Wat hebben we bereikt in 2020?

Onze opgaven

Vanuit de ambities in het raadsprogramma en Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn de volgende opgaven te herleiden:

Energietransitie

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

In 2030 zijn we voor 49% energieneutraal in onze gemeente.

We geven uitvoering aan de duurzaamheidopgave.

De Concept RES is de afgelopen periode uitgewerkt tot een definitieve RES, ook wel de RES 1.0 genoemd. De RES 1.0 wordt in Q1 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast zijn we gestart met het nader onderzoeken van diverse geselecteerde initiatieven (zon op veld) in de Visie Energie en Ruimte op haalbaarheid en wenselijkheid. Zo is voor zonneveld De Eendracht een omgevingsvergunning verleend. Verder zijn wij in januari 2021 gestart met de uitvoering van een collectieve inkoopactie voor isolatie in samenwerking met het Regionaal Energieloket.

Op schema

We starten met het opstellen van een warmtevisie.

In Q1 2021 starten we met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Iedere gemeente in Nederland dient uiterlijk 31 december 2021 te beschikken over een dergelijke visie.

In ontwikkeling

Wij starten met de invulling van onze lokale opgave voor duurzame energie opwekking en geven daarmee uitvoering aan de RES 2030.

Op 9 juli 2020 is de Visie Energie en Ruimte vastgesteld door de gemeenteraad. De Visie Energie en Ruimte vormt de gemeentelijke input voor de RES.

Afgerond

We bieden 60 hectare ruimte aan ontwikkeling van zonneweides in de gemeente.

Op 9 juli 2020 is de Visie Energie en Ruimte vastgesteld door de gemeenteraad. In de visie zijn diverse initiatieven geselecteerd die nader onderzocht worden op haalbaarheid en wenselijkheid. De verwachting is dat we hiermee minimaal 60 hectare zonnevelden kunnen realiseren.

Op schema

We faciliteren onze inwoners en ondernemers. Bij het verduurzaamen van hun woningen of bedrijfspanden. Dit doen we door bekendheid te geven aan de (subsidie) mogelijkheden voor het verduurzamen van het eigendom en stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving.

Inwoners kunnen met vragen terecht bij het Regionaal Energieloket. Ook kunnen zij een online afspraak inplannen met de energieambassadeurs. Helaas kunnen de energieambassadeurs door de coronamaatregelen momenteel geen huisbezoeken afleggen. Daarnaast is de gemeentelijke stimuleringslening beschikbaar. De komende periode besteden we in onze communicatie (opnieuw) aandacht aan deze mogelijkheden.

Op schema

We helpen de Energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen bij het ontwikkelen van locaties met zonnepanelen voor onze eigen inwoners.

Als gemeente hebben we de coöperatie een locatie geboden om het eerste zonneveld samen met inwoners te ontwikkelen. De benodigde vergunningen hiervoor zijn reeds afgegeven. Helaas heeft Duurzaam Steenbergen de afgelopen periode onvoldoende deelnemers voor hun project weten te werven. Daarom kijken we nu samen met de energiecoöperatie naar alternatieve mogelijkheden om het zonneveld alsnog te realiseren.

Op schema

Voorkomen van overlast van verhitting en vernatting.

We voeren een hittestresstest uit. Hieruit volgt een uitvoeringsplan met begroting en planning.

In 2020 heeft de gemeente Steenbergen een ‘klimaatstresstest’ uitgevoerd. Gemeente Steenbergen werkt nu samen met Waterkring West aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.

Afgerond

We stellen het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan vast.

Het vGRP 2020 – 2023 is op 24 september 2020 vastgesteld door de raad.

Afgerond

Groen wordt meer leidend dan voorheen ten opzichte van grijs (infrastructuur).

Nieuwe natuur en diversiteit aanbrengen in het bomenareaal.

We zijn gestart met het opstellen van een bomenbeheerplan. Deel 1: de inventarisatie van de bomen is in februari 2021. Deel 2 bestaat uit het opstellen van het beheerplan om ons areaal bomen gezond en veilig te houden.

In ontwikkeling

We stellen de HIOR (handreiking inrichting openbare ruimte) op.

De HIOR is opgesteld en blijft een levend document. De komende tijd wordt dit document in lijn gebracht met de ambities op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Op schema

Vergroten van de biodiversiteit door slimme relaties te leggen met aanpassingen in de openbare ruimte.

We geven uitvoering aan de visie op rotondes en entrees van de kernen.

