Balans

x € 1.000,--

Activa

31-12-2018

31-12-2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa

-

-

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

-

Materiële vaste activa

46.403

41.486

Investeringen met economisch nut:

- gronden uitgegeven in erfpacht

-

-

- overige investeringen met een economisch nut

32.325

32.729

Investeringen met economisch nut, waarvoor heffing

7.769

6.860

Investeringen in openbare ruimte met maatsch.nut

6.309

1.897

Financiële vaste activa

2.621

2.122

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

135

135

Overige langlopende leningen

2.486

1.987

Overige uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of langer)

Totaal vaste activa

49.024

43.608

Vlottende activa

Voorraden

984

3.996

Grond- en hulpstoffen

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

-

-

Overige grond- en hulpstoffen

38

38

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

935

3.951

Gereed product en handelsgoederen

12

7

Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder)

18.015

25.120

Vorderingen op openbare lichamen

7.293

8.592

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

8.471

13.672

Overige vorderingen

2.251

2.856

Liquide middelen

345

646

Kassaldi

1

2

Banksaldi

343

644

Overlopende activa

466

259

Overige vooruitbetaalde bedragen en overlopende activa

466

259

Totaal vlottende activa

19.810

30.021

Totaal activa

68.833

73.629

.

.

x € 1.000,--

Passiva

31-12-2018

31-12-2017

Vaste passiva

Eigen vermogen

39.275

41.261

Algemene reserve

11.251

13.071

Reserve ruimtelijke ontwikkeling

302

285

Reserve economische ontwikkeling

2.210

2.210

Reserve beheer openbare ruimte

10.661

10.885

Bestemmingsreserve overig

13.220

14.233

Gereasileerde resultaat

1.631

577

Voorzieningen

18.940

19.369

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.086

1.961

Egalisatievoorzieningen

15.341

15.841

Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

1.513

1.567

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2

2

Waarborgsommen

2

2

Totaal vaste passiva

58.217

60.632

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden (rentetypische looptijd korter dan één jaar)

7.057

6.810

Banksaldi

Overige schulden

7.057

6.810

Kasgeldleningen, bij openbare lichamen

Overige kasgeldleningen

Overlopende passiva

3.558

6.187

Opgebouwde verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

1.054

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

2.504

6.187

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

.

.

Totaal vlottende passiva

10.615

12.997

Totaal passiva

68.833

73.629

Gewaarborgde geldleningen

2.628

3.005