Investeringen

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving

Investeringskrediet

Uitgaven t/m 2018

Restant krediet

Afgewikkeld/vervallen 2018

Herinrichting en groot onderhoud N257

2.000.000

1.952.644

47.356

nee

Toelichting:

Met de begroting 2015 is ten behoeve van de herinrichting en groot onderhoud van de N257 een bedrag van € 2.000.000,- beschikbaar gesteld. De evaluatie met de bewoners heeft in 2017 plaatsgevonden. Er is met een aantal bewoners nog steeds discussie over al of niet aanpassen van enkele kleine onderdelen.(waaronder de oversteekplaats) Dit krediet dient daarom nog behouden te blijven voor 2019 vanwege eventuele aanpassingen in het kader van verkeersveiligheid.

Herinrichting N259

4.067.507

2.761.182

1.306.325

nee

Toelichting:

Met de begroting en de najaarsnota is een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de herinrichting van de N259. In zijn totaliteit gaat het om een bedrag van € 4.067.507,-, waarvan een bedrag van € 389.086,- gefinancierd zal worden door de Provincie voor de aanleg van een fietspad. Aanleiding voor deze investering zijn de gewijzigde verkeersstromen in Steenbergen en de aanzienlijke afname van verkeersintensiteiten op de N259 als gevolg van de openstelling van de A4. In de periode april t/m november 2018 is de reconstructie en groot onderhoud uitgevoerd. In 2019 dienen nog een aantal randzaken uitgevoerd te worden. Daarnaast vind in 2019 ook de afrekening plaats. Het restantkrediet dient volledig behouden te blijven.

Maatregelen instellen 60 km.zone erftoegangswegen

58.000

16.078

41.922

nee

Toelichting:

Met de najaarsnota 2016 is er € 58.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van het instellen 60 km. zone voor de erftoegangswegen. In het kader van de discussie omtrent de verkeersveiligheid in het buitengebied hebben in 2017 en 2018 een aantal acties/onderzoeken plaatsgevonden. Hier zijn nog enkelle zaken actueel en het restantkrediet dient volledig beschikbaar te blijven voor uitvoering in 2019.

Gebiedsgerichte aanpak Steenbergen Zuid

275.000

185.810

89.190

nee

Toelichting:

Met de begroting 2017 is er een investeringskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de gebiedsgerichte aanpak Steenbergen Zuid. De werkzaamheden voor extra voorzieningen in de wijk zijn verdeeld over de jaren 2017 t/m 2019.In 2018 is de eerste fase afgerond en is gestart met de 2e fase. In 2019 zal de derde fase aanbesteed en uitgevoerd worden. Het restantbudget dient t.b.v. 2019 beschikbaar te blijven.

Vervanging kunstwerken

71.900

71.900

-

ja

Toelichting:

Met de begroting 2017 is er investeringskrediet opgevoerd voor de vervanging van kunstwerken. In 2018 is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd.

Groot onderhoud N259

1.650.000

1.650.000

-

nee

Toelichting:

Middels een raadsbesluit d.d. 24 november 2016 is er een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de herinrichting en groot onderhoud van de N259. De basis voor de herinrichting van de N259 is vastgelegd in het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Op de totale investering van € 1.650.000,- heeft de gemeente een bedrag van € 1.100.000,- toegezegd gekregen van Rijkswaterstaat, waardoor de netto investering € 550.000,- bedraagt. De werkzaamheden zijn in de tweede helft van 2018 opgeleverd. De acoountantsverklaring wordt in 2019 opgesteld waarna gedeclareerd kan worden bij Rijkswaterstaat .

Dorpsplein Nieuw-Vossemeer

109.500

106.122

3.378

ja

Toelichting:

Middels een raadsbesluit d.d. 30 maart 2017 is er een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de realisatie van een groen dorpsplein in Nieuw-Vossemeer. De totale kosten bedragen € 173.000,- waarvan voor een bedrag van € 63.500,- gedekt wordt vanuit de voorziening wegen en openbare verlichting. Voor het restant ad € 109.500,- is een dekkingsreserve "Dorpsplein Nieuw-Vossemeer" gevormd. Het werk is volledig uitgevoerd en het budgetoverschot kan afgeraamd worden.

Centrum Haven Dinteloord

1.500.000

47.031

1.452.969

nee

Toelichting:

Middels raadsbesluit d.d. 21 december 2017 is er voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het plan Centrumhaven Dinteloord. Het gaat hier om de voorbereiding van de herinrichting van de haven en de overige uitvoeringsonderdelen. In 2018 is een start gemaakt in de voorbereiding en het is de bedoeling dat het werk in 2019 wordt uitgevoerd.

Vervanging kunstwerken

703.000

13.576

689.424

nee

Toelichting:

Dit krediet betreft de vervanging van de beschoeiing van het havenkanaal te Dinteloord, waarvan de financiele afwikkeling in de eerste helft van 2019 heeft plaatsgevonden.

Vervanging masten en armaturen openbare verlichting

791.684

680.637

111.047

nee

Toelichting:

Met de begroting 2017 is er krediet opgevoerd ten behoeve van de vervanging van de masten en armaturen voor de openbare verlichting. Het is een traject wat doorloopt tot 2020. Gebiedsgericht wordt overgegaan tot vervanging van masten en armaturen. Het restantbudget is nodig voor de verdere uitvoering in 2019.

Kwaliteitsimpuls stadspark Steenbergen

600.000

-

600.000

nee

Toelichting:

Voor het opknappen van het Stadspark is een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Om te komen tot de herinrichting is gekeken naar de omgeving en andere opgaven die in het plangebied zijn gelegen. In 2019 wordt in beeld gebracht welk partners betrokken (kunnen) zijn bij de ontwikkeling van het plangebied en wordt een plan van aanpak opgesteld. Hiermee is inmiddels gestart.

Realisatie ecologische verbindingszones 17/18

1.400.000

12.396

1.387.604

nee

Toelichting:

Met de perspectiefnota 2017 is er een investeringskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de realisatie ecologische verbindingszones. Deze worden gezamenlijk met het Waterschap Brabantse Delta ontwikkeld. Begin 2019 zal hiervoor een samenwerkingsovereenkomst worden getekend. De subsidieregeling waaronder dit project wordt gerealiseerd is verlengd tot eind 2019. In 2019 zal een begin gemaakt worden met de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden.

Verbeteringsmaatreg. riolering 2016 t/m 2018

192.832

183.507

9.325

nee

Vervanging riolering 2015 t/m 2018

2.021.413

591.608

1.429.805

nee

Vervanging gemalen riolering 2016 t/m 2018

456.506

256.975

199.531

nee

Toelichting:

Bovenstaande "rioleringskredieten" zijn onderdeel van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2014-2019. Het resterende bedrag zal in zijn geheel benut worden in de looptijd van het VGRP.