In het plantseizoen 2020/2021 geven we uitvoering aan de eerste entrees en rotondes. Helaas hadden we een nat najaar in 2020 en zijn de geplande werkzaamheden in de winter (maart) van 2021 uitgevoerd (entree Langeweg en entree Roosendaalse weg).

Op schema

We stellen een inrichtingsplan op voor het herdenkingsbos.

Het inrichtingsplan is in Q1 opgesteld en is in april 2021 voorgelegd aan de raad.

Op schema

We implementeren ecologisch maaibeheer.

De voorbereidingen voor het nieuwe maaibeheer zijn afgerond en verwerkt tot een bestek. In samenwerking met het waterschap en andere gemeenten is dit medio februari 2021 gegund. In het voorjaar van 2021 kan met de uitvoering van ecologische maaibeheer gestart worden.

Afgerond

Verbetering onverharde paden.

Afgelopen najaar zijn de onverharde paden in Nieuw-Vossemeer opgeknapt.

Afgerond

Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Op 1 januari 2021 zijn we als gemeente Omgevingswet proof.

Met gebruik van de impactanalyse Omgevingswet uit 2019, stellen we een actieprogramma op voor 2020 vanuit diverse sporen: kerninstrumenten, informatie en ICT, financiën en werkprocessen.

De termijn van 1 januari 2021 is door het Rijk uitgesteld tot 1 januari 2022. Als gemeente volgen we de definitieve invoeringsdatum van de wet. Het implementatieplan Omgevingswet is vastgesteld. Dit biedt ons de kaders waarmee we de invoering van de omgevingswet realiseren.

Op schema

Op 1 januari 2021 hebben we een omgevingsvisie.

Een omgevingsvisie wordt opgesteld met o.a. de Toekomstvisie als richtinggevend kader. Het aansluiten op het Digitale Stelsel voor de Omgevingswet (DSO) wordt voorbereid. 

Mede door uitstel van de invoeringsdatum is ook de omgevingsvisie uitgesteld. We zijn aan de slag met de omgevingsvisie 0.1. We stellen vast wat er al is aan beleid en kaders. Met dat inzicht zal een verdere uitwerking en aanpak worden bepaald voor de omgevingsvisie 1.0. Dat zal in het 4e kwartaal van 2021 zijn uitwerking hebben.

Op schema

Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Een veilige en toekomstbestendige verkeers- en mobiliteitsstructuur.

We leveren een 10-jarige investeringsagenda op met gebruik van de eerdere vastgestelde beleidskaders en –ambities.

In december 2020 is aan de gemeenteraad het GVVP en meerjarig uitvoeringsprogramma voor vaststelling aangeboden. Onderdeel hiervan is een 10 jarig investeringsprogramma.

Afgerond

We stellen een 5-jarig uitvoeringsprogramma van verkeer en vervoer op met gebruik van de eerdere vastgestelde beleidskaders en –ambities.

In december 2020 is aan de gemeenteraad het GVVP en meerjarig uitvoeringsprogramma voor vaststelling aangeboden. Onderdeel hiervan is een 5 jarig uitvoeringsprogramma.

Afgerond

We geven prioriteit aan knelpunten. Denk hierbij aan onveilige situaties en slechte verkeersdoorstroming.

In december 2020 is aan de gemeenteraad het GVVP en meerjarig uitvoeringsprogramma voor vaststelling aangeboden. Onderdeel hiervan zijn de knelpunten en prioriteiten.

Afgerond

Integrale Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Een veilige leefomgeving voor onze inwoners en bedrijven.

Door het jaarlijks uitvoeringsprogramma (jaarplan) wordt op lokaal niveau invulling gegeven aan het Integraal VeilgheidsPlan (IVP). Het jaarplan wordt ingedeeld aan de hand van de vier prioriteiten uit het IVP.

