Wat hebben we bereikt in 2020?

Onze opgaven

Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de volgende opgaven te herleiden:

Economische Kracht

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Een sterke, toekomstbestendige lokale economie waar zowel de grote bedrijven als het MKB zich onderdeel van voelen.

Opstellen visie economische kracht gericht op die onderdelen die onze economie duurzaam, sterk en toekomstbestendig maken.

De coronacrisis heeft de economie hard geraakt en heeft ertoe geleid dat grotere groepen fysiek elkaar niet konden ontmoeten. Dit heeft als gevolg dat de planning is opgeschoven. Het proces is gestart eind 2020 en zal worden opgeleverd later in het jaar 2021. In februari 2021 is de eerste introductie aan de gemeenteraad gegeven over de bestuursopdracht economische kracht. Verdere uitwerking van analyse en een actieprogramma met projectvoorstellen wordt gedaan in Q3 van 2021.

Uitgesteld door Corona

We gaan actief aan de slag met een onderzoek tot het mogelijk maken van een duurzaamheidspark.

Momenteel verkennen we de mogelijkheid naar de ontwikkeling van een gezamenlijk sub regionaal bedrijventerrein. Dit doen we in samenwerking met de Brabantse Wal gemeenten. Het duurzaamheidspark in relatie tot circulaire economie worden hier aan de voorkant in meegenomen.
Tevens zijn we in samenwerking met ParkConcepts bezig met de transformatie van de bestaande Steenbergse bedrijventerreinen. Vanuit verschillende thema's, welke zijn verankerd in werkgroepen, kijkt de gemeente samen met ondernemers naar de concrete stappen die gemaakt kunnen worden ter verbetering van de bedrijventerreinen. Deze verbeterslagen hebben een relatie met het thema Duurzaamheid en Circulariteit.

Op schema

In aansluiting op de toekomstvisie opstellen van een integraal PR- en marketingplan op.

Vanwege onvoldoende personele bezetting is het item doorgeschoven naar 2021. De bezetting is begin 2021 opgeschaald en een medewerker is specifiek bezig met dit thema. Naar verwachting wordt het Marketingplan in Q3 2021 aan de raad aangeboden.

Uitgesteld door Corona

We zetten steviger in op acquisitie (met hulp van onze regionale partners).

In samenwerking met de RWB (Regio West Brabant) en REWIN zijn er nieuwe programmerings- en huisvestingsafspraken gemaakt eind 2019. vanuit een intergemeentelijk CRM systeem wat beheerd wordt door REWIN, worden belangrijke LEADS met elkaar gedeeld om een betere- en meer kwalitatieve match tussen vraag en aanbod te bewerkstellingen. Dit zal ervoor zorgen dat er steviger ingezet kan worden op acquisitie naar bedrijven binnen onze topsectoren Agrofood/Biobased en hoogwaardig MKB.

Op schema

We stellen een aanbestedingskalender op en leggen ons inkoopbeleid beter uit aan lokale ondernemers. We brengen ons aanbod beschikbare kavels in beeld.

De aanbestedingskalender wordt in 2021 opgesteld.

Uitgesteld door Corona

We denken mee en ondersteunen initatieven om bestaande economische. voorzieningen in de kernen te behouden en waar mogelijk te versterken. Er wordt medewerking verleend aan een 2e supermarkt in Dinteloord (Karel Doormanstraat).

1. Gezien de coronacrisis nog in volle gang is blijven we ondernemers ondersteunen op diverse manieren om het hoofd te bieden aan de gevolgen van Covid-19. Het terras op de markt in Steenbergen is gerealiseerd en ook in het voorjaar van 2021 faciliteren we de uitbreiding van terassen waar mogelijk. Tevens adviseren en ondersteunen we ondernemers uit alle getroffen sectoren met een goede informatievoorziening m.b.t. de steunmaatregelen van het rijk. Ook roepen we ondernemers op- en ondersteunen ondernemers wanneer zij plannen hebben voor een (tijdelijke) alternatieve manier van bedrijfsvoering tijdens de crisis. Daarnaast wordt er indien nodig uitstel van betalingen op de algemene belastingen verzorgd en is de gemeente de banken en pandeigenaren aan te schrijven met de oproep coulant om te gaan met het innen van hypotheek / rente / huur. Voor de lange termijn is de gemeente Steenbergen een project te starten in samenwerking met een deskundig bureau om het centrum van Steenbergen toekomstbestendig te maken. Hierin ligt de focus op het analyseren van de huidige situatie, het opstellen van een breed gedragen wensbeeld en het ontwikkelen van instrumenten om dit te verwezenlijken. Uitgangspunt hierin is een geconcentreerd aanbod van voorzieningen die de leefbaarheid ten goede komen.
2. Er wordt medewerkering verleend aan een 2e supermarkt in Dinteloord mits de ontwikkelaar daar een geschikte exploitant voor vindt.

Op schema

Subsidiemogelijkheden benutten.

De Regio West Brabant heeft namens de West-brabantse gemeentes een subsidiebod bij de Provincie Noord-Brabant weggelegd. Het subsidiebod bestaat uit meerdere thema's zoals Mobiliteit, Vrijetijd, Agrofood etc. De gemeente Steenbergen heeft hier een actieve bijdrage aan geleverd.

Op schema

Goede afspraken over ontwikkeling bedrijventerreinen.

De drie Babantse Wal gemeenten hebben gezamenlijk een bod gedaan voor de ontwikkeling van 36-55 ha aan bedrijventerreinontwikkeling voor de komende 10 jaar. In Q2 van 2021 volgt de vaststelling van verdere samenwerkingsafspraken en uitwerking van een actieplan.

