Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018

Beleidsprioriteiten 2018

Toelichting

750 jaar Steenbergen

In de voorbereiding van dit feest is een eerste opzet van een plan van aanpak opgesteld. Deze wordt in 2019 verder geconcretiseerd, met het volgende uitgangspunt: we faciliteren de initiatieven die vanuit de samenleving (inwoners, verenigingen en bedrijven) voor de viering van 750 jaar Steenbergen komen. Vanaf 2020 gaan we initiatieven - indien nodig - actief stimuleren. De financiele consequenties nemen we op in de begroting 2020 en meerjarenramingen 2020-2022.

Verkiezingen

Op 21 maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. In aanloop naar de verkiezingen is het draaiboek ‘Steenbergen Stemt!’ vastgesteld. In het draaiboek staan maatregelen en activiteiten opgenomen om de betrokkenheid en bewustwording van inwoners bij de verkiezingen te bevorderen en daarmee de opkomst te verhogen. Dit is onder andere gedaan door middel van het organiseren van een verkiezingsfestival, het beschikbaar stellen van een online stemhulp en de inzet van communicatiemiddelen, zoals een infographic en een infoboekje. De opkomst is met 1.400 stemmen ten opzichte van 2014 toegenomen. Een evaluatie over de opkomstbevorderende campagne is door het presidium vastgesteld.

Ontwikkeling toekomstvisie

Begin september 2018 zijn de voorbereidingen voor de Toekomstvisie gestart. Inmiddels hebben wij de bestuursopdracht hiervoor vastgesteld en de raad geinformeerd. DeToekomstvisie komt tot stand in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Ons voornemen is de concept Toekomstvisie, met een voorstel voor het vervolg, in november 2019 aan u ter vaststelling aan te bieden.Wij informeren u met regelmaat over het verloop van het traject via een nieuwsbrief.

Organisatieontwikkeling

De organisatievisie en de nieuwe organisatiestructuur zijn vastgesteld. Dat was later dan gepland, maar wij hebben de zorgvuldigheid prioriteit gegeven boven de snelheid. Het jaar 2018 heeft vooral in het teken gestaan van het invullen van de vacatures. Vanaf 1 juli zijn de managementfuncties ingevuld. Aan de hand van het lopende formatieonderzoek en de strategische personeelsplanning (SPP) verkrijgen we meer inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting. Op basis van de eerste voorlopige resultaten komt de vraag naar boven of er sprake is van een juiste match tussen de ambities enerzijds en de capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) anderzijds. Er lopen verschillende acties om de bedrijfsvoering te verbeteren. Deze maken deel uit van de uitvoeringsagenda; een plan om de organisatie te laten werken volgens de organisatievisie en kernwaarden 'betrokken', 'samenwerken' en 'wendbaar'. Op het gebied van planning en control is een workshop georganiseerd voor raadsleden rondom het sturen op maatschappelijke effecten. De workshop is goed ontvangen en krijgt een vervolg. Van de andere kant sluiten we de organisatie aan bij de koers van de raad. Voor het financieel pakket gaan we samenwerken met Woensdrecht.

Communicatieplan

Op basis van het in 2017 door de raad vastgestelde Communicatiebeleidsplan zijn acties uit het Uitvoeringsplan 2017-2018 uitgevoerd. Naar aanleiding van onder meer het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022, waarin expliciete aandacht voor dienstverlening, acquisitie bedrijvigheid en een integraal PR- en marketingplan, wordt gestart met de evaluatie van het Communicatiebeleid. Op basis van de evaluatie en de bestuurlijke ambitie wordt bezien wat voor de langere termijn de gewenste structurele kwantitatieve en kwalitatieve formatie voor het cluster communicatie is.

Samenwerking “Veerkrachtig Bestuur”

In november 2017 is een interactieve bijeenkomst voor de raadsleden van de drie gemeenten georganiseerd. Doel was de inbreng van de raden op te halen voor het opstellen van een uitvoeringsagenda. Dit is gebeurd aan de hand van de drie inhoudelijke thema's wonen, werken en recreëren. Inmiddels is de inbreng van de gemeenteraden verwerkt in een uitvoeringsagenda op hoofdlijnen die richting geeft aan de samenwerking. De Stuurgroep met nieuwe leden is inmiddels bijeen gekomen. Er is een oproep gedaan aan de colleges om bestuurlijk trekkers aan te wijzen voor de hoofdthema's die inmiddels nader zijn geprecisieerd als: 1. Excellent Wonen en Leven, 2. Werken aan de economische pijlers en 3. Toerisme & Recreatie. Aan elk thema is vanuit Steenbergen een wethouder gekoppeld. Op 9 oktober hebben de drie colleges van de Brabantse Wal gemeenten overleg gevoerd over de vervolgstappen. Deze stappen zijn in een gezamenlijke bijeenkomst van de drie gemeenteraden op 28 november verder verder toegelicht.

Handhaving

Het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2019 is niet, conform planning, in Q4 van 2018 vastgesteld. Aan het uitvoeringsprogramma wordt het onderdeel Vergunningverlening toegevoegd en vaststelling vindt plaats voor de wettelijke termijn van 1 februari 2019. De extra middelen die de raad in 2017 beschikbaar heeft gesteld om handhaving op een adequaat niveau uit te voeren zijn aangewend om de interne toezichtscapaciteit uit te breiden met 1 fte. Sinds eind januari 2018 beschikken we nu over een fulltime toezichthouder Leefomgeving en een fulltime toezichthouder Wabo. De overige middelen zijn aangewend om de activiteiten van de OMWB op een adequaat niveau uit te laten voeren. Uit de tussenrapportage 2018 van de OMWB bleek dat het budget verhoogd moest worden om alle activiteiten te kunnen laten uitvoeren. Dit is gedekt uit het positief resultaat van de OMWB over 2017. De extra activiteiten die we door de OMWB willen laten uitvoeren zijn doorgeschoven naar 2019 en opgenomen in het werkprogramma 2019.