreiding van Reinierpolder I is in 2018 gesplits in een 1e en 2e fase. Fase 2 wordt voorlopig niet ontwikkeld. De hiervoor al wel aangekochte bouwgrond dient tegen de waarde van agrarische grondprijs op de balans te worden gezet. Er heeft hiervoor een afboeking op de boekwaarde van € 554.000,- plaatsgevonden.

i

Ruimtelijke ordening

€ 88,000

V

Ruimtelijke ordening

€ 169,000

V

Toelichting:

Het opgenomen budget voor de omgevingswet zal door het uitstel van introductie van de omgevingswet dit jaar niet worden uitgevoerd (€ 57.500 V). Daarnaast zal het opgenomen budget van Ruimtelijke kwaliteitsverbetering woningbouw/bedrijven € 25.000, opstellen landschapskaart € 15.000 en uitwerking vesting Steenbergen € 25.000 dit jaar niet worden onttrokken van de Algemene Reserve. Het budget zal vanaf 2019 ingezet worden (65.000 V).
Er zijn extra inkomsten ontvangen uit anterieure overeenkomsten van externe initiatieven op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (wijzigingsplannen en bestemmingsplannen) (46.500 V).

i/n

Overige gronden

€ 57,000

N

Toelichting:

Niet begrote detacheringskosten 4de kwartaal 2018 voor extra capaciteit op grondbeleid (€ 20.000 N). Daarnaast is de feitelijke verkoop van groenstroken achtergebleven bij de prognose (€ 14.000 N) en hebben de standplaatsen minder opgebracht (€ 11.000 N)

i

Milieubeheer

€ 75,000

V

Toelichting:

In de begroting 2018 is er een budget van € 25.000 voor de uitvoeringsprogramma duurzaamheid meegenomen. Voorstel is om het restantbudget van € 13.000 over te hevelen naar 2019 voor het project energiebesparing en duurzame energieopwekking gemeentelijke gebouwen. Daarnaast heeft de inhuur tbv visie energie en ruimte niet plaatsgevonden € 35.000 V). Het restant betreft een cumulatie van kleinere verschillen. Deze zijn niet verder toegelicht.

i

Afval

€ 139,000

N

Milieustraat

€ 110,000

N

Toelichting:

Door het omgekeerd inzamelen is de hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval in de ondergrondse containers afgenomen. Het aanbod van het grof huishoudelijk restafval op de milieustraat is toegenomen. (€ 51.000 N).
Als gevolg van aanbestedingen van verschillende afvalstromen zijn verwerkingslocaties veranderd. Dat betekent dat er grotere afstanden moeten worden gereden waardoor de transportkosten zijn toegenomen (€55.000 N).

i

Mutaties reserves progr. Milieu en ruimtelijke ordening

€ 122,000

N

Beschikking over reserves

€ 86,000

N

Toelichting:

Doordat niet alle werkzaamheden/projecten die gedekt zouden worden uit een reserve zijn uitgevoerd is deze onttrekking € 86.000,- lager dan geraamd. Dit betreft lagere onttrekkingen aan de algemene reserve voor: Onderzoek toekomst Sunclass € 41.000,-, Ruimtelijke kwaliteitsverbetering woningbouw/bedrijven € 25.000,-, Opstellen landschapskaart € 15.000,- en Uitwerking vesting Steenbergen € 25.000,-. Daartegenover zijn de nog gemaakte kosten voor Bp Vesting Noord, ad € 20.000,-, ten laste van de daarvoor gevormde reserve Afgesloten bestemmingsplannen gebracht.

i/n