Wat hebben we bereikt in 2020?

Onze opgaven

Vanuit de ambities in het raadsprogramma en Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn de volgende opgaven te herleiden:

Leefbaarheid & Kernen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Waar dat kan en waar inwoners dit willen, hebben zij meer verantwoordelijkheid voor hun eigen sociale en fysieke omgeving.

Evaluatie en herziening subsidiebeleid gemeente en onderzoek mogelijkheid wijkbudgetten.

Het beleid Leefbaarheid en Kernen is in december 2020 vastgesteld. Deze zaken volgen uit het nieuwe beleid en zullen in een Doe-agenda vanaf 2021 hun beslag krijgen. De evaluatie subsidiebeleid is gedaan en de eventuele aanpassingen volgen in 2021.

In ontwikkeling

Het nader inrichten van werkprocessen rondom inwonerinitiatieven, in nauwe samenhang met de Visie op Dienstverlening, Transformatie Sociaal Domein en ‘right to challenge’.

Nieuwe werkprocessen zijn ingericht en worden in 2021 doorontwikkeld. Daarnaast werken we aan een continue verbetering van onze samenwerking met en dienstverlening aan onze inwoners.

Afgerond

Ondersteunen en versterken sociale samenhang.

Formele en informele netwerken in de kernen verder versterken, o.a. door het organiseren van netwerkbijeenkomsten tussen initiatiefnemers, ondernemers en verenigingen.

De coronacrisis heeft nieuwe kansen geboden, doordat netwerken versterkt zijn en nieuwe netwerken ontstaan. In De Heen, Nieuw-Vossemeer en Kruisland zijn inwoners gestart met nieuwe of herijkte kerngerichte toekomstplannen. Deze plannen zijn in ontwikkeling en zullen in 2021 verder hun beslag krijgen. We hebben een Doe-agenda opgesteld en werken deze gestaag af.

Afgerond

Inwoners zijn betrokken bij het maken van ons beleid en onze plannen, zowel in het fysieke als in het sociale domein.

Projectleiders / beleidsmakers nemen we mee in methodieken participatie, door middel van training en opleiding en ‘train de trainer’ constructie.

Het beleid Leefbaarheid en Kernen is in december 2020 vastgesteld. De uitvoering daarvan komt in 2021 verder van de grond. De implementatie van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. De voorbereidingen daarvoor in het kader van participatie, zoals het opstellen van een participatieverordening, zal in 2021 zijn beslag krijgen. Dit is ook een onderdeel van de Doe-agenda.

In ontwikkeling

Als gemeente zijn we een betrouwbare, benaderbare en transparante overheid.

We stomen de gemeentelijke organisatie klaar om in te kunnen spelen op initiatieven / actuele ontwikkelingen in de kernen, door onder andere uitbreiding van de uren voor de kerncoördinatoren. We hebben (meer) aandacht voor terugkoppeling voor wat we doen met inspraak en participatie.

Sinds 1 juni 2020 beschikken we over een procescoördinator Leefbaarheid en Kernen. Uitbreiding van uren voor de kerncoördinatoren is eveneens gerealiseerd. De nieuwe kerncoördinatoren starten vanaf 2021. Inspraak en participatie krijgen in de Doe-agenda hun beslag.

Afgerond

Transformatie Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Inwoners kennen in hun eigen omgeving mensen die ze vertrouwen en die hen verder kunnen helpen. Iedere inwoner is verwijzer.

In 2020 is het Sociaal Team Steenbergen van WijZijn Traverse laagdrempelig aanwezig en zichtbaar in alle kernen van de gemeente. Het Sociaal Team Steenbergen werkt samen met partners aan sociale samenhang in de kernen. We zorgen ervoor dat iedere inwoner zowel digitaal als schriftelijk is toegerust met de juiste informatie over zorg, welzijn, ondersteuning, onderwijs, sport en financiën in de gemeente Steenbergen.

