Financiële verantwoording 2018

Begroting
2018

Begr. na wijz. 2018

Rekening
2018

taakveld

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

verkeer en vervoer

4.197.193

-438.951

4.270.943

-438.951

4.141.481

-408.077

riolering

1.206.890

-1.689.133

1.349.081

-1.689.133

1.280.812

-1.652.607

openb groen en (openlucht) recreatie p2

1.829.307

-9.145

2.115.336

-9.145

1.888.440

-13.274

milieubeheer p7

29.584

0

29.584

0

20.334

0

wonen en bouwen p7

73.451

-54.741

162.396

-54.741

164.655

-54.357

begraafplaatsen en crematoria

103.612

-59.531

103.590

-59.531

102.030

-42.321

mut.res.progr.beheer openbare ruimte

251.105

-365.654

251.105

-849.994

55.750

-389.992

Totaal

7.691.142

-2.617.155

8.282.035

-3.101.495

7.653.502

-2.560.627

Nadelig saldo

5.073.987

5.180.540

5.092.875

Het programma Beheer openbare ruimte sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 87.665,- voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

i(ncid./ s(truct.)/ n(eutr.)

Verkeer en vervoer

€ 99,000

V

Wegen binnen en buiten de kom

€ 116,000

V

Toelichting:

De bestelling van 600 ton strooizout is nog niet gefactureerd door Rijkswaterstaat. Deze kosten zullen gaan vallen in 2019 (41.000 V).
De aanbesteding van de onkruidbestrijding is pas vanaf april 2018 gaan lopen en de hierbij behorende kosten hiervan zijn lager dan begroot. (87.000 V). Het restant betreft een cumulatie van kleinere verschillen (12.000 N)

i

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

€ 231,000

V

Verbetering openbaar groen

€ 166,000

V

Toelichting:

Wegens uitstel van diverse gebiedsgerichte aanpak is een bedrag van €63.000 verzocht over te hevelen. Het bedrag voor burgerparticipatie is ook niet geheel uitgegeven. Initiatieven kosten in de voorbereiding langer waardoor de daadwerkelijke uitvoering later gaat plaatsvinden. Hiermee is een bedrag van €32.000 gemoeid. Is overgeheveld. Het beheer van de EVZ’s is nog niet geformaliseerd. Hiermee is €21.000 gemoeid. Dit staat structureel op de begroting maar behoeft niet te worden overgeheveld. De leefbaarheidsgelden (€46.000) betreft een verkregen subsidie vanuit de provincie. Deze wordt in 2019 door aanpassingen in de buitenruimte benut. Is overgeheveld.

i

Mutaties reserves progr. Beheer openbare ruimte

€ 265,000

N

Toevoeging aan reserves

€ 195,000

V

Toelichting:

Jaarlijks wordt een bedrag van € 175.000,- opgenomen voor vervanging van openbaar groen. Een niet besteed bedrag wordt gereserveerd en is ook als zodanig geraamd. Het bedrag is in 2018 volledig besteed. Reserveren is niet aan de orde.

i

Beschikking over reserve

€ 460,000

N

Toelichting:

Omdat niet alle werkzaamheden/projecten die ten laste van reserves zouden worden gedekt zijn gerealiseerd is deze onttrekking aan de reserves lager uitgevallen. Voor o.a. de volgende zaken, welke worden gedekt uit de diverse reserves, heeft geen of een lagere onttrekking plaatsgevonden: Baggerfonds, baggeren boomvaart € 19.000,-, reserve openbaar groen, div. proj. € 238.000,-, reserve eenmalige zaken 2015, div.proj. € 65.000,-, Dekkingreserve herinrichting N259 € 82.000,- en de onttrekking aan de Algemene Reserve, ad € 40.000,-, voor Onderzoek naar klimaatadaptatie.

n