Duurzaamheid

Inleiding

In het programma Milieu en Ruimtelijke ordening is voor een overzicht van de uitgevoerde acties/projecten op basis van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016 een verwijzing opgenomen naar deze paragraaf.

In onderstaande tekst wordt hierop nader ingegaan.

Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018

Hierna volgt een overzicht van acties/projecten, die (mede) op basis van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016 zijn uitgevoerd:

Communicatie

De toepassing van het instrument communicatie in het duurzaamheidsbeleid is zo belangrijk, dat dit als een afzonderlijk, overkoepelend thema, is opgenomen. Het gaat hierbij om communicatie in de breedste zin van het woord, dus zowel intern als extern. Door structureel en planmatig over duurzaamheid te communiceren, wordt gewerkt aan het vergroten van het intern en extern draagvlak en het gezamenlijk (met interne en externe partijen) realiseren van de duurzaamheidsambities.

De volgende acties/projecten zijn in 2016 uitgevoerd:

 • Interne en externe communicatie over uitvoering van de acties uit het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016 en deelname landelijke campagnes zoals de Landelijke opschoonweek (zwerfvuil) en de boomplantdag
 • De jaarlijkse afvalwijzer huis aan huis
 • Voorbereidingen voor het communicatieplan Van Afval Naar Grondstof voortkomend uit het beleidsplan VANG-2016-2020)
 • Voorbereidingen van de Regionale website Van Afval Naar Grondstof: www.afvalscheiden.nu
 • Algemene informatieverstrekking via de gemeentelijke website over duurzaamheidsonderwerpen zoals ‘Doe de Zonnescan’, een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de ‘Energiebespaarlening’ als onderdeel van het Energieakkoord, de gemeentelijke duurzaamheidslening, het Energieloket West-Brabant (met informatie voor particuliere huiseigenaren over het verduurzamen van hun woning), de energiecoöperatie Energiek Brabantse wal, de Milieubarometer (duurzaamheidsinstrument voor ondernemers)
 • Energie-inspiratiecafé in het hervormd centrum in Dinteloord met o.a. als resultaat de vorming van een kerngroep energietransitie, waarin de gemeente en haar verschillende partners vertegenwoordigd zijn
 • Gebruik van de slogan ‘Steenbergen, Samen Sterk in Duurzaamheid!’, die door het college is vastgesteld voor communicatieactiviteiten
 • Aandacht voor ‘de ijsvogel’, ambassadeur voor de biodiversiteit in Steenbergen, door middel van relatiegeschenk (dvd en boek op voorraad)

Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering

Door een duurzame bedrijfsvoering kan de gemeente zelf een bijdrage leveren aan het realiseren van haar ambities en daarnaast ook anderen inspireren door het goede voorbeeld te geven.

De volgende acties/projecten zijn in 2016 uitgevoerd:

 • Duurzaam inkopen in samenwerking met Stichting Inkoopbureau West-Brabant
 • Deelname aan het gemeenschappelijke aanbestedingstraject voor verduurzaming van de ingekochte stroom en gas. Gekozen is voor de volgende opties voor verduurzaming: Stroom middels Garanties van oorsprong Nieuwe Nederlandse Wind en Gas middels REDD+ certificaten (compensatie CO2 uitstoot)
 • Onderzoek naar duurzame(re) bedrijfsvoertuigen
 • Verdere verduurzaming openbare verlichting volgens ‘het Lichtprogramma’/beheerplan openbare verlichting 2017-2021
 • Energiebesparingsmaatregelen zijn opgenomen in onderhoudsplanningen gemeentelijke gebouwen (terugverdientijd < 7 a 8 jaar)
 • Bij zwembad Aquadintel in Dinteloord zijn zestien HR zonnepanelen geïnstalleerd. Deze zorgen voor verwarming van het zwembadwater

Duurzaam ontwikkelen en bouwen

Bij het voorbereiden en invullen van ruimtelijke plannen speelt de gemeente een belangrijke rol. Zij bepaalt voor een belangrijk deel de kaders en is daarnaast verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte.

