Duurzaamheid

Inleiding

In het programma Milieu en Ruimtelijke ordening is voor een overzicht van de uitgevoerde acties/projecten op basis van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017 een verwijzing opgenomen naar deze paragraaf.

In onderstaande tekst wordt hierop nader ingegaan.

Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018

Hierna volgt een overzicht van acties/projecten, die (mede) op basis van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017 zijn uitgevoerd:

Communicatie

De toepassing van het instrument communicatie in het duurzaamheidsbeleid is zo belangrijk, dat dit als een afzonderlijk, overkoepelend thema, is opgenomen. Het gaat hierbij om communicatie in de breedste zin van het woord, dus zowel intern als extern. Door structureel en planmatig over duurzaamheid te communiceren, wordt gewerkt aan het vergroten van het intern en extern draagvlak en het gezamenlijk (met interne en externe partijen) realiseren van de duurzaamheidsambities.

De volgende acties/projecten zijn in 2017 uitgevoerd:

 • Interne en externe communicatie (over uitvoering van de acties uit het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017) o.a. via website, aparte artikelen in weekbladen, persbericht, social media, woonbeurs, via energiecooperatie, regionaal energieloket en deelname landelijke campagnes zoals de Landelijke opschoonweek (zwerfvuil) en de boomplantdag
 • De jaarlijkse afvalwijzer huis aan huis
 • Uitvoering van het communicatieplan Van Afval Naar Grondstof voortkomend uit het beleidsplan VANG-2016-2020
 • Communicatie via de Regionale website Van Afval Naar Grondstof: www.afvalscheiden.nu
 • Algemene informatieverstrekking via de gemeentelijke website over duurzaamheidsonderwerpen zoals ‘Doe de Zonnescan’, een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de ‘Energiebespaarlening’ als onderdeel van het Energieakkoord, de gemeentelijke duurzaamheidslening, het Energieloket West-Brabant (met informatie voor particuliere huiseigenaren over het verduurzamen van hun woning), de energiecoöperatie Energiek Brabantse wal, de Milieubarometer (duurzaamheidsinstrument voor ondernemers)
 • De woonbeurs met thema duurzaamheid in juni in het gemeentehuis
 • Gebruik van de slogan ‘Steenbergen, Samen Sterk in Duurzaamheid!’, die door B&W is vastgesteld voor communicatieactiviteiten
 • Aandacht voor ‘de ijsvogel’, ambassadeur voor de biodiversiteit in Steenbergen, door middel van relatiegeschenk (dvd en boek op voorraad)

Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering

Door een duurzame bedrijfsvoering kan de gemeente zelf een bijdrage leveren aan het realiseren van haar ambities en daarnaast ook anderen inspireren door het goede voorbeeld te geven.

De volgende acties/projecten zijn in 2017 uitgevoerd:

 • Duurzaam inkopen in samenwerking met Stichting Inkoopbureau West-Brabant
 • Deelname aan het gemeenschappelijke aanbestedingstraject voor verduurzaming van de ingekochte stroom en gas. Gekozen is voor de volgende opties voor verduurzaming: Stroom middels Garanties van oorsprong Nieuwe Nederlandse Wind en Gas middels REDD+certificaten (compensatie CO2 uitstoot)
 • Verdere verduurzaming openbare verlichting volgens ‘het Lichtprogramma’/beheerplan openbare verlichting 2017-2021
 • Energiebesparingsmaatregelen zijn opgenomen in onderhoudsplanningen gemeentelijke gebouwen (terugverdientijd < 7 a 8 jaar)
 • Bij zwembad de Meermin in Steenbergen zijn HR zonnepanelen geïnstalleerd. Deze zorgen voor verwarming van het zwembadwater

Duurzaam ontwikkelen en bouwen

Bij het voorbereiden en invullen van ruimtelijke plannen speelt de gemeente een belangrijke rol. Zij bepaalt voor een belangrijk deel de kaders en is daarnaast verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Bij de daadwerkelijke realisatie van plannen is de gemeente meestal slechts een van de vele spelers. De gemeente kan met name communicatie inzetten om deze partijen te stimuleren om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

