Wat hebben we daarvoor gedaan in 2018

Beleidsprioriteiten 2018

Toelichting

Beheer openbare ruimte

De 2-jaarlijkse weginspectie is uitgevoerd. De resultaten zijn verwerkt in het beheersysteem. De inspecties naar de kunstwerken zijn in uitvoering. De upgrade van de openbare verlichting is meerjarig aanbesteed. Uitvoering loopt volgens planning. In Q2 van 2019 mag het beleidsplan bomen buitengebied verwacht worden. Wat de gebiedsgerichte aanpak betreft kan gesteld worden dat er veel haal- en brengsessies hebben plaats gevonden. De bijeenkomsten worden over het algemeen druk bezocht. Ook zijn de bewoners over het algemeen zeer te spreken over de kwaliteit van de planvorming en de wijze waarop ze de mogelijkheid hebben inbreng te leveren. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de jaarrekening 2018 informeren wij u uitgebreid over de uitvoering van de diverse plannen.

Invoeren Wijkteams

We onderzoeken in hoeverre de toekomstige natuurlijke uitstroom bij de WVS vanaf 2020 benut kan worden voor het aantrekken van nieuwe medewerkers met een uitgebreidere taakstelling op sociaal vlak. De bedoeling daarvan is dat in elk wijkteam een medewerker zit die bredere competenties heeft om problemen te signaleren op het sociaal vlak bij bewoners van die wijk. Hiermee wordt de verbinding gelegd met het sociaal domein en ontstaat een wisselwerking. We trainen onze medewerkers de oren en ogen van de wijk te zijn, waardoor nu al ingespeeld wordt op de verbinding met het sociaal domein. Tussentijds zullen wij de resultaten en het verwachtingspatroon evalueren.

Herinrichting en groot onderhoud N259

De werkzaamheden zijn in oktober 2018 nagenoeg afgerond. In de 1e helft van 2019 worden openstaande opleveringspunten uitgevoerd en ook zal de financiële verantwoording plaatsvinden naar Rijk en provincie i.v.m. de cofinanciering.

Opstellen beleidsnotitie normalisering woonwagencentra

In 2017 is conceptbeleid opgesteld. De doelstelling van het woonwagenbeleid is te komen tot normalisatie van de woonwagencentra. Deze centra moeten vergelijkbaar zijn met iedere andere straat of woonwijk in de gemeente en de bewoners moeten dezelfde rechten en plichten hebben. Tijdens de behandeling van het beleid door de raad in januari 2018 bleek dat het beleid nog niet voldoende voldragen was bij de bewoners. Daarom heeft de raad besloten de vaststelling van de beleid op te schuiven. Belangrijk hierbij is dat de bewoners vertrouwen krijgen en hun input op de kaders kunnen geven. Mede daarom is een adviseur, gespecialiseerd in woonwagencentra en het normalisatietraject, ingeschakeld. Met de adviseur wordt gewerkt om samen met de bewoners de kaders te bepalen en vooruitlopend op de vaststelling daarvan al uitvoering te geven aan de noodzakelijke werkzaamheden. Dit is mogelijk vanuit het beschikbaar gestelde budget naar aanleiding van de motie woonwagens van februari 2018. Voor het ter vaststelling aan de raad aanbieden van het beleid wordt een nieuwe planning gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de input uit de in juli en augustus 2018 gevoerde gesprekken met de bewoners.

Onderzoek naar klimaatadaptatie

We zijn gestart met de voorbereidingen om tot een hittestresstest te komen. Hiervoor verzamelen we landelijke gegevens, waarbij specifiek gekeken wordt naar de situatie voor de gemeente Steenbergen. Ook is in de periode, waarin sprake was van hevige regenval, de werking van ons rioleringsstelsel geanalyseerd aan de hand van geïnstalleerde meetpunten. Op deze wijze krijgen we meer inzicht. Q4 2019 komen we met de resultaten.

Ontwikkeling Ravelijn / Revitalisering Stadspark

Eind 2017 hebben wij een stedenbouwkundig en landschappelijk plan voor het Ravelijn en stadspark opgesteld, waarin drie (integrale) varianten geschetst zijn. Op basis van deze varianten wordt bepaald of een integrale aanpak van de opgaven realistisch en uitvoerbaar is. In het voorjaar 2019 werken wij aan het inzichtelijk maken van de uitvoerbaarheid, waarna het plan aan de raad kan worden voorgelegd.

Ecologische verbindingszones

Diverse trajecten zijn in uitvoering cq voorbereiding. Het hele jaar 2019 zal bent worden voor de verdere uitwerking en realisatie.