WijZijn Steenbergen heeft per kern sociale welzijnsteams gevormd, bestaande uit medewerkers welzijn, maatschappelijk werkers en jongerenwerkers. Ze werken nauw samen met o.a. de sportcoaches, de woningcorporaties, de wijkzusters en de kern coördinatoren. De teams zijn zichtbaar, herkenbaar en dichtbij, in alle kernen aanwezig en houden, waar mogelijk, spreekuren (informatie en adviesfunctie). Ze zijn samen actief in de kern aan het werk met de lokale partners en in de netwerken. Ze zijn bereikbaar via de chat, MS teams, e-mail en/of telefoon. Er zijn in het najaar Webinars en online cafés georganiseerd om mensen te bereiken en te informeren. We hebben de Hulpwijzer Brabantse Wal gelanceerd in april 2020. Hierop kunnen inwoners al hun antwoorden vinden op vragen over wonen en vervoer, werken en leren, jeugd en gezin, meedoen en meehelpen, zorg en welzijn en geld. De ondersteuning voor bijv. helpen bij aanvragen sociale voorzieningen vindt op afspraak plaats i.v.m. Corona via o.a. het digipunt. Het maatschappelijk werk heeft zowel vanuit de kernen de ondersteuning geboden als ook vanuit de Vraagwijzer waarbij de Coronaregels in acht zijn genomen. De sociaal werkers zijn waar het noodzakelijk was op huisbezoek gegaan. We volgen hierin de richtlijnen van Sociaal Werk Nederland. Er is veel geflyerd, geadverteerd via o.a. de bode maar ook via diverse social media kanalen met als doel dat de inwoners goed de weg konden vinden naar hulp als dat nodig was.

Afgerond

Sterkere sociale samenhang die inwoners en gezinnen in een kwetsbare positie ondersteunt, onderlinge steun binnen cliëntgroepen, en meer laagdrempelige ontmoetingsplaatsen.

Het Sociaal Team Steenbergen (0-100+ jaar) werkt in de kernen samen met lokale partners. Het team is dichtbij, zichtbaar en herkenbaar. Het biedt activiteiten voor inwoners aan, haalt op wat inwoners wensen, wat hun behoeften zijn en versterkt tegelijk de eigen kracht van inwoners. Het werkt nauw samen met de verschillende disciplines in Vraagwijzer. De hulpvraag van inwoners en gezinnen benaderen we zo integraal mogelijk en we bieden passende oplossingen.

WijZijn Steenbergen is er voor al onze inwoners van 0-100+ en biedt activiteiten aan. Denk hierbij aan de maaltijdendienst, beweegactiviteiten en de samen eten activiteiten, maar ook activiteiten vanuit het jeugdhonk en het maken van de film 'wat vind ik er nou van'. Er is een groot klantenbestand met kwetsbare mensen. Deze mensen worden actief benaderd door de welzijnsmedewerkers en bij de zeer kwetsbare mensen gaan zij op huisbezoek om de behoeften op te halen. Vanuit het begin van de pandemie zijn er belcirkels geïnitieerd. We horen terug hieruit vriendschappen zijn ontstaan. De kwetsbare inwoners die onbekend zijn probeert WijZijn SB via Social Media, de huis aan huis folders en de advertenties in de bladen te bereiken. De welzijnsmedewerkers zijn gemakkelijk te benaderen door onze inwoners en partners en helpen inwoners om op eigen kracht oplossingen te vinden. Als die er niet zijn, brengen ze inwoners in contact met de collega's bij Vraagwijzer. Vanwege Covid-19 zijn veel activiteiten in de kernen niet of op een andere wijze doorgegaan. Binnen het maatschappelijk werk wordt vanaf september 2020 een sterke toename in de aanmeldingen gesignaleerd.

Afgerond

We ondersteunen en faciliteren initiatieven om de meest kwetsbare inwoners te kunnen laten participeren.

2020 heeft voor veel initiatiefnemers in het teken van Corona gestaan. Er werd gestart met een soepproject vanuit de Ontmoetingswinkel om mensen in de kernen van een warme maaltijd te voorzien en ook werd er voor het eerst een Kledingbank georganiseerd. Ook waren er andere initiatieven zoals in Kruisland en van WijZijn Traverse om maaltijden rond te brengen, hulp aan te bieden en mensen een hart onder de riem te steken.

