Financiële verantwoording 2018

Begroting
2018

Begr. na wijz. 2018

Rekening
2018

taakveld

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

saldo kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

treasury

18.200

-59.732

18.200

-214.003

92.888

-205.927

alg uitk. en ov uitk.gemeentefonds p4

4.532

-21.952.764

4.532

-22.510.589

4.668

-22.704.164

ozb woningen

375.190

-3.726.387

415.028

-3.726.387

378.681

-2.743.279

ozb niet-woningen

0

-696.844

0

-696.844

0

-1.670.907

belastingen overige

0

-156.676

0

-156.676

0

-157.326

overige baten en lasten

279.601

0

1.023.062

0

61.555

0

economische promotie p8

0

-88.850

0

-88.850

0

-63.380

mutaties reserves

0

-260.486

577.000

-837.486

0

-216.066

Totaal

677.523

-26.941.739

2.037.822

-28.230.835

537.792

-27.761.048

Nadelig saldo

-26.264.216

-26.193.013

-27.223.257

Het programma Financiering sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 1.030.244,- voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)

Treasury

€ 83,000

N

Geldleningen

€ 84,000

N

i

Toelichting:

In 2018 zijn de fiscale mengpercentages over de jaren 2013 t/m 2017 herrekend. Hieruit bleek een verschuiving tussen BTW en BCF. Een nadelig effect hiervan is dat over te betalen bedragen over voorgaande jaren een aanzienlijke naheffingsrente betaald moet worden, terwijl over door de gemeente te vorderen bedragen een minimale rente wordt vergoed. Per saldo is € 54.000,- rente betaald.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

€ 193,000

V

algemene uitkering

€ 193,000

Toelichting:

De mutaties vanuit de september- en decembercirculaire zijn budgettair niet in de ramingen meegenomen. Per saldo € 295.000,- nadelig. De forse toename van een aantal maatstaven, met name lage inkomens/lage inkomens (drempel), in het 2e halfjaar 2018 hebben daarentegen tot een hogere uitkering van € 462.000,- gelet.

i/s

Onvoorziene lasten

€ 962,000

V

Toelichting:

Budgettair wordt op dit product het te verwachten jaarrekening-saldo geraamd. Voor dit jaar het saldo van de tussenrapportage 2018, nl. € 984.000,-. Daarnaast is op dit product de mutatie op de voorziening dubieuze debiteuren, ad € 62.000,-verantwoord. Budgettair was hier geen rekening mee gehouden.

i