Bij de daadwerkelijke realisatie van plannen is de gemeente meestal slechts een van de vele spelers. De gemeente kan met name communicatie inzetten om deze partijen te stimuleren om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

De volgende acties/projecten zijn in 2016 uitgevoerd:

 • Bij ruimtelijke initiatieven wordt de zogenaamde duurzaamheidsladder in het Besluit ruimtelijke ordening toegepast: bijvoorbeeld meedenken over geschikte locaties in relatie tot zuinig ruimtegebruik
 • Op regionaal niveau (de gemeenten Bergen op Zoom, Tholen, Woensdrecht, Steenbergen) zijn met de woningcorporaties Stadlander, Woonkwartier en woningstichting Woensdrecht en de in de vier gemeenten actieve huurdersverenigingen prestatieafspraken gemaakt. Een van de actiepunten daarbij is:‘duurzaamheid en woningkwaliteit’
 • Afstemming/samenwerking met woningcorporaties over het thema duurzaamheid heeft plaatsgevonden (o.a. over duurzame en energiezuinige woningen in wijk Buiten de Veste)
 • Ontwikkeling van duurzame wijk de Olmentuin in Steenbergen
 • Regionale initiatieven voor energiebesparing in de particuliere woningbouw zijn ondersteund
 • Communicatie over duurzaam bouwen o.a. op woonbeurs
 • Renovatieplannen voor gemeenschapshuis de Vaert in Welberg worden duurzaam en energiezuinig ontwikkeld
 • Medewerker heeft training GPR-gebouw (instrument voor het meten van duurzaamheidsprestaties gebouwen) gevolgd
 • Deelname aan de evaluatie van het Convenant door de Regio West-Brabant
 • Regionale informatiebijeenkomst over Duurzaam Bouwen bezocht
 • Informatie over duurzaam bouwen wordt gegeven door middel van een boekje waarin duurzame maatregelen zijn beschreven en is via de website beschikbaar

Duurzaam beheren

Onder de noemer ‘afval is grondstof’ worden afvalstromen steeds beter gescheiden en vervolgens toegepast als brandstof of grondstof voor een nieuw proces. Daarnaast blijft afvalreductie een belangrijk streven.

De volgende acties/projecten zijn in 2016 uitgevoerd

 • Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020 (vastgesteld)
 • Opschoonactie zwerfafval
 • Verdere verduurzaming van het waterbeleid in nauwe samenwerking met alle waterpartners
 • Tweetal pilots voor een andere manier van onkruidbestrijding (niet chemisch onkruidbeheer op verhardingen)
 • Deelname boomfeestdag
 • Realisering van 4,2 km. ecologische verbindingszone in het gebied van de Cruijslandse kreken
 • Voorbereidingen zijn getroffen voor een volgend traject van ca. 6,5 km. ecologische verbindingszone in het gebied van de Cruijslandse kreken
 • Bij reconstructies e.d. wordt standaard rekening gehouden met de diversiteit in het openbaar groen ter verbetering van de biodiversiteit;
 • Agrarisch particulier landschapsbeheer is gestimuleerd
 • Ontwikkeling Natuurbeleidsplan

Duurzaam ondernemen/duurzame mobiliteit

Duurzaam ondernemen houdt in dat bedrijven in hun bedrijfsprocessen zoeken naar een evenwicht tussen economische resultaten, sociale belangen en het milieu.

Sport

Het doel van de GDI is een zo hoog mogelijk percentage van de bevolking ouder dan 19 jaar dat sport.

Het volgende project is (mede) in 2016 uitgevoerd:

• Voorbereiding plan van aanpak bredere inzet sportcoaches

Zie voor een verdere toelichting het Programma Sport en Cultuur.

Veiligheid

Het doel van de GDI is te bereiken dat geen misdrijven worden gepleegd. Het volgende project is (mede) in 2016 uitgevoerd:

• Uitvoeren integraal Veiligheidsbeleid

Zie voor een verdere toelichting het Programma Bestuur en veiligheid.

Werkloosheid

Het doel van de GDI is om te bereiken dat geen werkloosheid, uitgedrukt in WW-uitkeringen, meer bestaat. Het volgende project is (mede) in 2016 uitgevoerd:

• Continueren van het Werkcentrum

Jeugdwerkloosheid

Het doel van de GDI is om 0% niet-werkende jongeren van 16 t/m 22 jaar te hebben. Het volgende project is (mede) in 2016 uitgevoerd:

• Continuering activiteiten ‘jongerencoach/klantmanager jongeren’

Werkgelegenheid

Er is geen omschreven GDI-doelstelling voor werkgelegenheid.Het volgende project is (mede) in 2016 uitgevoerd.

• Uitvoeren Economische visie (acties gericht op werkgelegenheid)

Zie voor een verdere toelichting het Programma Recreatie, Economie en Participatie.

Opties

Deel deze pagina: