Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018

Beleidsprioriteiten 2018

Toelichting

Gebruiksoppervlakte van woningen bepalen

De activiteiten voor 2018, namelijk het opnemen van de gebruikersoppervlakten in de WOZ-administratie, lopen op schema.

Doorontwikkeling Planning en control cyclus

De ingezette lijn van de verbetering van de planning en control cyclus en producten ligt op schema. In 2018 hebben wij invulling gegeven aan de nieuwe Tussenrapportage en de nieuwe opzet van de programmabegrotng. Het project Sturen met maatschappelijke effecten is gestart met een workshop op 2 juni 2018. In de begroting 2019 is een eerste versie opgenomen van de sociaal domein begroting.