De volgende acties/projecten zijn in 2017 uitgevoerd:

 • Bij ruimtelijke initiatieven wordt de zogenaamde duurzaamheidsladder in het Besluit ruimtelijke ordening toegepast: bijvoorbeeld meedenken over geschikte locaties in relatie tot zuinig ruimtegebruik;
 • Met de woningcorporaties Stadlander, Woonkwartier en Woonzorg Nederland zijn prestatieafspraken gemaakt. Een van de actiepunten daarbij is:‘duurzaamheid en woningkwaliteit’
 • Afstemming/samenwerking met woningcorporaties over het thema duurzaamheid heeft plaatsgevonden (o.a. over duurzame en energiezuinige woningen in wijk Buiten de Veste)
 • Er wordt voor bepaalde projecten ingezet op aardgasloze energievoorziening en energieneutraal bouwen.
 • Ontwikkeling van duurzame wijk de Olmentuin in Steenbergen
 • Regionale initiatieven voor energiebesparing in de particuliere woningbouw zijn ondersteund
 • Communicatie over duurzaam bouwen o.a. op woonbeurs met thema duurzaamheid
 • Renovatieplannen voor gemeenschapshuis de Vaert in Welberg worden duurzaam en energiezuinig ontwikkeld
 • Informatie over duurzaam bouwen wordt gegeven door middel van een boekje waarin duurzame maatregelen zijn beschreven en is via de website beschikbaar

Duurzaam beheren

Onder de noemer ‘afval is grondstof’ worden afvalstromen steeds beter gescheiden en vervolgens toegepast als brandstof of grondstof voor een nieuw proces. Daarnaast blijft afvalreductie een belangrijk streven.

De volgende acties/projecten zijn in 2017 uitgevoerd

 • Uitvoering beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020
 • Opschoonactie zwerfafval
 • Verdere verduurzaming van het waterbeleid in nauwe samenwerking met alle waterpartners
 • Tweetal pilots voor een andere manier van onkruidbestrijding (niet chemisch onkruidbeheer op verhardingen) en evaluatie
 • Deelname boomfeestdag
 • Het project Cruijslandse kreken fase 2 heeft in 2017 als eindresultaat een uitvoeringsprogramma opgeleverd waarin de volgende maatregelen zijn opgenomen:
  • 2.7 km kreekherstel
  • 1 km EVZ
  • 3 hectare NNB
  • 4.5 hectare waterberging
  • Gebiedsregeling Gemaal Brooijmans
  • Baggeren en verruimen Vierhoevense watergang

Deze maatregelen dragen bij aan een duurzaam, robuust en natuurlijk ingericht watersysteem in de Cruijslandse polders.

 • Bij reconstructies e.d. wordt standaard rekening gehouden met de diversiteit in het openbaar groen ter verbetering van de biodiversiteit
 • Agrarisch particulier landschapsbeheer is gestimuleerd
 • Natuurbeleidsplan is vastgesteld

Duurzaam ondernemen/duurzame mobiliteit

Duurzaam ondernemen houdt in dat bedrijven in hun bedrijfsprocessen zoeken naar een evenwicht tussen economische resultaten, sociale belangen en het milieu.

De volgende acties/projecten zijn in 2017 uitgevoerd:

 • Voor ondernemers is de milieubarometer (een hulpmiddel voor bedrijven bij het besparen op energie en verminderen van milieubelasting) met een startabonnement beschikbaar gesteld vanuit de Regio West-Brabant. Dit aanbod is gedeeld met de ondernemersvereniging en voor alle ondernemers via de website
 • Van grote ondernemingen ontvangen energie-auditrapporten zijn getoetst. De Europese Energie Efficiency richtlijn (EED) verplicht grote ondernemingen namelijk om een energie-audit uit te voeren en het auditrapport ter toetsing in te dienen bij het bevoegd gezag
 • De Omgevingsdienst heeft in het kader van het project ‘ toetsen van in het werkprogramma opgenomen bedrijven aan de zogenaamde erkende maatregelenlijsten voor wat betreft energie’ uitgevoerd bij twee bedrijven
 • Regionaal overleg over beschikbaarheid busvervoer
 • Voorbereiding uitbreiding fietsstructuur langs de N259
 • Er zijn op verzoek van inwoners/E-rijders openbare E-laadpalen geplaatst door marktpartij Allego

