Financiële verantwoording 2018

Begroting
2018

Begr. na wijz. 2018

Rekening
2018

taakveld

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

bestuur

1.605.712

0

1.715.222

0

1.695.183

0

overhead

7.131.618

-83.839

7.770.646

-83.839

7.522.422

-105.178

crisisbeheersing en brandweer

1.297.818

0

1.297.650

0

1.130.650

-729

openbare orde en veiligheid

650.468

-15.000

904.968

-15.000

848.283

-4.837

mut.res.progr.bestuur en veiligheid

0

-918.209

0

-1.311.934

0

-998.407

Totaal

10.685.615

-1.017.048

11.688.485

-1.410.773

11.196.538

-1.109.151

Nadelig saldo

9.668.567

10.277.712

10.087.387

Het programma Bestuur en veiligheid sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 190.325,- voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)

Bestuur

€ 20,000

V

Wethouders/Gewezen wethouders

€ 53,000

N

Toelichting:

Jaarlijks vindt een actuariële berekening van de wethouderspensioenen plaats. Deze is moeilijk in te schatten omdat een goede berekening pas laat in het boekjaar gemaakt kan worden. De mutatie voor 2018 blijkt iets hoger dan begroot, nl € 24.000,-. Daarnaast is op dit product de toevoeging aan de voorziening wachtgeld vml. wethouders, ad € 42.000,- verantwoord, maar niet gebudgetteerd.

i

Representatie-, vergader- en overige kosten

€ 95,000

V

Toelichting:

Het opgenomen budget voor de ontwikkeling van de toekomstvisie zal niet dit jaar maar in 2019 worden uitgevoerd (€ 95.000 V).

n

Overhead

€ 270,000

V

Personeel en organisatie

€ 112,000

V

Toelichting:

In de tussenrapportage is er voor Organisatieontwikkeling een bedrag vanuit 2017 overgeheveld waardoor het totaal besteedbaar budget op € 278.800 uitkomt. Voor een aantal activiteiten in het kader van de organisatieontwikkeling (o.a. onderzoek, advies en begeleiding) zijn de werkelijke kosten lager dan begroot. (€ 38.000 V). Voor ziekteverzuim is in de tussenrapportage een extra budget van €150.000 opgenomen. Eind 2018 is het ziekteverzuimbudget niet volledig benut doordat er inhuurcontracten voordeliger zijn uitgevallen (20.500 V).
Daarnaast is er een onderbesteding van de opleidingskosten van de gemeente Steenbergen. Dit mede doordat er minder aanvragen zijn geweest en door nog niet uitgevoerde werkzaamheden voor het onderzoek naar communicatie. (€ 45.500 V)

i/n

Huisvesting

€ 48,500

V

Toelichting:

In 2018 zou er een veiligheidscan plaatsvinden van alle gemeentelijke gebouwen. Deze is niet uitgevoerd. (€20.000 V). Daarnaast heeft het onderhoud aan de audioapparatuur niet plaatsgevonden en zijn verschillende werkzaamheden voordeliger uitgevallen (€ 10.000 V). Ook zijn we geconfronteerd met verschillende problemen in de dakconstructie van het gemeentehuis. De herstelacties zijn pas in 2019 uitgevoerd (18.500 V)..

i/n

Automatisering

€ 109,500

V

Toelichting:

In 2018 is een start gemaakt het ICT-outsouringstracject. Er is een pas op de plaats gemaakt voor het uitvoeren van onderhoud (€ 42.500 V) en zijn vervangingsinvesteringen, waar mogelijk, doorgeschoven. Dit leidt tot een structurele besparing (€ 67.000 V).

i/s

Crisisbeheersing en brandweer

€ 168,000

V

Preparatie

€ 127,000

V

Toelichting:

In het 3de kwartaal 2018 is er vanuit de Veiligheidsregio MWB een teruggave ontvangen omtrent het resultaat 2017 (€ 46.000 V) en vrijval van reserves (€ 77.000 V). Het restant van € 4.000 bestaat uit overige kleine verschillen.

i

Rampenbestrijding

€ 60,000

V

Toelichting:

De salariskosten van de beleidsmedewerker rampenbestrijding zijn vanwege de reorganisatie ook op andere taakvelden verdeeld. (€50.000 V) De aanschaf nieuwe piketauto en de oefening rampenbestrijding zijn doorgeschoven naar 2019 (€ 10.000 V)

n/i

Mutaties reserves

€ 314,000

N

Beschikking over reserves

€ 314,000

N

Toelichting:

In de begroting is rekening gehouden met eenmalige activiteiten en projecten die gedekt zouden worden uit verschillende reserves. Omdat niet alle activiteiten en projectenzijn gerealiseerd is de bijdrage uit deze reserves lager uitgevallen. Het gaat hier om: Uitbreiding formatie applicatiebeheer € 15.000,-, Ontwikkeling toekomstvisie € 95.000,-, wachtgeld wethouders € 71.000,-Kwaliteitsverbetering handhaving € 70.000,- en voor Kwaliteitsslag gemeentelijke verordeningen € 40.000, Het resterend bedrag van € 23,000 bestaat uit verschillende kleine mutaties. Die zijn niet verder toegelicht. .

n