Op schema

Een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Ondersteunen van initiatieven en projecten vanuit het onderwijs op de Brabantse Wal.

De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt wordt doorlopend op verschillende niveaus opgepakt: 1. Op Brabantse Wal-niveau nemen we via ‘Samen in de regio’ deel aan verschillende evenementen en overlegtafels met partners uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. De DialOOOG-tafel is er speciaal voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en de rol die de overheid hierin kan spelen. 2. Het thema maakt ook vast onderdeel uit van de Onderwijsagenda van de bestuurlijke REA (Regionaal Educatieve Agenda) Brabantse Wal en Tholen.
Vanwege corona zijn er dit jaar beperkt activiteiten georganiseerd vanuit/ten behoeve van Samen in de Regio en de REA. 3.Gemeente Steenbergen heeft zich daarnaast – met de andere Brabantse Wal gemeenten – gecommitteerd aan de subsidieaanvraag voor het Regioplan sterk techniekonderwijs regio Brabantse Wal. Dit plan is 3 juli jl. goedgekeurd door de beoordelingscommissie van het Ministerie van OC&W. Het plan voorziet onder meer in de instroom en doorstroom binnen techniekonderwijs en de vroegtijdige aansluiting met het bedrijfsleven.

Afgerond

Als gemeente hebben we een goede relatie met de ondernemers in gemeente Steenbergen, zijn we toegankelijk en ondersteunen we initiatieven waar mogelijk.

We blijven investeren in het contact met ondernemers en hun vertegenwoordigers. Daar waar mogelijk worden ze betrokken bij nieuw te ontwikkelen richtingen en blijven we in contact over actuele ontwikkelingen. Vanwege de covid-19 ontwikkelingen is het contact met de ondernemers versterkt.

Op schema

Agrofood

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Een goede verbinding tussen de opgave economische kracht en agrofood.

We overleggen met ZLTO en individuele ondernemers over mogelijkheden om lokale producten lokaal aan te bieden.

In 2020 is het boekje lokale streekproducten uitgegeven.

Afgerond

We initiëren 2 thematisch netwerkbijeenkomsten op het gebied van 'food' om partijen op basis van gedeelde belangen en belangstelling elkaar te laten (her)ontdekken.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat slechts kleine bijeenkomsten konden plaatsvinden. Er heeft op Landgoed Dassenberg een thema bijeenkomst plaatsgevonden met een select gezelschap. We kijken naar de mogelijkheid om binnen de huidige beperkingen kleine bijeenkomsten te blijven organiseren.

Op schema

We focussen op het faciliteren en vermarkten van het lokale en regionale agrofood aanbod.

Deze werkzaamheden maken steeds meer deel uit van de reguliere werkzaamheden. Daarnaast zal het onderdeel uit maken van de Opgave Economische Kracht.

Op schema

We stimuleren samenwerking tussen agrariërs en verwerkende sector op het gebied van agrofood.

De samenwerking tussen de verwerkende sector en de agrariërs krijgt voorzichtig vorm. Een voorbeeld is de steun van Cosun en CZAV voor het project van strokenteelt op Landgoed Dassenberg. Afgelopen jaar heeft het netwerk Groene Cirkels zich verder ontwikkeld. Binnen dit netwerk wordt gezocht naar samenhang tussen agrariër en innovatie op agrofood en onderwijs.

Op schema

Benutten van de verbindingskansen tussen verschillende sectoren, zoals logistiek, biobased en maintenance.

We onderzoeken de bestaande en toekomstige verbindingskansen tussen logistiek, biobased en maintenance op Steenbergse en subregionale schaal.

Ondanks de coronacrisis en de prioriteit om zo goed mogelijk de ondernemers te ondersteunen hebben we ook ingezet op het verstevigen van het subregionale netwerk. Binnen de twee gebiedscoalities Westelijke klei en Brabantse Wal en het netwerk Groene Cirkels wordt gekeken naar de mogelijkheid om verbindingen te leggen op de thema's agrofood & biobased, logistiek en maintenance. Ook zijn we actief binnen de samenwerking Brabantse Wal op het thema van Economie. Binnen deze samenwerking worden afspraken gemaakt over de ontwikkelingen van bedrijventerreinen op de Brabantse Wal.

Op schema

We zien toe op de naleving van de originele afspraken bij de realisatie van het AFCNP.

Hier wordt uitvoering aan gegeven, onder andere aan de landschappelijke inpassing en de infrastructuur.

Op schema

We denken na over de toekomst van het AFCNP.

Tegelijk met de uitwerking en uitvoering van de gemaakte afspraken wordt de toekomst van het AFCNP opgepakt. Focus ligt op de realisatie van de gemaakte afspraken.

Op schema

Het thema agrofood wordt onderdeel van het economisch uitvoeringsprogramma.

Wordt meegenomen in het onderzoek naar de economische pijlers binnen de bestuursopdracht economische kracht.

Afgerond

Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Regionale detailhandelsvisie

2014

Re-integratieverordening Participatiewet

2014

Verordening tegenprestatie

2014

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

2014

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

2014

Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015

2014

Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma

2015

Regionale visie bedrijventerreinen

2015

Recreatieve kansenkaart

2016

Economisch acquisitieplan Steenbergen

2016

Centrumplan Steenbergen

2018

Ontwikkelperspectief buitengebied De Heen-Steenbergen

2020

Verordening reclamebelasting

2020