Personeel en organisatie

Organisatieontwikkeling

De organisatievisie is vastgesteld en de nieuwe organisatiestructuur in per 1 mei 2018 in werking getreden. De formele regelingen zijn hierop aangepast. De managementfuncties zijn per 1 juli 2018 ingevuld.

Aan de hand van het in 2018 in gang gezette formatieonderzoek (benchmark) en de strategische personeelsplanning (SPP) is inzicht verkregen in de personele bezetting in relatie tot de ambitie van het gemeentebestuur. Op basis van de voorlopige resultaten is kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een disbalans tussen de ambities enerzijds en de kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit anderzijds. Dit vraagt om bijstelling van de formatie. Hiervoor is nader onderzoek gestart. In 2018 is een evaluatie gestart naar (de uit- en doorwerking van) het communicatiebeleid. Op basis van de evaluatie en de bestuurlijke ambitie wordt bezien wat voor de langere termijn de wenselijke kwalitatieve en kwantitatieve formatie voor communicatie is. Bij de Perspectiefnota voor het begrotingsjaar 2020 wordt nader ingegaan op de transitie van de personele formatie van de organisatie.

Om de bedrijfsvoering te verbeteren en om de organisatie te laten werken volgens de organisatievisie en kernwaarden: 'betrokken', 'samenwerken' en 'wendbaar' is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Om meer sturing en regie te krijgen op de inhoudelijke ambities is de Beleidagenda opgesteld.

Personeelsopbouw naar leeftijd per 1 september 2018

M

V

Totaal

aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

< 25 Jaar

1

0,61

-

0,00

1

0,61

25 t/m 34 jaar

10

6,18

13

8,02

23

14,20

35 t/m 44 jaar

17

10,49

16

9,88

33

20,37

45 t/m 54 jaar

25

15,43

20

12,35

45

27,78

55 t/m 59 jaar

10

6,18

8

4,93

18

11,11

> 59 jaar

30

18,52

12

7,41

42

25,93

Totaal

93

57,41

69

42,59

162

100,00

CAO

De cao Gemeenten mei 2017 – december 2018 is gereed. Met deze nieuwe cao is een loonsverhoging afgesproken van in totaal 3,25% over 20 maanden. Verder zijn goede afspraken gemaakt over Gelijk Loon Voor Gelijk Werk en meer mogelijkheden voor duurzaam werken.