Duurzaam wonen en leven

Bij het realiseren van gemeentelijke duurzaamheidsambities is niet alleen de inzet van de gemeente en van partnerorganisaties van belang. De inwoners van Steenbergen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

De volgende acties/projecten zijn in 2017 uitgevoerd:

 • Duurzaamheidseducatie: afval- en recyclinglessen op basisscholen
 • Duurzaamheidscommunicatie via regionaal Energieloket, eigen website e.d.
 • In de regio wordt gebruik gemaakt van de VNG ondersteuningsstructuur, waarbij lokale energie-initiatieven worden ondersteund. De gemeente Steenbergen nam bestuurlijk en ambtelijk deel aan de stuurgroep c.q. het expertteam dat aanvragen uit de regio moet beoordelen. De eerder genoemde Energiecoöperatie Brabantse Wal (samenwerking tussen inwoners uit Bergen op Zoom en Steenbergen) heeft VNG-subsidie gekregen om samen met woningeigenaren de verduurzaming van woningen in Bergen op Zoom (90) en Steenbergen (60) woningen op te pakken. In dit kader is het digitaal energieloket ontwikkeld voor de regio.

Duurzame energieopwekking

Een van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid is het realiseren van een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor de toekomst. De doelstellingen zullen alleen worden bereikt, wanneer ook wordt ingezet op meer grootschalige duurzame energieopwekking.

De volgende acties/projecten zijn in 2017 uitgevoerd:

 • Traject regionale energiestrategie van Regio West-Brabant/VNG/IPO/Unie van Waterschappen en Rijksoverheid is doorlopen en gedeeld met de raad
 • Het opstellen van de regionale kansenkaart mestvergisting wordt niet meer gedaan, omdat de regionale energiestrategie is opgesteld
 • Met de Verklaring van Steenbergen is door de gemeente en haar maatschappelijke partners uitgesproken dat we een energieneutrale gemeente willen zijn in 2040.
 • Het project vernieuwen/opschalen windturbines aan de Karolinadijk in Dinteloord met toepassing van de door de raad vastgestelde sociale randvoorwaarden is gestart.
 • Binnen de kerngroep energietransitie is gewerkt aan het actie-overzicht 2017
 • In regionaal verband is besloten de Duurzame Energiemonitor te vervangen door de landelijke Klimaatmonitor, aangevuld met een eigen doorkijk naar de lange termijn doelstelling
 • Energieambassadeurs (5) adviseerden huiseigenaren in Steenbergen over energiebesparing in hun woning
 • acht duurzaamheidsleningen zijn aangevraagd waarvan er momenteel 7 zijn goedgekeurd. 1 is er nog in behandeling. De mogelijkheid van de zogenaamde combinatielening is in voorbereiding,, waar de duurzaamheidslening onderdeel van uitmaakt. Hieraan hangt een communicatietraject. om hier meer bekendheid aan te geven
 • Het regionale Energieloket is verder vorm gegeven en er is extra bekendheid aan gegeven.

Sociale Duurzaamheid

Minima/sociale zekerheid

Het doel van de GDI is om 0% minima en een minimaal aantal uitkeringen sociale zekerheid te bereiken. Minima zijn personen in particuliere huishoudens met een inkomen lager dan 105% van het sociaal minimum langer dan 1 jaar.

De volgende projecten zijn (mede) in 2017 uitgevoerd:

 • Inzet werkpleinen bij uitvoeren Participatiewet
 • Inzet op de omvorming van de WVS naar een leerwerkbedrijf in het kader van de uitvoering van de Participatiewet
 • Uitvoering projecten/pilots in het kader van de Participatiewet

Zie voor een verdere toelichting het Programma’s Recreatie, Economie en Participatie.

Onderwijs

Het doel van de GDI is om 0% voortijdig schoolverlaters in VO en MBO te bereiken.

Het volgende project is (mede) in 2017 uitgevoerd:

 • Verdere inzet op de uitvoering RMC-wet (Regionale meld- en Coӧrdinatiefunctie)

Gender gelijkheid

Het doel van de GDI is om het maximum in Nederland van de arbeidsparticipatie van mannen (90%) te bereiken.

De volgende actie is (mede) in 2017 uitgevoerd:

 • De bestaande arbeidsvoorwaarden en rechtspositionele bepalingen t.b.v. gendergelijkheid zijn in 2017 onverkort toegepast. Hierbij wordt de landelijke CAO voor gemeenten gevolgd. In de lopende CAO zijn geen nieuwe bepalingen opgenomen t.b.v. gendergelijkheid.

Gezondheid/Ernstig overgewicht volwassenen

Het doel van de GDI is om 0% volwassenen met ernstig overgewicht te bereiken.

De volgende projecten zijn (mede) in 2017 uitgevoerd:

 • Maatwerkafspraken met GGD over gezonde leefstijl e.d.
 • Volwassenen- en ouderenmonitor is uitgevoerd
 • Er is gewerkt aan de nota sociaal domein. Daarin blijft het terugdringen van overgewicht één van de speerpunten.

Zie voor een verdere toelichting de Programma’s Sport en Cultuur en Wmo en Jeugd.

Gezondheid/Ernstig overgewicht kinderen

Het doel van de GDI is om 0% kinderen (2-20 jaar) met overgewicht te bereiken.

De volgende projecten zijn (mede) in 2017 uitgevoerd:

 • Maatwerkafspraken gezonde voeding ’t Ravelijn/gastlessen
 • Beweegprogramma’s voor kinderen via sportcoaches
 • Er is gewerkt aan de nota sociaal domein.. Daarin blijft het terugdringen van overgewicht één van de speerpunten.

Zie voor een verdere toelichting de Programma’s Sport en Cultuur en Wmo en Jeugd.

Sport

Het doel van de GDI is om een zo hoog mogelijk percentage van de bevolking ouder dan 19 jaar dat sport.

De volgende project is (mede) in 2017 uitgevoerd:

 • Voorbereiding opstellen Sportbeleidsplan
 • Implementeren plan van aanpak bredere inzet sportcoaches

Zie voor een verdere toelichting het Programma Sport en Cultuur.

Veiligheid

Het doel van de GDI in om er geen misdrijven worden gepleegd.

Het volgende project is (mede) in 2017 uitgevoerd:

 • Uitvoeren integraal Veiligheidsbeleid.

Zie voor een verdere toelichting het Programma Bestuur en veiligheid.

Werkloosheid

Het doel van de GDI is om geen werkloosheid, uitgedrukt in WW-uitkeringen, te bereiken.

Het volgende project is (mede) in 2017 uitgevoerd:

 • Continueren van het Werkcentrum.

Jeugdwerkloosheid

Het doel van de GDI is om 0% niet-werkende jongeren van 16 t/m 22 jaar te bereiken.

Het volgende project is (mede) in 2017 uitgevoerd:

 • Continuering activiteiten ‘jongerencoach/klantmanager jongeren’

Werkgelegenheid

Er is geen omschreven GDI-doelstelling voor werkgelegenheid.

Het volgende project is (mede) in 2017 uitgevoerd.

 • Uitvoeren Economische visie (acties gericht op werkgelegenheid)

Zie voor een verdere toelichting het Programma Recreatie, Economie en Participatie.

Over het project 'vernieuwen windmolens Karolinadijk' wordt zorgvuldig (met de directe omgeving) gecommuniceerd.

Met het opstellen van de visie energie en ruimte gaan we lokaal energiebeleid opstellen, dat in onze gemeente de basis gaat vormen voor een gedragen energietransitie. Bij energietransitie gaat het enerzijds om energiebesparing en anderzijds om duurzame energieopwekking. Er is een aanvang gemaakt met het proces om te komen tot de visie energie en ruimte.