Afgerond

Er is lokaal expliciet aandacht voor vroegtijdig en preventief handelen om te voorkomen dat kinderen in jeugdzorg terecht komen, Dit doen we door structurele inzet op scholen en een groter groepsaanbod voor veel voorkomende vragen.

We hebben niet alles in uitvoering kunnen brengen als gevolg van de Coronacrisis. Maar zodra scholen weer open konden, zijn we gestart met trainingen voor kinderen in groepsverband. Het cursusaanbod wordt steeds uitgebreider en de structurele inzet op scholen is geborgd door aan elke school een jeugdprofessional te koppelen.

Afgerond

Regionaal werken we verder aan een goed functionerende veiligheidsketen met als doel om voor alle inwoners een gezond leef- en opvoedingsklimaat te realiseren.

De veiligheidsketen is goed ingericht en er is een structureel 0-100+ overleg waar inwoners integraal geholpen worden als zij al dan niet tijdelijk niet in staat zijn om een gezond leef- en opvoedingsklimaat te realiseren.

Afgerond

Lokaal zijn er voldoende jeugdprofessionals met expertise op complexe veiligheidscasuïstiek. Ook zorgen we voor een integrale aanpak van thema sociale veiligheid; openbare orde en veiligheid en het sociaal domein werken nauw samen aan de veiligheid van onze inwoners.

Er is voldoende capaciteit voor de complexe veiligheidscasuïstiek. De integrale aanpak is in 2020 voorbereid en wordt in het eerste kwartaal van 2021 geïmplementeerd.

Afgerond

Op 1 januari 2020 trad de Wet verplichte GGZ in werking. Samen met onze partners hebben we hier invulling aan gegeven.

De Wet verplichte GGZ is inmiddels een jaar van kracht. Samen met onze partners in de regio hebben we gewerkt aan de implementatie. Er is gerichte communicatie op het meldpunt Crisiszorg ingezet. Meldingen zijn in behandeling genomen en hebben een aantal keer geleid tot het inzetten van een crisismaatregel.

Afgerond

Positieve gezondheid voor alle inwoners.

Vanuit het in 2019 vastgestelde uitvoeringsplan volksgezondheid zetten we regionaal extra in op de speerpunten overgewicht en preventie van psychische problemen. We maken gebruik van de uitgangspunten en het instrumentarium van Positieve Gezondheid.

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de activiteiten uit het uitvoeringsplan Volksgezondheid Brabantse Wal (BW) en het uitvoeringsplan Preventie en Handhaving alcohol BW. De activiteiten opgenomen in de beide plannen zijn zoveel mogelijk uitgevoerd. Door Covid-19 zijn echter activiteiten niet of op andere wijze uitgevoerd. Beide plannen zijn herijkt voor 2020-2021 en samen met de evaluatie door het college vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd. Als voorbeeld van de activiteiten rondom preventie alcohol heeft Novadic-Kentron i.s.m. Helder theater eind november voor meerdere gemeenten een digitale bijeenkomst Happy Ouders georganiseerd. De preventiemedewerker van de GGD is o.a. nauw betrokken geweest bij het opstellen van het lokale Sportakkoord. Via het samenwerkingsverband WestWest is voor het project leefstijl en preventie in Steenbergen een overgewichtmatrix opgesteld en is in Kruisland een lokale werkgroep 'Gezond Dorp' actief bezig met preventie van overgewicht.

Afgerond
Continue actie: wettelijke taak

We willen inwoners die vitaal zijn en die goed geïnformeerd zijn over de sport- en beweegmogelijkheden in Steenbergen. Hiertoe wordt een Uitwerkingsplan Steenbergen Vitaal opgesteld.

