Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018

Beleidsprioriteiten 2018

Toelichting

Beter contact

De activiteiten vanuit het project Beter Contact zijn in 2018 verankerd in de reguliere processen en belegd in de nieuwe teams.

Actualisatie Welstandsbeleidsplan

Het actualiseren van het beleidsplan wordt doorgeschoven naar Q3-2019. We kunnen dan de relevante partners op een goede manier betrekken bij de actualisatie en zo het beleid beter afstemmen op de beleving van onze inwoners en initiatiefnemers. Ook wordt de afstemming met andere beleidsthema's zoals het duurzaamheidsbeleid, de Omgevingswet en het erfgoedbeleid gezocht. In het nog op te stellen plan van aanpak wordt ingegaan op de mate waarin en de wijze waarop de relevante partners worden betrokken. Verder wordt de planning van het project uitgewerkt en vastgesteld.

Toptaken website

In februari 2018 is de nieuwe dienstverleningswebsite van de gemeente Steenbergen geïntroduceerd. Daarnaast hebben wij voor het waarborgen van de continuïteit van de website structuur aangebracht in de rollen webmaster, webbeheerder en contentbeheerder.

Herziening evenementenbeleid

De kaderstellende nota 'evenementen gemeente Steenbergen 2018-2023' is door de gemeenteraad op 30 november 2017 vastgesteld. De nota is uitgewerkt in de nadere regels evenementen, die op 20 februari 2018 door het college en de burgemeester zijn vastgesteld.