Het cluster veiligheid heeft in 2020 onvermijdelijk veel extra werk verzet als gevolg van de coronacrisis. Het toezicht houden op en handhaven van de noodverordeningen en vervolgens de Covid-wet vereisten de hoogste prioriteit, teneinde de openbare orde, veiligheid en de maatschappelijke rust te bewaren.
Geconstateerd mag worden dat de gekozen aanpak het beoogde doel in hoge mate heeft bereikt. Door steeds met voldoende toezichthouders en handhavers zichtbaar aanwezig te zijn in de samenleving, wisten onze inwoners en ondernemers zich gesteund bij het naleven van alle (corona)voorschriften. Handhaving was daarbij een middel om een beperkt aantal notoire overtreders een halt toe te roepen, maar nooit een doel op zich.
Naast onze vaste toezichthouders en handhavers konden we een beroep doen op collega’s uit andere taakvelden, die zich vrijwillig beschikbaar stelden om bij te springen waar en wanneer dit nodig was. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van onze AOV’ers, die een meer dan voortreffelijke prestatie hebben geleverd.
Voornoemde werkwijze trekken we door in 2021, in de wetenschap dat de coronacrisis ook dit jaar de nodige tijd en aandacht vergt. We hadden en hebben echter te maken met twee parallelle werelden, wat betekent dat naast alle aandacht voor de coronacrisis en de gevolgen daarvan ook het reguliere werk doorgaat. Dit geldt zeker voor het cluster veiligheid, want criminaliteit en ondermijning zijn helaas aan de orde van de dag.
Mede vanuit dit perspectief zijn het cluster veiligheid van de gemeente en het bijbehorende werkterrein afgelopen jaar verder geprofessionaliseerd. Voorbeelden hiervan zijn het wijkgericht werken van onze BOA’s, de integrale aanpak van jeugdoverlast in samenwerking met al onze partners op dit gebied en de extra inzet op de hulp aan verwarde personen.
In het belang van de leefbaarheid zijn bovendien grote stappen gemaakt in de algehele bestrijding van ondermijning en criminaliteit, waarbij nauw wordt samengewerkt met regionale partners zoals buurgemeenten, politie en justitie. Een voorbeeld hiervan is het Damoclesbeleid dat de burgemeesters in het politiedistrict De Markiezaten de benodigde handvaten biedt om panden te sluiten waar de productie van en/of handel in drugs wordt geconstateerd.
De bevoegdheid tot het sluiten van dergelijke locaties, waartoe ook woonhuizen kunnen behoren, is één van de vele extra taken en bevoegdheden die de afgelopen jaren zijn “overgeheveld” vanuit politie en justitie naar het burgemeestersambt. Waaronder bijvoorbeeld ook het opleggen van een gebiedsverbod aan inwoners.
Ter indicatie: in 2020 zijn zes bestuurlijke trajecten ingezet met betrekking tot de sluiting van drugspanden en twee gebiedsverboden afgegeven. Vier keer heeft de burgemeester een zogeheten crisismaatregel opgelegd (voorheen IBS), in het belang van de veiligheid van de betreffende persoon en zijn omgeving.

De rol van de burgemeester op het gebied van veiligheid is dit alles beschouwend beduidend zwaarder geworden. Van hem worden in toenemende mate zelfstandige en ingrijpende beslissingen verwacht, waarbij hij soms nauwelijks ruggenspraak kan houden en de middelen beperkt zijn. Tegelijkertijd dient hij voortdurend het evenwicht te bewaren tussen deze “rol” en die van burgervader.

Afgerond

We intensiveren toezicht en handhaving.

Bij de veiligheidsketen houden we rekening met de uitvoeringstaken van het sociale domein.

Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Nota Grondbeleid (geactualiseerd in 2021)

2009

Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant

2012

Duurzaamheidsnota Steenbergen 2012-2020

2012

Strategische Agenda Regio West Brabant

2012

Regionale afvalvisie Duurzaam West Brabant

2012

Bodemkwaliteitskaart / Nota Bodembeheer

2013

Convenant Duurzaam Bouwen

2014

Grondprijsbeleid

2014

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen (geactualiseerd in 2021)

2015

Woonvisie

2015

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Omgevingsrecht Steenbergen.

2016

Beheerplan wegen 2017-2021

2016

Beheerplan civiele kunstwerken 2017-2026

2016

Beheerplan openbare verlichting 2017-2021

2016

Groenbeheerplan 2017-2021

2016

Verordening starterslening

2016

Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020

2016

Handhavingsbeleidsplan 2017-2020

2017

Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017-2020

2017

Kaderstellende nota evenementenbeleid

2017

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

2017

Beleidsvisie externe veiligheid

2018

Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad

2018

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 "Samen bouwen aan onze veiligheid"

2019

Structuurvisie

2019

Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2019 – 2022 (door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie)

2019

Actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023

2019

Woonwagenbeleid

2019

Algemene Plaatselijke verordening

2020

Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten

2020

Visie energie en ruimte Steenbergen (onderdeel van structuurvisie)

2020

Concept Regionale energiestrategie West-Brabant

2020

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan

2020