Omdat we voorrang hebben gegeven aan het Lokaal Sportakkoord, waar extra middelen aan verbonden waren, volgt het uitvoeringsplan in de eerste helft 2021. We stemmen de activiteiten van het Lokaal Sportakkoord, het uitvoeringsplan Volksgezondheid en dit uitvoeringsplan op elkaar af, zodat we voor alle inwoners en de betrokken partijen zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen samenwerken.

Op schema

Wij willen samen met de sportverenigingen komen tot het op- en vaststellen van een lokaal Sportakkoord om de ambities van het Nationale Sportakkoord te borgen.

Het Lokaal Sportakkoord is ondertekend op 6 oktober 2020 door 20 partijen.

Afgerond

Wij volgen enkele aanbevelingen van de Rekenkamercommmissie op n.a.v. het onderzoek Bezuinigingen gemeentelijke sportaccommodaties.

Sportverenigingen hebben het moeilijk om vrijwilligers te vinden. De aanbeveling was om in hierover in overleg te treden met de sportverenigingen. Dit is opgepakt door de sportcoaches. In het kader van verenigingsondersteuning inventariseren zij bij de verenigingen waar behoefte aan is. Dit krijgt een vervolg in 2021.

In ontwikkeling

We komen tot de overdracht van de kleedlokalen van VV Steenbergen en Diomedon.

De kleedlokalen zijn overgedragen in 2020.

Afgerond

Organisatie van een sportcafé met als onderwerp Vrijwilligers behouden en werven.

Als gevolg van de Covid-19 is dit onderwerp tot nader order opgeschoven.

Niet behaald

Ondersteuning en begeleiding sluit aan op de leefsituatie. Betekenisvolle dagbesteding geeft zin en zelfvertrouwen.

In 2020 zetten we in op versterking en doorontwikkeling van Vraagwijzer. Hiertoe voegen we eerstelijns begeleiding en ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en leven met een beperking toe aan Vraagwijzer. Het team Jeugdprofessionals is versterkt met 2 fte.

Op 1 oktober zijn medewerkers van Praktijk Memo en MEE West-Brabant gestart bij Vraagwijzer. Zij maken onderdeel uit van het team en werken integraal aan hulpvragen. Met de versterking van Vraagwijzer streven we naar het inzetten van passende ondersteuning en het waar mogelijk voorkomen van de inzet van maatwerkvoorzieningen. Het aantal jeugdprofessionals is met 2 fte versterkt.

Afgerond

We brengen het aantal bijstandsgerechtigden verder terug en zetten in op zinvolle dagbesteding in de eigen omgeving, dus zo dicht bij mogelijk. Iedereen doet mee, is daarbij het uitgangspunt. Hiervoor zoeken we onder meer samenwerking met sociaal ondernemers in de gemeente.

Bij de aanstaande liquidatie van de Stichting Samenwerken in 2021 zal personeel van de stichting in gemeentelijke dienst komen. De jobcoach heeft in het Steenbergse een stevig netwerk dat in 2021 uitgebreid wordt.

Op schema

We werken naar een goede invulling van de voorziening die de Stichting Samen Werken nu biedt.

De gesprekken zijn gevoerd met de Stichting om te komen tot ontbinding en voortzetting van de activiteiten door de medewerkers van de Stichting in gemeentelijke dienst te nemen. We verwachten dit traject in 2021 af te ronden.

Op schema

Wat betreft schulden en armoede intensiveren we de inzet op preventie en vroegsignalering, onder meer via de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), die nu ook personeel levert aan Vraagwijzer.

De Hulpwijzer Brabantse Wal is gelanceerd en alle inwoners van de Brabantse Wal die een vraag hebben over hulp bij armoede kunnen daar digitaal terecht. Daarnaast is het een onderwerp dat bij alle dienstverlening van Vraagwijzer wordt meegenomen. Verder zijn er afspraken gemaakt met een opleidingsbureau om Vraagwijzermedewerkers te trainen in het uitvoeren van een brede intake op het gehele sociale domein. Er wordt meer gepubliceerd via verschillende kanalen en we merken dat daar ondanks dat de Vraagwijzer op dit moment geen inloopspreekuren kent, de inwoners ons weten te vinden. Er zijn in 2020 meer middelen uitgegeven aan het armoedebeleid dan in 2019 ondanks dat de dienstverlening van de Vraagwijzer beperkter is.

