Raadsprogramma

Een goed ingerichte en onderhouden openbare ruimte draagt bij aan gevoel van veiligheid en welbevinden van de inwoners en bezoekers. De kwaliteit van de openbare ruimte moet op sommige plaatsen ook een duidelijke plus laten zien. Daar waar mogelijk kan een win/win situatie ontstaan door de kwaliteit van de openbare ruimte te koppelen aan de recreatieve mogelijkheden.

De openbare ruimte is een ontmoetingsplaats. Het stadspark van Steenbergen kan deze functie ook weer en meer krijgen. Dan is er wel een kwaliteitsimpuls nodig. Er wordt eenmalig geld vrijgemaakt om in samenwerking met de gemeenschap van Steenbergen een nieuwe impuls te geven aan het stadspark. Het streven is dat het beheer en onderhoud daarna in belangrijke mate door de gemeenschap wordt gedragen.

Dat geldt ook voor de uitvoering van het gemeentelijk groenplan. Daar moet structureel geld voor in de begroting worden opgenomen. Overdragen van groen in beheer van een wijk of buurt wordt gestimuleerd.

Het wegenbeheer moet sober en doelmatig plaatsvinden zonder dat onze verantwoordelijkheid voor een passend wegenbeheer uit het oog wordt verloren. Het ingezette onderhoudsniveau voor de kwaliteit van wegen, verlichting en riolering wordt doorgezet. Onveilige en grote overlast vanwege intensief (vracht)verkeer moet, wanneer nut en noodzaak daarvan zin aangetoond, worden aangepakt. De overname van de N259 van Rijkswaterstaat biedt de kans om samen met de omwonenden een veilige oplossing te vinden.

De gevolgen van het in gebruik nemen van de A4 moeten in beeld worden gebracht. Er dient zicht te komen op de effecten van de gewijzigde verkeersstromen in, door en rondom onze gemeente. Dit onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd. Als de effecten in beeld zijn kunnen passende maatregelen worden genomen.