Raadsprogramma

De woningmarkt verloopt stroef. Er zal van minder voor de handliggende oplossingen moeten worden gebruikgemaakt om de woningmarkt te stimuleren. Onderzoek doen naar de mogelijkheden om grond (tijdelijk) in erfpacht te geven. Bekijken of verlagen van de grondprijs een gunstige uitwerking kan hebben op het aantrekken van de woningmarkt. Zeker om duurzaam en energie neutraal bouwen mogelijk te maken. Dit alles tegen de achtergrond van het hebben van een gezond grondbedrijf. Daarnaast wordt opengestaan voor nieuwe exploitatievormen. Hard werken aan nieuwe economische initiatieven en daarmee de behoefte aan woningen in onze gemeente stimuleren.

Aan de aanbodkant kan worden gewerkt met nieuwe exploitatievormen. Maar wij willen ook weten hoe onze toekomstige vraag is. Welke mensen willen hier wonen en welke eisen stellen zij daaraan? Die vraag moet worden beantwoord. Op grond daarvan wordt het beleid aangepast. De gemeente staat positief tegenover nieuwe woonwensen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van zorgwoningen zodat een bijdrage wordt geleverd aan de extramuralisering die al op gang is gekomen. Maar ook meewerken aan het realiseren van kangoeroe woningen zodat generaties op een moderne manier samen kunnen leven. In bestemmingsplannen moet het mogelijk zijn om (tijdelijk) zorgunits te plaatsen bij woningen. Kortom, die maatregelen nemen om nieuwe woonvormen te faciliteren. Op basis van het onderzoek naar de woningbehoefte moet er een actuele woonvisie komen waarin nieuwe en gevraagde initiatieven een plaats krijgen.

De herinrichting van het centrum van Welberg moet opgepakt worden. Het i-DOP moet worden opgepakt en worden aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Dit gebeurt goed en in één keer integraal, samen met de gemeenschap. De toekomst van De Vaert en de kerk worden daar bij betrokken.

Leegstaande kerken vragen om nieuwe bestemmingen. Zij zijn historische bakens in het landschap. De kerken dienen behouden te worden voor de generaties na ons. Dat vraagt om nieuwe initiatieven. Er wordt de samenwerking gezocht met de eigenaren van de kerken en samen plannen maken voor toekomstig behoud en beheer.

Voor de kern De Heen moet een concreet plan komen nu de school daar gesloten wordt. In dat plan wordt het idee betrokken om De Heen te bestempelen als recreatieve buitenplaats. De kansen voor nieuwe recreatieve woningbouw benutten. Initiatieven van ondernemers ondersteunen met als gevolg dat het voorzieningenniveau ook voor de inwoners in stand kan blijven.

Door schaalvergroting in de agrarische sector kan in ons buitengebied bebouwing vrij komen die een andere bestemming dient te krijgen. Nieuwe initiatieven op deze plaatsen die passen in het agrarische landschap worden ondersteund. Net als bij bestaande agrarische bedrijven worden kansen voor nieuwe economische dragers ondersteund.

De thema's duurzaamheid en innovatie worden hoger op de agenda gezet. Duurzaamheid en innovatie is niet alleen een opdracht om bewust om te gaan met onze natuurlijke middelen. Het biedt ook kansen. Daarom wordt duurzaamheid vanaf 2015 een apart programma in de programmabegroting. Om dit beleid richting te geven wordt de gemeentelijke duurzaamheidsindex als basis gebruikt. Met deze index wordt gemeten op welke terreinen de gemeente vooruitgang boekt als duurzame gemeente.

Het gebruik van zonne-energie wordt gestimuleerd door voorlichting te geven over de mogelijkheden. Voor Steenbergen zal een zonne-atlas beschikbaar komen. Hiermee kunnen particulieren en bedrijven in één oogopslag zien welk rendement ze kunnen halen uit het gebruik van zonne-energie. Zelf geen goed zonnedak? Dan wordt het collectief gebruik van goede daken gestimuleerd. Daken van (landbouw)bedrijven of eigen gemeentelijke accommodaties. In gesprekken met ondernemers wordt duurzaam ondernemerschap gestimuleerd. Onderzocht moet worden hoe in Steenbergen de aanschaf van panelen door burgers en bedrijven kan worden gestimuleerd.

De huidige opgave voor windenergie is gericht op de geplande plaatsing van windmolens bij het AFC en de opschaling van bestaande locaties aan de Karolinadijk. Nieuwe plannen voor plaatsing van windmolens worden niet ondersteund. De focus is gericht op zonne-energie, maar de gemeente staat positief tegenover innovatieve oplossingen voor eigen energieopwekking anders dan windenergie.

Voor innovatieve ontwikkelingen is een modern glasvezelnet noodzakelijk. Er zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van het breedbandfonds Brabant om samen met partijen in de markt, onze hele gemeente te voorzien van de meest moderne aansluitingen. Zowel in de kernen als in het buitengebied.

Er zal een natuurbeleidsplan worden gemaakt. De ecologische verbindingszones maken daar onderdeel van uit. Het natuurbeleidsplan is ook van belang voor de kansen voor recreatie in onze gemeente. In het natuurbeleidsplan wordt bepaald wat we als gemeente als natuurwaarde hebben en waar we heen willen. Het uitvoeringsplan geeft dan aan welke stappen moeten worden gezet.