Afgerond

Actuele beleids- en managementinformatie geeft sturing aan het gemeentelijke beleid en handelen.

We volgen de ontwikkeling van het aantal cliënten en hun problematiek nauwlettend. In 2020 besteden we ook specifiek aandacht aan de monitoring van de te behalen resultaten en maatschappelijke effecten door WZTG. Bedoeling is een verbeterd monitoringsinstrument in te richten.

WijZijn Traverse Groep is in oktober 2020 overgegaan naar een nieuw registratiesysteem Regicare. Dit registratiesysteem zal in 2021 doorontwikkeld worden met als doel: "wat is het effect van de dienstverlening" en er zullen maatschappelijke effecten worden vastgesteld waarop gerapporteerd kan worden.

Op schema

De verschillende monitoren op het gebied van Jeugd, Participatie en de nog te ontwikkkelen monitor Wmo wordt samengevoegd tot een monitor sociaal domein.

De overgang naar Equalit en de gevolgen van Covid-19 hebben ertoe geleid dat de monitoring nog niet gereed is. Met name een aantal technische obstakels zorgen ervoor dat er nog geen integrale monitor beschikbaar is.

In ontwikkeling

Maatschappelijk Vastgoed

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Toekomstbestendig en duurzaam Maatschappelijk Vastgoed.

Wij stellen in 2020 een visie Maatschappelijk Vastgoed op. Deze biedt een kader voor beheer, exploitatie, onderhoud en vervanging, financiering, accountmanagement, over- of ondercapaciteit, spreiding, relatie met particulier initiatief, gebruik en dergelijke. De uitwerking van de visie gebeurt aan de hand van de in 2019 opgestelde Bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed.

Het beleid Maatschappelijk Vastgoed is eind 2020 door de raad vastgesteld.

Afgerond

De gemeenschapshuizen zijn belangrijke voorzieningen. Wij willen de gemeenschapshuizen ondersteunen en duurzaam maken.

Het uitvoeren van een onderzoek bij de gemeenschapshuizen en bezien waar leer- en actiepunten liggen om tot duurzame voorzieningen te komen.

In het kader van de bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed, is gewerkt aan een inventarisatie van al onze gebouwen en de bijbehorende contracten, als basis voor in 2021 op te stellen streefbeelden. Deze inventarisatie is niet afgerond en zal in 2021 verder beslag krijgen.

In ontwikkeling

De huurovereenkomsten van de diverse sportaccommodaties worden geactualiseerd.

We actualiseren huurovereenkomsten als daar aanleiding voor is. De komende jaren blijven we dit doen, tot alles geactualiseerd is.

In ontwikkeling

Het culturele hart weer terugbrengen in 't Cromwiel.

Wij stimuleren culturele organisaties om naar 't Cromwiel te gaan.

De voorbereidingen voor de overdracht per 1 juli 2021 van het beheer en de exploitatie van 't Cromwiel naar een lokale stichting zijn afgerond. In het voorjaar van 2021 wordt de besluitvorming hierover in de raad afgerond.

Afgerond

Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Nota Speelruimtebeleid

2010

Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant 2015-2017

2014

Verordening Jeugdhulp

2014

Subsidieverordening Welzijn Gemeente Steenbergen

2016

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

2017

Verordening adviesraad Sociaal Domein

2017

Beleidskader Zorg voor Jeugd

2018

Nota Sociaal Domein

2018

Nota kwaliteitsimpuls Welzijnswerk

2018

Nota kerngericht werken en overheidsparticipatie

2018

Beleidsnota Steenbergen Vitaal

2018

Beleidskader Jeugd en Jongerenwerk 2019-2022

2019

Beleidskader Bestrijding laaggeletterdheid 2020-2023

2019

Kadernota Maatschappelijk Vastgoed

2020

Kadernota Leefbaarheid en Kernen

2020